המחדל של הממשלה, אין די גז להפעלת תחנות הכוח הקיימות (מאמר ראשון מתוך שנים)

מצעד האיוולת, מדברים על יצוא ×’×– ומפעילים את תחנות הכוח בדלקים יקרים ומזהמים בשל מחסור בגז…
מאת: אמנון פורטוגלי

במתווה הגז, הממשלה ומשרד האנרגיה ויתרו לשותפים בשדה הגז תמר על הקמת צינור גז נוסף, ולא הבטיחו את הרחבת כושר הייצור שהיתה מתוכננת בתמר מאז 2014,  מ-10 BCM  לשנה, ל- 16 BCM  לשנה, ב- 2016, ול- 20.4 BCM  לשנה ב-2017

לאור המאמצים של תאגידי הגז ומשרד האנרגיה לייצא גז מישראל, אפשר היה לחשוב שהמדינה טובעת בעודפי גז. אלא שהמצב הפוך.

מזה כשנתיים, אין מספיק גז בישראל להפעלת תחנות הכוח הגזיות הקיימות בחברת החשמל, ואין מספיק גז כדי לענות לביקושי השיא לחשמל, וחברת החשמל נאלצת להפעיל תחנות כוח פחמיות ואת תחנות הכוח הגזיות בסולר יקר ומזהם.

מזה כשנתיים אין רזרבות ייצור חשמל אמיתיות, שניתן להפעילן בגז בשעות שיא הביקוש לחשמל.

יש 'כאילו' רזרבות 'ישראבלוף', תחנות כוח גזיות המותקנות בחברת החשמל בהיקף של אלפי מגוואט, שבהקמתן הושקעו מיליארדי דולרים, ושאין מספיק גז להפעלתן. במצב זה לא ברור מדוע הממשלה ומשרד האנרגיה דוחפים להקמת תחנות כוח גזיות חדשות. 

המשמעות של המחסור בגז היא הפעלה שוטפת של תחנות הכוח הפחמיות גם בשעות שאינן שעות ביקושי השיא. המשמעות היא שאין רזרבות ריאליות מגז במשק החשמל, התוצאה היא שהשבתת תחנות הכוח הפחמיות בחדרה נדחתה במחיר בריאות התושבים, כפי שמציין בכיר במשרד האנרגיה "אם לא יחוברו מאגרי הגז הטבעי, לא נוכל להחליף את השימוש בפחם בתחנות הכוח ותושבי ישראל ימשיכו לנשום אוויר מזוהם".

פוטנציאל ייצור החשמל בישראל וייצור החשמל בפועל בשנת 2017

  אספקת גז פוטנציאל ייצור
חשמל נומינלי
מתחנות כוח גזיות
פוטנציאל ריאלי
בזמינות 90%
מתחנות כוח גזיות
ייצור בפועל 

תחנות כוח גזיות

  BCM MW MW MW
חברת החשמל 4.76 [1] 8,800 [2] 7,900 3,150 [3]
יצרני חשמל פרטיים 3.88 1 2,900 2,600 2,550
כלל משק החשמל 8.64 11,700 10,500 5,700
ייבוא גז 0.6 [4]      400
סה"כ 9.24      

[1]  https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1151001-1152000/P1151275-00.pdf

[2]  https://www.iec.co.il/investors/DocLib1/meshulav1217.pdf

[3]  https://www.iec.co.il/investors/DocLib1/meshulav1217.pdf

[4]  https://www.iec.co.il/investors/DocLib1/meshulav1217.pdf

אספקת הגז לייצור חשמל מתמר ב- 2017 הסתכמה ב- 8.64 BCM,  כמות המאפשרת הפעלת תחנות כוח גזיות יעילות, במחזור משולב, בהיקף של כ- 5,700 מגוואט בלבד, הרבה פחות מיכולת ייצור החשמל בארץ מתחנות כוח גזיות (כולל יצרני חשמל פרטיים), העומדת על כ- 11,700 מגוואט.

אם אין מספיק גז מדוע לא מגדילים את האספקה מתמר ל- 16 BCM לשנה?  לפי תוכנית ההרחבה של תאגידי הגז, מ- 2014 [5], תמר יכולה לספק 16 ואף 20 BCM  לשנה, לעומת כ- 11 BCM  לשנה כיום.

הגדלה כזו היתה מאפשרת הפעלת תחנות כוח גזיות נוספות הקיימות בחברת החשמל בהספק של כ- 3,300 מגוואט, והשבתה של יחידות 1-4 בחדרה, בהספק של 1,400 מגוואט.תוספת זו, של 5 BCM  גז, תאפשר כושר ייצור חשמל ריאלי מתחנות כוח גזיות בישראל, כולל יצרני חשמל פרטיים, בהיקף של כ- 9,000 מגוואט, אחר הקצאת כ- 2 BCM  לתעשייה ולשימושים אחרים.

כדי לנצל במלואו את כושר הייצור מתחנות הכוח הגזיות בחברת החשמל, צריך תוספת אספקת גז למשק החשמל בגובה של כ- 7.2 BCM, כלומר, אספקת גז בהיקף של  16 BCM לשנה למשק החשמל.

כדי לנצל במלואה את יכולת הייצור החשמל של תחנות הכוח הגזיות הקיימות ולענות לדרישות התעשייה הישראלית, יש צורך בכ- 9 BCM  לשנה נוספים. 

בהרחבה
נתונים פיזיקליים
1 BCM  לשנה = 4,000 MMBTU  לשעה
1 BCM לשנה ×’×– טבעי נדרשים להפעלת תחנת כוח גזית במחזור משולב, (יעילות של 60%) בהספק של 650 – 700 מגוואט.
1 BCM לשנה גז טבעי יאפשרו ייצור חשמל בתחנת כוח גזית במחזור משולב, הפועלות בזמינות של 90%, בהיקף של כ- 5 – 5.6 מיליארד קוט"ש בשנה.

בנושא זה מדובר בארבעה פרמטרים חשובים הקשורים ביניהם: הספק מותקן, יכולת אספקת גז המכתיבה את יכולת ייצור החשמל הריאלית, הביקושים לחשמל.

הספק מותקן  לחברת החשמל יש  תחנות כוח הפועלות על גז בהספק מותקן נומינלי של  8,813 מגוואט.
בנוסף יש תחנות פחמיות בהספק של  4,840 מגוואט  ותחנות הפועלות על סולר בהספק של כ-  1,000 מגוואט. סך כל יחידות ייצור בחברה הוא בהספק של  13,617 מגוואט [6]

יכולת אספקת גז  אספקת הגז הטבעי תלוייה בעיקר במספר הבארות שנקדחו בתמר וביכולת צינורות ההולכה של הגז.
כיום, יכולת האספקה השעתית של תמר עומדת על  כ- 46,000 MMBTU של גז טבעי לשעה, (כ-11 BCM לשנה) [7]. הגז המופק משמש ברובו לייצור חשמל ובחלקו הקטן למפעלי תעשייה.
אספקת גז בהיקף זה, בהנחה שכ- 1 BCM  בלבד יוקצה לתעשייה, מאפשרת הפעלת תחנות כוח גזיות בהספק של 6,500 מגוואט.

יכולת הייצור הריאלית של חברת החשמל מתחנות הכוח הגזיות נקבעת לפי כמויות הגז שהיא מקבלת, כשהמדד החשוב הוא יכולת אספקת הגז השעתית.
בשנת 2017, חברת החשמל קבלה מתמר כ-19,700 MMBTU של גז טבעי לשעה, (כ- 4.9 BCM לשנה) כמות זו מאפשרת שימוש בתחנות כוח גזיות בהספק של כ- 3.200 מגוואט בלבד, מתוך כ-  8,813 מגוואט  תחנות כוח הפועלות על גז הקיימות בחברת החשמל.
בנוסף ייבאה החברה כ- 2,400 MMBTU של גז טבעי לשעה, (כ- 0.6  BCM לשנה) כמות זו מאפשרת שימוש בתחנות כוח גזיות בהספק של כ- 400 מגוואט.
כדי להפעיל את כל תחנות כוח הגזיות בחברת החשמל נדרשת אספקה של לפחות 13 BCM לשנה גז טבעי.  אם אין מספיק גז להפעלת תחנות כוח הגזיות, אז אפשר להפעיל את התחנות בסולר שהוא יקר מאוד ומזהם מאוד.

ביקוש השיא לחשמל  ביקוש השיא לחשמל הוא הפרמטר החשוב מאחר וחברת החשמל מחוייבת לספק ביקוש זה.
בשנת 2017 שיא הביקוש במשק היה 12,741 מגוואט, שנמדד ביום 26 ביולי 2017.
כדי לענות לביקוש זה, חברת החשמל ייצרה 9,643 מגוואט, כולל תחנות כוח פחמיות ותחנות כוח השורפות סולר.
היתרה בסך כ- 3,100 MW  סופקה ע"י יצרני החשמל הפרטיים.

ככל הנראה הסיבה למחסור בגז טבעי. הוא שחברת החשמל נדרשת לספק חשמל לפי ביקושי שיא נקודתיים שיכולים להיות גבוהים בהרבה מהביקוש הממוצע.  אבל נראה שהממשלה לא דרשה מתאגידי הגז להערך לכך, להגדיל את יכולת תפוקת הגז לפי שיא הביקוש לחשמל.

לתאגידי הגז אין כל אינטרס להשקיע בהגדלת יכולת תפוקת הגז מעבר לדרישה הממוצעת לגז.  וכך אנו מגיעים למצב המתואר בדוחות ישראמקו:
"יצוין, כי במהלך השנים 2017-2016 במועדים מסוימים, בעיקר בשעות ביקושי השיא לחשמל בעונות החורף והקיץ, ביקושי השוק בישראל היו גבוהים מיכולת ההפקה השעתית המקסימאלית של פרויקט תמר, ועל-כן לא היה בידי השותפים בפרויקט תמר לספק במועדים אלה את מלוא הביקושים."

(דוחות ישראמקו ל- 2017, סעיף 6.1.5 עמ' 11 – 12, סעיף 7.2.1.(ו) עמ' 33, באור 5 ד 3) [8]
יתרה מזאת, נראה שהתחזיות והתכנון לצריכת החשמל והגז נעשו לפי הצריכה השנתית ולא לפי הצריכה בזמן ביקושי השיא לחשמל.
התוצאה מהמחדל הממשלתי היא שבשנת 2017 הכמות המירבית של גז ששדה הגז תמר יכול להפיק עומדת על כ- 11 BCM לשנה. בהנחה שכ- 1 BCM  בלבד יוקצה לתעשייה, כמות זו מספיקה לכ- 6,600 מגוואט, בעוד שבארץ יש יכולת ייצור מתחנות כוח גזיות של כ- 11,000 מגוואט.
כדי לענות לביקוש השיא במשק שהיה 12,741 MW, היה צורך להפעיל גם תחנות כוח פחמיות ותחנות כוח גזיות המופעלות בסולר.

התוצאה היא שלחברת החשמל יש כושר ייצור של יותר מ- 5,000 מגוואט, בהשקעה הנאמדת בכ-5 מיליארד דולר לפחות,  שמאגר תמר אינו מספק לה מספיק גז להפעילן.

[5]  https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/954001-955000/P954940-00.pdf

[6]  https://www.iec.co.il/investors/DocLib1/meshulav1217.pdf

[7]  https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/954001-955000/P954940-00.pdf

[8]  https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1151001-1152000/P1151275-00.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

2 Responses to “המחדל של הממשלה, אין די ×’×– להפעלת תחנות הכוח הקיימות (מאמר ראשון מתוך שנים)”

 1. ip הגיב:

  משפט מדהים.הוא מתיחס לחברות שכן השקיעועובדתית בעבר בשאיבת יתר פוגענית מבחינתם בים תטיס. עשו זאת בהכרה מלא בנזק כלכלי שהן גורמות לעצמן. לכן המשפט הזה הוא הטייה מצד אדם שמרשה לעצמו סילופי מציאות במודע.

 2. אמנון הגיב:

  בנראה שלא הייתי מספיק ברור. הנה הקטע הרלבנטי שנית:
  "ככל הנראה הסיבה למחסור בגז טבעי. הוא שחברת החשמל נדרשת לספק חשמל לפי ביקושי שיא נקודתיים שיכולים להיות גבוהים בהרבה מהביקוש הממוצע. אבל נראה שהממשלה לא דרשה מתאגידי הגז להערך לכך, להגדיל את יכולת תפוקת הגז לפי שיא הביקוש לחשמל.

  לתאגידי הגז אין כל אינטרס להשקיע בהגדלת יכולת תפוקת הגז מעבר לדרישה הממוצעת לגז. וכך אנו מגיעים למצב המתואר בדוחות ישראמקו:
  "יצוין, כי במהלך השנים 2017-2016 במועדים מסוימים, בעיקר בשעות ביקושי השיא לחשמל בעונות החורף והקיץ, ביקושי השוק בישראל היו גבוהים מיכולת ההפקה השעתית המקסימאלית של פרויקט תמר, ועל-כן לא היה בידי השותפים בפרויקט תמר לספק במועדים אלה את מלוא הביקושים."

  (דוחות ישראמקו ל- 2017, סעיף 6.1.5 עמ' 11 – 12, סעיף 7.2.1.(ו) עמ' 33, באור 5 ד 3)

Leave a Reply