השבוע בכנסת: יום הסביבה, חוק העמותות, חוק סילוק ח"כים ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

  1. נאומים בני דקה
  2. הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-627/א' (פ-2328/20)
  3. הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 10) (הסדרי פשרה והסתלקות), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת מרב מיכאלי, מירב בן ארי, רועי פולקמן וקבוצת חברי כנסת – הצעות חוק ×›-637 (פ/1606/20
  4. נאומים בני דקה
  5. ציון יום הסביבה (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר היום)
  6. שאילתות דחופות
  7. ברכת יושב-ראש הכנסת ליושב ראש בית הנבחרים של דנמרק (בשעה 12:15)
  8. הצעות חוק לדיון מוקדם
  9. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

יום הסביבה בכנסת – ישיבת השדולה הסביבתית חברתית וחלוקת אות הגלובוס הירוק

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:

יום שני, 6 ביוני 2016, כ"ט באייר תשע"ו
בשעה 12:30: הדלפות חמורות של מסמכים סודיים ביותר מוועדת החוץ והביטחון וקביעת פיתרון למיגור תופעה זו

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
יום שני, 6 ביוני 2016, כ"ט באייר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 54), התשע"ו-2016 – (מ/1003)
בשעה 10:40: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 221), התשע"ו-2016 – (מ/1016)
בשעה 11:00: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 16), התשע"ו-2016 – (מ/1033)
יום שלישי, 7 ביוני 2016, א' בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: ערים קולטות עלייה – מעקב
בשעה 10:30: התייקרות הארנונה בשל חישוב טייס אוטומטי – (רועי פולקמן 3604); (עמר בר-לב 3620); (יעקב פרי 3660)
בשעה 11:00: חלוקת הכנסות הארנונה מבז"ן (בתי זיקוק לנפט) לרשויות
בשעה 11:30: 1. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 86); 2. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 224)

בשעה 11:45: היבטי מיסוי ליצרני חשמל ביתיים באמצעות מערכות סולאריות וטורבינות רוח – מעקב במסגרת ציון הכנסת את יום הסביבה
יום רביעי, 8 ביוני 2016, ב' בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: הנחות בתעריפי המים לאוכלוסיות שונות
בשעה 10:00: תקנות הנפט (תיקון), התשע"ו –
2015

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום שני, 6 ביוני 2016, כ"ט באייר תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור הפליה מחמת מקום מגורים)
בשעה 11:00: עלות הגז הביתי לצרכנים
בשעה 11:45: תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (משק ×”×’×– – החלפת ספק ×’×–) (תיקון)
בשעה 12:45: תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הליכי בחירת ספק גז שיספק גז לראשונה למערכת הספקת גז מרכזית)
יום שלישי, 7 ביוני 2016, א' בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: יישום חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות
בשעה 10:30: יישום חוק להסדרת הטיפול באריזות
בשעה 13:30: הצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015
יום רביעי, 8 ביוני 2016, ב' בסיון תשע"ו
הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התקנים
בשעה 09:00: הצעת חוק התקנים (תיקון – מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין)
מליאת הועדה

בשעה 09:30:  1. המדיניות החדשה של רשות ההגבלים העסקיים לטיפול במונופולים; 2. כוונותיה של הממונה על ההגבלים העסקיים להתיר גביית מחיר מופרז ולהפסיק להכריז על מונופולים הצעה לסדר היום – ×—×› מיקי רוזנטל ;  3. הצעה לסדר היום – ×—×› זהבה גלאון ; 4. הצעה לסדר היום – ×—×› מכלוף מיקי זוהר

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
יום שני, 6 ביוני 2016, כ"ט באייר תשע"ו
בשעה 11:00: ישיבת סיכום ופרידה מיו"ר הוועדה היוצא, השר צחי הנגבי
יום שלישי, 7 ביוני 2016, א' בסיון תשע"ו
ועדת המשנה לענייני איו"ש
בשעה 09:30:
ועמ"ש איו"ש בנושא היבטים דמוגרפיים באוכלוסיית יו"ש ועוטף ×™-ם  – הישיבה תתקיים באולם נגב
יום רביעי, 8 ביוני 2016, ב' בסיון תשע"ו
ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה
בשעה 09:00: שנה לרעידת האדמה בנפאל: בחינת הממדים המדיניים של סיוע הומניטרי באירועי אסון

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, 6 ביוני 2016, כ"ט באייר תשע"ו
בשעה 09:00: הוזלת מחירי הקייטנות שמפעילות הרשויות המקומיות והמתנ"סים – ישיבת מעקב
בשעה 10:00: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 106 והוראת שעה – תשתית מלונאית תיחשב תשתית לאומית, תידון בות"ל) – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
בשעה 12:00: הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – הסדרת ייעוד השימוש במקווה טהרה) – ×”×›× ×” לקריאה ראשונה
בשעה 14:00: תוכנית אב לתחבורה בירושלים 2025
יום שלישי, 7 ביוני 2016, א' בסיון תשע"ו
בשעה 11:00: סקירת מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה על פעילות משרדו – לציון יום הסביבה בכנסת
יום רביעי, 8 ביוני 2016, ב' בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: גיבוש מדיניות לטיפול בסוגיית המסתננים בדרום תל-אביב – בהשתתפות שר הפנים ×—"×› אריה דרעי

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, 6 ביוני 2016, כ"ט באייר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק הגבלת השימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2) = הגבלת שימוש במקום פיזי – נוסח משולבהגבלת השימוש במקום פיזי – נוסח מוצע לדיוןנוסח הצעת החוק בקריאה הראשונה במליאההגבלת שימוש במקום פיזי – מסמך ×”×›× ×” לדיון מאת הייעוץ המשפטי לוועדה
בשעה 12:00: תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים ותקן עובדים במרכז מוּרְשֶה) (תיקון)
יום שלישי, 7 ביוני 2016, א' בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: 1. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 45) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א); 2. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 44) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת), התשע"ו-2016 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית – השעיית חכים – נוסח הצעות החוק בקריאה הראשונההדחת חבר פרלמנט בידי הפרלמנט – סקירה משווה מאת הלשכה המשפטית של הכנסת
בשעה 12:30: זריקת ניצול שואה בן 101 מביתו בשל חוב הוצאה לפועל שאינו שלו
בשעה 13:30: 1. הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמכים שעיקר מימונם מתרומות של ישויות מדיניות זרות), התשע"ו-2016 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית; 2. הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון – כללי שקיפות), התשע"ה–2015 – ×”×›× ×” לקריאה ראשונה; 3. הצעת חוק סוכני חוץ, התשע"×”-2015 – נוסח מוצע לדיון מאת הייעוץ המשפטי לוועדהמסמך ×”×›× ×” מהייעוץ המשפטי לוועדה מדיון קודם
יום רביעי, 8 ביוני 2016, ב' בסיון תשע"ו
בשעה 09:00:  1. הצעת חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות; 2. הצעת חוק נציבות ביקורת על מערך התביעה וייצוג המדינה בערכאות הביקורת על הפרקליטות – נוסח ההצעה של ×—×”×› ציפי לבניביקורת על הפרקליטות -נוסח הצעת החוק הממשלתית

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

יום שני, 6 ביוני 2016, כ"ט באייר תשע"ו
בשעה 10:30: היערכות הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה לקליטת העלייה. בהשתתפות מנכ"ל משרד העלייה והקליטה וסגן ראש אגף התקציבים
יום שלישי, 7 ביוני 2016, א' בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק יום העלייה, התשע"ו-2016

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום שני, 6 ביוני 2016, כ"ט באייר תשע"ו
בשעה 09:00: א. קידום התוכנית לבני העדה האתיופית במרכז האקדמי לב;  ב. בניית מעונות סטודנטים בקמפוס מרכז אקדמי לב
בשעה 10:30: יוזמות חינוך וכיתות לימוד בירושלים – לציון יום ירושלים – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 12:00: שיעורים משודרים ככלי לשיפור בגרויות
יום שלישי, 7 ביוני 2016, א' בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: מעמדם ושכרם של הקב"סים – דיון המשך
בשעה 11:30: רישום תלמידי שלומי לחטיבת ביניים – בי"ס "אורט" ובי"ס "בית חינוך גליל מערבי" – ביוזמת ×—"×› גרמן
יום רביעי, 8 ביוני 2016, ב' בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: ציון יום הולדתו ה-90 של שר החינוך לשעבר, חכ"ל אהרון ידלין
בשעה 10:00: פוליטיזציה באקדמיה ותמיכתם של אנשי סגל אקדמאים בחרם על ישראל ובאירועי יום הנכבה

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום שני, 6 ביוני 2016, כ"ט באייר תשע"ו
בשעה 09:00: 1. תקנות הרוקחים (הפחתה של סכום עיצום כספי); 2. תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות (תיקון) – חומר רקע נוסח ראשוןחומר רקע
בשעה 10:30: הצעת חוק הרשות לגיל הרך
בשעה 11:45: הצעת חוק לידה בבית (תיקוני חקיקה) – לרגל יום לידות הבית הבינלאומי
יום שלישי, 7 ביוני 2016, א' בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: מצוקת הרופאים המתמחיםמכתבו של חכ אחמד טיבי מכתבה של חכ מירב בן ארימכתבה של חכ מיכל רוזיןמכתבה של חכ עליזה לביאמכתבה של חכ רויטל סוידמכתבו של חכ אורן אסף חזן
בשעה 10:00: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 28) (כריות ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות)
בשעה 11:30: הצעת חוק שירות אזרחי
בשעה 13:00: במסגרת יום הסביבה בכנסת: חומרי הדברה במזון – ישיבת מעקב
יום רביעי, 8 ביוני 2016, ב' בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 4) (תקופת אשפוז או טיפול מרבית)

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני
, 6 ביוני 2016, כ"ט באייר תשע"ו
בשעה 09:00: פעולות המדינה לעידוד שילובה של האוכלוסייה הערבית בתעסוקה – דוח המבקר 66גמרכז המחקר והמידע של הכנסת – נתונים על עובדים ערבים דרוזים וצרקסים בשירות המדינה בשנים 2007-2015
יום שלישי, 7 ביוני 2016, א' בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: 1. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: זיהום אוויר במפרץ חיפה – ישיבת מעקב; 2. הטיפול בזיהום אוויר ממקורות נייחים – דוח מבקר 65×’ – ישיבת מעקב
בשעה 11:00: מערך הגיור הממלכתי בישראל – דוח מבקר המדינה 63×’ – ישיבת מעקב

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:

יום שני, 6 ביוני 2016, כ"ט באייר תשע"ו
בשעה 10:30: רצח האישה אנסטסיה רוסנובלקחים למניעת הרצח הבא
יום שלישי, 7 ביוני 2016, א' בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: מבט מגדרי על שינוי האקליםלציון יום הסביבה בכנסת
בשעה 12:00: היבטים מיגדריים של הגיור
יום רביעי, 8 ביוני 2016, ב' בסיון תשע"ו
ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות
בשעה 09:00: דיון דחוף בעקבות החלטה תקדימית של ביהמ"ש המעודדת זנות בישראל

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום שני, 6 ביוני 2016, כ"ט באייר תשע"ו
בשעה 13:45: דיון דחוף להתמודדות עם תופעת שכחת ילדים ברכב, באמצעות פיתוחים טכנולוגיים מונעים
יום שלישי, 7 ביוני 2016, א' בסיון תשע"ו
בשעה 10:30: פרויקט "תעלת הימים" – ישיבה לציון יום הסביבה

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:

יום רביעי, 8 ביוני 2016, ב' בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: תקציב הפרסום של הרשות למלחמה בסמים

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני, 6 ביוני 2016, כ"ט באייר תשע"ו
בשעה 11:00: אובדנות בקרב ילדים ובני נוער
יום שלישי, 7 ביוני 2016, א' בסיון תשע"ו
בשעה 10:30: מדיניות גיור קטינים במערך הגיור הממלכתי

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 7 ביוני 2016, א' בסיון תשע"ו
בשעה 11:30: מתן נציגות לחברה האזרחית בצוותים להתמודדות עם משבר האקלים במסגרת התוכנית הלאומית להפחתת פליטות ×’×–×™ חממה ולהתייעלות אנרגטית – לציון יום הסביבה בכנסת

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהצעת חוק שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים ובהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 218)
דיונים נבחרים:
יום שני, 6 ביוני 2016, כ"ט באייר תשע"ו
בשעה 12:30: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 – הצ"×— הקמת רשות שוק ההון (מ/1032)- העברת סמכויות: ביטוח, קופות גמל וייעוץ
הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התקנים
בשעה 09:00: הצעת חוק התקנים (תיקון – מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין)

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

יום שני, 6 ביוני 2016, כ"ט באייר תשע"ו
בשעה 14:00: פניות ציבור לגבי מדיניות בנק ישראל בפריטת כסף קטן
יום שלישי, 7 ביוני 2016, א' בסיון תשע"ו
בשעה 14:00: פניות ציבור: הסיוע בשכר דירה אינו מספיק לדירה תקנית

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "קשיים ברפורמה בשירות המדינה"
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 7 ביוני 2016, א' בסיון תשע"ו
בשעה 12:00: סיום שלב מטה הרפורמה והטמעתו בנציבות שירות המדינה – הישיבה תתקיים בחדר ועדת הכנסת

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply