חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

"קדימה מדע" – ההסכם עם קריית-ים

נושאים חדשות, חינוך ותרבות ב 19.04.16 0:52

הדיון בוועדת החינוך על אישור המכרז להעברת ניהול ביה"ס העל-יסודיים מהעירייה ל"קדימה מדע" הוא פרק נוסף במערכת היחסים בין העירייה לבין "קדימה מדע", שהחלה ב-2009. אז השקיעה "קדימה מדע" כסף בהקמת קריית מדע וספורט. לאחרונה אישרה העירייה את זכיינות "קדימה מדע" על ניהול ביה"ס העל-יסודיים בה

"קדימה מדע" - וועדת החינוך ערכה דיון על הזכייה במכרז בקריית-ים. משרד החינוך לא אישר את הזכיינות

ועדת החינוך ערכה ב-29 במרץ דיון לבקשת ח"כ איל בן ראובן על עתיד בי"ס רבין לאחר שועדת המכרזים של עיריית קריית ים אישרה את הזכייה של "קדימה מדע" במכרז. משרד החינוך לא אישר את המכרז. הודעת ועדת החינוך על הדיון לא פורסמה באתר הוועדה, אלא בהודעות הכנסת. מדוע? להלן הנוסח שפורסם

לקריאה נוספת

לאחרונה נערך בוועדת החינוך דיון על זכיית חברת "קדימה מדע" במכרז על ניהול ביה"ס העל-יסודיים בקריית-ים. "קדימה מדע" הייתה מועמדת יחידה במכרז. ועדת המכרזים של עיריית קריית-ים אישרה את הזכייה. הזכיינות טעונה אישור של משרד החינוך.

להלן נוסח מכתב שנשלח מעורכי-הדין של "קדימה מדע" אל היועץ המשפטי של עיריית קריית-ים ב-2014, לאחר שהעירייה פרסמה מכרז באותו נושא.

המכתב מתייחס להסכם שנחתם ב-2009 בין העירייה לבין "קדימה מדע" בעקבות השקעה של "קדימה מדע" בסך שמעל ל-30 אלף ₪ בהקמת קריית מדע וספורט בקריית-ים.

ההסכם אליו מתייחס המכתב נחתם בעת ששמואל סיסו היה ראש עיריית קריית-ים (2009).

מ-2014 משמש שמואל סיסו מנכ"ל אורט העולמי שהיא "קדימה מדע" בישראל.

 להלן חלקים מהמכתב:

הנדון: ההסכם להקמת והפעלת קריית המדע והספורט בקריית ים והמכרז להפעלת מוסדות חינוך על-יסודיים בקריית-ים

אני מתכבד לפנות אליך בשם מרשתי, קדימה מדע – חינוך לחיים בע"מ (חל"צ) (להלן: "קדימה מדע").

 1. בתאריך 18.8.2009 נכרת הסכם (להלן: "ההסכם") בין קדימה מדע לבין עיריית קריית ים (להלן: "העירייה") בנוגע להקמה ולהפעלה של קריית מדע וספורט בקריית ים (להלן: "קריית המדע והספורט"). קריית המדע והספורט כוללת מרכיבים שונים ובהם גם את חטיבת הביניים וב"ס התיכון ע"ש רודמן. במסגרת ההסכם נטלה העירייה על עצמה התחייבויות שונות בנוגע להפעלת קריית המדע והספורט ובנוגע לפעילות השוטפת של כל בתי-הספר בקריית-ים. על פי הוראות ההסכם התחייבויות אלו מצויות היום בתוקף ויישארו בתוקף למשך שנים רבות נוספות.
 2. העירייה פרסמה לאחרונה מכרז להפעלת מוסדות חינוך על יסודיים בקריית ים ובהם גם בית הספר ע"ש רודמן (מכרז פומבי 20/2014) (להלן: "המכרז"). המכרז אינו מתייחס, משום מה, לקיומו של ההסכם ולהתחייבויות שנטלה על עצמה העירייה ואשר נוגעות להפעלת בית הספר ע"ש רודמן ושאר בתי הספר בעיר.
 3. קדימה מדע אינה מתנגדת לעצם עריכת הכרז והיא אף שוקלת להשתתף בו, אולם היא עומדת על כך שהוצאת ניהול בתי הספר מידי העירייה לא תפגע ו/או לא תגרע מהתחייבויות העירייה בהתאם להסכם, לרבות ההתחייבויות הנוגעות לניהול בתי הספר בעיר, תהא זהות המפעיל שלהם אשר תהא.

מסגרת ההסכם להקמת וניהול קריית המדע והספורט

 1. מבלי למצות את כלל הוראות ההסכם ומבלי לגרוע מהוראותיו בכל דרך שהיא אציין, כי בעקבות ההסכם השקיעה קדימה מדע בהקמת קריית המדע והספורט בקריית ים, סכום העולה על 30 מיליון שקלים. כנגד קבלת התרומה שהועברה נטלה על עצמה העירייה התחייבויות רבות הן בנוגע לתקופת ההקמה של הפרויקט והן בנוגע לתפעולו השוטף. על פי ההסכם "תקופת תפעולו השוטף של הפרויקט" עומדת על בין 7 ל-15 שנים ממועד מתן תעודות הגמר למרכיביו השונים (סעיף 2.12 להסכם)

………………….

התחייבויותיה הכספיות של העירייה והחובה לקבלת אישור קדימה מדע לכל התקשרות

 1. קדימה מדע השקיעה, כאמור, למעלה משלושים מיליון שקלים להקמת קריית המדע והספורט והשקעה זו הותמנתה בכך שהעירייה תישא בעלויות החזקת הפרויקט בהיקף ובדרך שנקבעו בהסכם.
 2. העירייה התחייבה לשאת בכל עלויות תחזוקת קריית המדע והספורט בסכום של כ-18 מיליון דולר בשנה. בנוסף לכך, התחייבה העירייה גם לשאת בהוצאות מיוחדות בנוגע להחזקה השוטפת של הפרויקט ובכלל זאת לרכוש עבורו ביטוחים (סעיף 3.2 להסכם) ולשאת בהוצאת גינון, ניקיון, מים, חשמל, וכן להעסיק עבורו רכזים ומדריכים (נספח ה' להסכם).
 3. יש לציין כי בהסכם נקבע שחלק מהתשלומים המועברים על ידי משרד החינוך לעירייה עבור מוסדות החינוך בעיר ישמשו להוצאות המיוחדות השוטפות של הפרויקט (נספחים ה' ו-ו' להסכם).
 4. עוד יצוין, כי על פי ההסכם חלה על העירייה החובה לנהל את החזקת הפרויקט כ"משק סגור", תוך מתן אפשרות לבדיקת בקרה מצד קדימה מדע: "קריית המדע יפעל בצורה עצמאית במסגרת תקציב שינוהל באמצעות סעיף תקציבי נפרד ותנוהל לגביו הנהלת חשבונות נפרדת ע"י העירייה" (סעיף 13.1.1 להסכם).
 5. עוד נקבע בהסכם כי: " על אף האמור בסעיף זה, הסכמים בתחום אחריותה של העירייה, לרבות, עם אנשי חינוך, יועצים, ספקים וכו' כמפורט בנספח ה' יחתמו ע"י העירייה בהסכמה של קדימה מדע מראש ובכתב (סעיף 4.7 להסכם).
 6. מכאן עולה, כי על פי התחייבויותיה של העירייה, גם לאחר ההתקשרות עם מפעיל כזה או אחר של מוסדות החינוך, תהיה חייבת העירייה להמשיך להעביר כספים לתחזוקת הפרויקט ולנהל את אותם כספים בעירייה (היינו לא להעביר אותם למפעיל) ולנהל אותם כמשק סגור,כאשר המימון לכך יגיע ממשאבי העירייה ומהתשלומים שהיא מקבלת ממשרד החינוך וכאשר כל התקשרות בין עם ספק ובין עם איש חינוך, תעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מקדימה מדע.

………………………………

סיכום

 1. כפי שצוין לעיל, קדימה מדע אינה מתנגדת לעצם עריכת המכרז ולהעברת הפעלת מוסדות החינוך העל יסודיים בקריית ים לגורם חיצוני. עם זאת העברת הפעלת מוסדות החינוך אינה יכולה לגרוע מהתחייבויותיה של העירייה בהתאם להסכם החתום בינה ובין קדימה מדע.
 2. על העירייה להבהיר לפיכך לכל המשתתפים במכרז כי העירייה והזוכה במכרז יהיו חייבים לקיים את כל הוראות ההסכם להקמת קריית המדע והספורט.

לקריאת המכתב המלא

קדימה מדע

 

ריכזה את המידע: דליה

נערך על ידי דליה
תגיות: , ,

12 תגובות

 1. הכל ברור :

  מי שהוא עדין מתפלא מדוע לא היו מתחרים למכרז זה? חג שמח לזכיין הורי קרית ים תתעוררו!

 2. הכל ברור :

  משהו עדין שואל למה לא הוגשו הצעות למכרז? משחק מכור מראש. חג שמח לזכיין להורי קריית ים לא נותר אלא לשאול את הקושיות המתבקשות….

 3. הורה לילד חולה :

  גם בפרויקט שלבי"ם של הילדים החולים, "קדימה מדע" הייתה מתמודדת יחידה במכרז וזכתה. מעניין למה משרד החינוך בשני המקרים, מאשר לחברה חסרת כל ניסיון לזכות במכרז של הוראה.

 4. מורה :

  צריך לבדוק את הקשר בין קדימה להנהלת משרד החינוך – זה נראה כמו מכרזים "תפורים".
  ברור שגורל המורים בקרית ים יהיה כגורל המורים לילדים החולים – צריך לעצור את המהלך.

 5. אזרח :

  זאת שחיתות לאור היום. התנהלות של מאפיה

 6. לא מפתיע :

  השבוע פורסם שמשרד החינוך יפריט גם את התמיכה למורים למילוי טופס 101. זה לעג לאינטליגנציה של המורים

  אם הכל מופרט למה משלמים משכורות ענק לכל הפקידות במשרד החינוך

 7. הורה מודאג :

  תרומה? באמת?
  "קדימה מדע" כחברה לתועלת הציבור של אורט העולמי בישראל תרמה 30 מיליון ₪ להקמת קריית מדע וספורט בקריית-ים. "תרומה" משמעותה הענקת מתנה או כסף מתוך נדבת הלב ללא בקשת תמורה. על פי המשתמע ממכתב זה ומהסכם 2009 "קדימה מדע" לא באמת תרמה כסף אלא השקיעה כסף והיא מבקשת תמורה להשקעה ומתנה את ההשקעה במחויבויות של עיריית קריית-ים כלפיה. השקעה כלכלית ולא תרומה. כך נראים הדברים בעיני.
  התמורה ש"קדימה מדע" דורשת בהסכם משפטי כתוב (מ-2009) היא שליטה, יחד עם עיריית קריית-ים בוועדת ההיגוי העליונה ובוועדה הפדגוגית. זוהי שליטה במדיניות. "קדימה מדע" דורשת גם שליטה בניהול. דרישתה לנהל את קריית המדע והספורט כמשק סגור ממחישה זאת. כך גם הדרישה שתשלום ההחזקה של הקרייה ( סכום גדול בהרבה מה"תרומה"). היא מחייבת את עיריית קריית ים להעביר לקריה חלק מתקציב משרד החינוך המועבר לרשות מקומית. דרישתה ש"קדימה מדע" תאשר כל קבלה לעבודה או שירות של ספק ממחישה את שליטתה בהפעלת הקריה.
  הורים יקרים, מכרו את חינוך ילדנו! תתעוררו!

 8. למי שעדין לא הבין, לא תרומה - עיסקה! :

  למי שהוא תם או איננו יודע לשאול נסביר:
  במכתב עו"ד שנהר-דולב כתוב כי "קדימה מדע" אינה מתנגדת לכך שהעירייה תפרסם מכרז לניהול בי"ס בקריית-ים, אבל ההתניות הרבות המוצגות במכתב והדרישה ליידע את המתמודדים במכרז מעידות לכאורה על מגמה לגרום לגופים חיצוניים להימנע מלהתמודד במכרז.
  מדברים אלה ניתן להבין כי ה"תרומה" הכספית של "קדימה מדע" נועדה לשמש דריסת רגל בדלת הכניסה להשתלטות שלה על מערכת החינוך העל-יסודית בקריית-ים. הרתעת גופים אחרים מלגשת למכרז נובעת כנראה מן הרצון ש"קדימה מדע" תקבל את הזכיינות על מערכת-החינוך העל-יסודית בקריית-ים. ואכן הם השיגו את מטרתם. לאחר שלושה מכרזים שפורסמו, בפברואר 2016 זכתה "קדימה מדע" במכרז המיוחל. אף גוף חיצוני אחר לא התמודד במכרז זה.
  למה להתמודד? חבל על האנרגיות כשהזוכה לכאורה נקבע מראש. הבעיה מונחת עכשיו לפתחו של משרד החינוך. אנחנו מחכים להחלטת מנכל"ית המשרד. לא נותר אלא לקוות שטובת התלמידים ועתיד חינוכם הם שינחו אותה כשתקבל את החלטתה ולא טובת נותני התרומות למינהם המקווים וגם לצערנו מצליחים לקבל דריסת רגל בחינוך ילדנו אמצעות כסף ויועצים משפטיים מתוחכמים.

 9. היכן משרד החינוך בסיפור הזה? :

  ההתנהלותה של "קדימה מדע" מעוררת את השאלה: היכן משרד החינוך בסיפור הזה? כספים מתקציב משרד החינוך מועברים עבור כל תלמיד בבי"ס ומועברים לרשות המקומית עבור מערכת החינוך. האם לעירייה סמכות לחתום על הסכם עם גוף פרטי ללא מעורבות משרד החינוך המעביר את הכספים? האם משרד החינוך לא צריך להיות צד בהסכם כזה? משרד החינוך הוא רשות שלטונית והוא מעביר את הכספים. האם הסכם כזה יכול להיחתם בלא שמשרד החינוך הוא צד לו? האם ייתכן שרשות שלטונית תוותר על סמכויותיה, תעביר כספים לרשות מקומית ותאפשר שליטה של חברה פרטית במערכת חינוך של עיר?
  ומי יודע היכן זה עוד קורה מבלי שאנחנו יודעים על כך….
  לא נותר אלא לקוות שמנכ"לית משרד החינוך תיכנס לעובי הקורה לפני שתקבל החלטה בנושא!

 10. האם זה כשר? חג שמח :

  ממש לפני הפסח הגיע הזמן לשאול האם ההסכם כשר?
  ההסכם מ-2009 נחתם כאשר שמואל סיסו שימש ראש עיריית קריית-ים. ב-6 באוקטובר 2013 פורסם כי שמואל סיסו מונה לתפקיד בכיר באורט העולמי. "קדימה מדע" היא אורט העולמי בישראל. מינוי זה מעורר חשד לניגוד עניינים אם לא מעבר לכך. חוזרים לנקודת ההתחלה: בעית כשרות…. מנכל"ית משרד החינוך מחכים להחלטתך. חג שמח וכשר

 11. שחיתות לאור יום :

  צריך לעצור את החברה הזאת, שמצהירה שהיא ״תורמת כספים״ אבל אחר כך היא דורשת תמורה ענקית על כך.
  נורא לחשוב שהם אחראים על פרויקט חינוך לילדים חולים, על שלושה מוסדות חינוך ומשנה הבאה עוד שלושה.
  אוי לנו על כל ילד שיפול לידיים שלהם.

 12. מנכ"לית משרד החינוך, מי יעצור אותם? :

  למי שלא יודע אז קצת היסטוריה:
  אורט ישראל החליט לפרוש מארגון הגג אורט עולמי לפני כעשר שנים על רקע מה שהגדירו "תקצוב יחסי בלתי הוגן"
  בית המשפט הכריע כי כל הזכויות על השימוש במותג "אורט" בארץ יעמדו לרשת אורט ישראל, וכי לרשת אורט העולמי הפועלת בישראל בצורה של פרויקטים בבתי ספר ולא במסגרת הרשת הארצית אין זכות שימוש בשם או בסמל הרשת בתחומי ישראל. עם זאת, החליטו בארגון הגג כי פסיקת בית המשפט לא שוללת שימוש בצירוף המילים "אורט העולמי" והמשיכו להשתמש בו, בין היתר בפרויקט שהושק כן צדקתם….בקרית ים. בעקבות זאת פנתה שוב רשת 'אורט ישראל' לבית המשפט, בדרישה שיצהיר כי פעולות אורט העולמי הן בגדר ביזיון בית המשפט.
  הזהירים יאמרו שנראה לכאורה שאורט עולמי איננה מוותרת ותנקוט בכל אמצעי נידרש על מנת לחזור למעמדה הקודם בארץ.
  לאחר שהשתלטו על נושא חינוך תלמידים חולים בבתי חולים (משהו זוכר שקו אור בבתי החולים הייתה עמותה עצמאית?) וילדים חולים בבית (זוכרים שהייתה פעם עמותת תללי"ם? ) הם מנסים לחזור למעמדם הקודם כבעלי רשת בתי ספר.
  נשאלת השאלה:
  מי שולט במדינה, חברה פרטית עם הרבה כסף עורכי דין ממלוחים אנשי יחסי ציבור ולוביסטים או המדינה ורשויותיה? משרד החינוך והכנסת אשר אמורים לראות את טובת הציבור או מנהלי חברה המקבלים על עצמם אחריות גדולה ללא נסיון ידע והכנה מוקדמים נאותים כשברור להם שלא יצטרכו לתת את הדין על איכות הביצוע או תוצאות מחדליהם!לא נותר אלא לקוות שמשרד החינוך יתעשת הפעם ויוכיח שלא תמיד בעל המאה הוא בעל הדעה….

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.