Posts Tagged ‘תנ"ך’

"פסוק לי פסוקך" : זהות יהודית אחרת

יום ראשון, פברואר 28th, 2021

מהו הפסוק מהתנ"ך העומד ביסוד זהותך כיהודי שסביבו מתעצבת השקפתך היהודית? היהדות – פנים רבות לה. אך המשמעותי ביותר בעיני הכותב הוא היחס אל ה"אחר" כי גרים היינו בארץ מצרים

מאת: גבי אנדי

המשך…

חוק הלאום מנוגד לערכי המוסר היהודי

יום חמישי, אוגוסט 9th, 2018

חוק הלאום מעלה את ערך המדינה היהודית על פני הדמוקרטית, אך למעשה הוא נוגד לציווי היהודי המקראי המנוסח בספר במדבר פרק ט"ו פסוק ט"ז המורה על חוקה אחת לכל, ליהודי ולגר   

מאת: איתן קלינסקי    

המשך…