Posts Tagged ‘קואליציית-הארגונים-החברתיים’

קואליציית הארגונים החברתיים: חוק התחרות בבנקאות עוקר מתוכן

יום רביעי, ספטמבר 7th, 2016

בארגונים טוענים: החוק להגברת התחרות בבנקאות לא מאפשר הקמת בנקים חדשים ויצירת תחרות אמיתית. החלקים המשמעותיים מהמלצות ועדת שטרום הועלמו מהצעת החוק

מאת מערכת עבודה שחורה המשך…