postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » השבוע בכנסת: מתווה הגז (ס' 52) סוף? קופות גמל, אנרגית רוח ועוד…

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

השבוע בכנסת: מתווה הגז (ס' 52) סוף? קופות גמל, אנרגית רוח ועוד…

נושאים השבוע בכנסת, פוליטי ב 3.01.16 0:40

עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה.

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  1. "הבנייה הבלתי חוקית במאחזים וביישובים ביהודה ושומרון והקשר להפרת החוק ולפעולות "תג מחיר" (המחנה הציוני)
  2. "ספר האזרחות החדש" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  3. "הממשלה רומסת את אמון הציבור בה ובכנסת" (יש עתיד)
 2. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה על החלטתה להעביר לממשלה את הסמכות הנתונה לשר הפנים על פי סעיף 258 לפקודת העיריות [נוסח חדש] בכל הקשור להצעת חוק עזר לתל אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 העוסק בפתיחתן וסגירתן של חנויות בשבת ובמועדי ישראל – הצבעה
 3. הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-952/א'
 4. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-986/א'
 5. הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול (תיקון מס' 2), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-578/א' (פ/2030/19)
 6. הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 4), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/989
 7. הצעת חוק המשטרה (תיקון מס' 9), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/995
 8. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 163), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/956
 9. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 164), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/969
 10. הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון מס' 2), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/985
 11. הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 16), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/971
 12. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 124) (עבירות המתה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/972
 13. הצעת חוק מקרקעי ישראל (השגה על שומות מקרקעין), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/978
 14. הצעת חוק החברות (תיקון מס' 28), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/988
 15. הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 25), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/990
 16. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 20.7.15)
  הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני ומרצ – הצבעה

  1. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47), התשע"ד-2013 (מס' מ/824)
  2. הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (מס' מ/841) – פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46
 17. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014 (מס' מ/844) (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
 18. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק חסיון חומר מודיעני (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 (מס' מ'/848) (ההודעה נמסרה ביום 23.11.15)
  הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
 19. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 76), התשע"ד-2014 (מס' מ/873) (ההודעה נמסרה ביום 30.11.15) הנמקת הערעורים של סיעת המחנה הציוני ומרצ – הצבעה
 20. הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 40) (פיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – של חברת הכנסת נאוה בוקר, יחיאל חיליק בר, דוד ביטן וקבוצת חברי כנסת – הצעות חוק כ-610 (פ/1658/20)
 21. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 43) (קובלנות), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת – הצעת חוק כ-612
 22. נאומים בני דקה
 23. ציון 40 שנה לנאומו של הנשיא הרצוג באו"ם (בשעה 16:30)
 24. ציון יום המודעות לבריאות (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר היום)
 25. שעת שאלות לשר התיירות
 26. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 44) (הודעה על סיום עסקה לתקופה קצובה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – של חברת הכנסת מירב בן ארי וקבוצת חברי כנסת הצעות חוק כ-610 (פ/1072/20)
 27. שאילתות דחופות
 28. הצעות חוק לדיון מוקדם
 29. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות
  * * *
 30. "שתי מדינות לשני עמים" – דיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי כנסת
 31. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12) (רישום פרטי שולח על גבי דבר דואר רשום וציונם בהודעה), התשע"ד-2015 (מס' מ/881) (ההודעה נמסרה ביום 14.12.15)- הנמקת הערעורים של סיעת המחנה הציוני ומרצ -הצבעה
 32. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 28) (כריות ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות), התשע"ד-2014 (מס' מ/831) (ההודעה נמסרה ביום 21.12.15)- הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני ומרצ -הצבעה
 33. הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/965
 34. הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 6) (שם המדינה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת אורן אסף חזן – הצעות חוק כ-605 (פ/1320/20)
 35. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה להעביר לממשלה את הסמכות הנתונה לשר הכלכלה על-פי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בכל האמור בפעולות הנדרשות לשם הגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה "תמר" ולשם פיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש", ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים- הצבעה
 36. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיף 60 לתקנון הכנסת – הצבעה
 37. "המשך ירי הרקטות לעבר יישובי ישראל מעזה" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת חיים ילין (313), נחמן שי (314), באסל גטאס (323), זהבה גלאון (338), יעקב מרגי (361), ענת ברקו (368), מרדכי יוגב (378), שרון גל (385) (10/6/15)
 38. "הצורך בהסדר הפנסיות לעולים שהגיעו משנת 1991" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של סופה לנדבר (371) (10/6/15)
 39. "עיכוב בהעלאת בני הפלשמורה ואיחוד עם משפחותיהם בישראל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת מאיר כהן (951) ויחיאל חיליק בר (954) (29/7/15)
 40. "הריסת מבנים בבית-אל" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אורן אסף חזן (929) (29/7/15)
 41. "המצב הביטחוני בירושלים בפרט ובכל הארץ בכלל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת אורן אסף חזן (1097), רועי פולקמן (1115), סופה לנדבר (1120), מנחם אליעזר מוזס (1148), באסל גטאס (1162) (14/10/15)
 42. "שביתת ערביי ישראל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת דב חנין (1157) ועמר בר-לב (1160) (14/10/15)
 43. "רצח נארימאן מוגרבי ובתה סונדוס שמרוך" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אחמד טיבי (1646) (24/11/15)
 44. "ציון יום הפג" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס (1608), עליזה לביא (1622), עבדאללה אבו מערוף (1630) (24/11/15)

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:
יום שני, 04 בינואר 2016, כ"ג בטבת תשע"ו
בשעה 11:30: 1. בקשת יו"ר הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, חה"כ יפעת שאשא-ביטון להעברת הצעה לסדר היום בנושא: "הצורך בפיקוח על מחירי מזון ושתיה בבתי החולים", מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בוועדת הכלכלה;  2. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 43) (רציפות הכהונה של יושב ראש הכנסת);  3. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 38) (רציפות הכהונה של יושב ראש הכנסת), התשע"ו-2015

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:

יום שני, 04 בינואר 2016, כ"ג בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ד-2014 – (מ/883)
בשעה 10:30: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216) (פטור על הכנסה מריבית המשולמת מכספי פיצויים לעיוור או לנכה), התשע"ו–2015 – (כ/609)
בשעה 11:00: תקנות הדואר (הוראות מס), התשע"ו-2015 – חומר רקעתקנות הדוארתקנות הדואר – 2
בשעה 11:15: אישור השקעת המדינה בחברת דואר ישראל בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 – מעקב – תקנות הדוארתקנות הדואר – 2
יום שלישי, 05 בינואר 2016, כ"ד בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: 1. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופות גמל)(סכומים נמוכים), התשע"ו-2015 2. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(הוראת שעה), התשע"ו-2015
בשעה 10:10: תקנות רואי חשבון (תיקון), התשע"ה-2015
בשעה 10:15: תקציב רשות ניירות ערך לשנת 2016
בשעה 11:00: 1. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו)(תיקון), התשע"ה-2015;  2. תקנות השקעת משותפות נאמנות (דוח שנתי של קרן), התשע"ה-2015;  3. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות)(תיקון), התשע"ה-2015 – חומר רקעחומר רקעחומר רקעחומר רקע
בשעה 11:15: צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ה-2015
יום רביעי, 06 בינואר 2016, כ"ה בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: מעקב על תכנית פיתוח והעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסיים לשנת 2015 – חומר רקע
בשעה 10:00: דיון מהיר בנושא המלצת ועדת שטרום לאפשר הלוואות צרכניות על חשבון כספי הפנסיה

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
ועדת משנה לתחבורה ציבורית
יום שני
, 04 בינואר 2016, כ"ג בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: התנאים להמתנה בתחנות האוטובוס והרכבות
מליאת הועדה
בשעה
10:30: תקנות התעבורה (הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות ולנסיעת שירות), התשע"ו-2015
בשעה 11:30: גזל דמי השימוש הקבועים בגין שירותי גז ביתיהצעה לדיון מהיר של חה"כ אלי כהןהצעה לדיון מהיר של חה"כ איתן ברושיהצעה לדיון מהיר של חה"כ יואב בן צור
יום שלישי, 05 בינואר 2016, כ"ד בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: עידוד והסרת חסמים בתמ"א להקמתן של טורבינות רוחהצעה לדיון מהיר של חה"כ יעקב פריהצעה לדיון מהיר של חה"כ איתן ברושיהצעה לדיון מהיר של חה"כ עודד פוררהצעה לדיון מהיר של חה"כ רועי פולקמןהצעה לדיון מהיר של חה"כ עיסאווי פריג
בשעה 11:30: תקנות התקשורת (דחיית המועד הקבוע בסעיף 6לד3(ב) לחוק), התשע"ו-2015 – מכתב השר
יום רביעי, 06 בינואר 2016, כ"ה בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 4), התשע"ה-2014 – החלת רציפות הדיון

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
יום רביעי, 06 בינואר 2016, כ"ה בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: בב"ח פלשתיני בשטיחי C (הערת המערכת:????)

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:
יום שני, 04 בינואר 2016, כ"ג בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, התשע"ד-2014 – בהשתתפות השר להגנת הסביבה מר אבי גבאי הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום רביעי, 06 בינואר 2016, כ"ה בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: הסדרת סוגיית תשלום מיסים עירוניים עבור תחנות מוניות ומפרצי חנייה של מוניות ברשויות המקומיות

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, 04 בינואר 2016, כ"ג בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (הרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק ביטוח רכב מנועי
יום שלישי, 05 בינואר 2016, כ"ד בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: משתנים שעל פיהם יקבע תעריף הביטוח בענף ביטוח רכב חובהעדכון המשתנים
מליאת הועדה
יום שלישי, 05 בינואר 2016, כ"ד בטבת תשע"ו
בשעה 12:30: הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס" 82), התשע"ו-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 13:00: תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי- צער בעלי חיים)(תיקון), התשע"ד- 2014
בשעה 14:00: סגירת לשכות ההוצאה לפועל בשעות אחר הצהריים הצעות לדיון מהיר של ח"כ יואב בן צור ושל ח"כ יוסי יונה
יום רביעי, 06 בינואר 2016, כ"ה בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: דוח נציבות הביקורת על הפרקליטות בעניין פרשת מאיה פורמן הצעה לדיון מהיר של ח"כ יעל גרמן

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 05 בינואר 2016, כ"ד בטבת תשע"ו
בשעה13:00: מצוקה תעסוקתית בקרב העולים מצרפתלציון יום הבריאות בכנסת

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום שני, 04 בינואר 2016, כ"ג בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: תנאי ההעסקה של סגל ההוראה במכללות
בשעה 11:00: 1. הצעה לסדר היום בנושא: "אלימות על רקע גזעני במערכת החינוך";   2. הצעה לסדר-היום בנושא: "תחילת הגזענות השנתית כלפי עולים מברית המועצות לשעבר בשל חגיגת הנובי גוד" – חומר רקע
בשעה 13:00: תכני תחנת גלגל"צ – הישיבה תתקיים באולם נגב
יום שלישי, 05 בינואר 2016, כ"ד בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: הצעה לסדר-היום בנושא: "פעילות ארגון "שובתים שתיקה" נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל" – חומר רקע – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 11:30: תפקיד מערכת החינוך בטיפול בנשירתם של נוער הגבעות ממוסדות החינוךחומר רקע
יום רביעי, 06 בינואר 2016, כ"ה בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: פסילת משרד החינוך של הספר "גדר חיה" – רומן בין יהודיה לערבי

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום שני, 04 בינואר 2016, כ"ג בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 8), התשע"ה-2014
בשעה 11:30: הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח), התשע"ה-2014 – מ/891 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום שלישי, 05 בינואר 2016, כ"ד בטבת תשע"ו
בשעה 09:00:  במסגרת יום המודעות לבריאות בכנסת: ניתוק מעגל הקסמים בין העוני לחוליחומר רקע
בשעה 10:00: התפשטות שפעת החזיריםחומר רקעחומר רקעחומר רקע
בשעה 11:00: הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 13) (היעדרות בשל מחלה קשה), התשע"ה-2014 – כ/575 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום רביעי, 06 בינואר 2016, כ"ה בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: סכסוך העבודה בין רמי לוי לעובדיו בחברת "ביכורי השקמה"חומר רקעחומר רקעחומר רקעחומר רקעחומר רקע

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 05 בינואר 2016, כ"ד בטבת תשע"ו
בשעה 11:00: חדרי מיון (מלר"דים) של בתי החולים הכלליים – היעדר תקינה סדורה – דוח מבקר המדינה 60ב', עמ' 441 – ישיבת מעקב

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שני
, 04 בינואר 2016, כ"ג בטבת תשע"ו
בשעה 11:00: שירותי רווחה לנשים ערביות בדואיות בנגב – הישיבה תתקיים באולם נגב, ותשודר בערוץ הכנסת
יום שלישי, 05 בינואר 2016, כ"ד בטבת תשע"ו
בשעה 11:00: מערכת הבריאות והרפואה המגדרית

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום רביעי, 06 בינואר 2016, כ"ה בטבת תשע"ו
בשעה 09:30:הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון – חובת שימוש במסמכים ממוחשבים), התשע"ה-2015 הצבעות לקריאה ראשונה

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 05 בינואר 2016, כ"ד בטבת תשע"ו
בשעה 12:00: קנאביס תעשייתי

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:
יום שני, 04 בינואר 2016, כ"ג בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: מקומם של הרשויות במקרים של הופעות בני נוער במועדוני לילה בגיבוי ההורים
בשעה 11:00: הצעה לסדר היום בנושא: "מצבם הקשה של מעונות היום והחינוך בגילאי 3-0 כפי שעולה מהדו"ח של מכון ברוקדייל שפורסם בסוף השבוע האחרון"מסמך מממ – "המענה הציבורי לילדים בגיל הרך בישראל – תמונת מצבדוח המחקר של מכון ברוקדייל מחודש ספטמבר 2015 – תקצירדוח המחקר של מכון ברוקדייל מחודש ספטמבר 2015 – הדו"ח המלאפרוטוקול מישיבת הוועדה לקידום מעמד האשה ולשיוויון מגדרי מיום 23.6.2015
בשעה 13:00: פרידה מרחל סעדה, מנהלת הוועדה

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:
יום שני, 04 בינואר 2016, כ"ג בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: שקיפות בעבודת מנהלת תנופה בטיפול במפוני גוש קטיף

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
יום שלישי
, 05 בינואר 2016, כ"ד בטבת תשע"ו
בשעה 14:00: הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ה-2015 – תמרוץ והעמקת מעורבות הרשויות המקומיות בהתחדשות עירונית והסכמי גג.

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:
יום שני, 04 בינואר 2016, כ"ג בטבת תשע"ו
בשעה 13:30: פניות ציבור לגבי עיכוב במתן תוצאות מבחני הרבנות וההסמכה לדיינות – ישיבת מעקב לישיבה שהתקיימה ב- 19.10.2015
יום שלישי, 05 בינואר 2016, כ"ד בטבת תשע"ו
בשעה 12:00: פניות ציבור בנושא הקשחת היחס לעמותות חסד לקבלת תמיכה ממשרד הרווחה

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.