השבוע בכנסת – במליאה: העברת התכנון ותחומים נוספים לאוצר. בועדות: שכר ×”×—"כים, מיסוי מקובלים ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  • "אוזלת ידה של הממשלה המובילה את מדינת ישראל למדינה דו לאומית ולהרס המפעל הציוני" (המחנה הציוני)
  • "כישלון הממשלה בטיפול באבטלה, בעוני ובהגדלת היצע מקומות התעסוקה בכלל ותעסוקת נשים ערביות בפרט" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  • "פגיעה קשה ביסודות המנהל התקין והיכולת של ראש הממשלה לכהן כשר בארבעה תיקים בנוסף לתפקידו כראש הממשלה" (יש עתיד)
 2. החלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר לשר האוצר את סמכויות שר הפנים שהוקנו לו בחוקים המפורטים להלן – הצבעה:
  • כל סמכויות שר הפנים לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"×”-1965 (להלן – חוק התכנון והבניה), למעט;
   • הסמכויות לפי סעיפים 2(ב)(7), 6א(א)(15), 7(א)(12) ו-7(ב), 11א1(ב)(5), 12א(א)(4), 19(א)(2), 19(א1)(1)(ב), 33א(×’), 33א(ד), 82, ו-119ד(ב)(2) לחוק, לפי סעיף 2(7) בתוספת הראשונה לחוק, סעיפים 3(א)(11) ו-6(ב)(3) בתוספת השנייה, סעיף 19(ב)(2) בתוספת השלישית לחוק, וסעיפים 9(ב)(×’) ו-15(ד)(3) בתוספת הרביעית לחוק.
   • סמכויות שר הפנים לפי סעיפים 12(ב), 12×”(ב), 20א(×’), 24(ד), 158(ו)1, 190(א)(2), 265(17) 265(17א) 266ד לחוק ולפי סעיפים 8, 10(ב), 13(×’), 19(ב)(10)(×’), 19(ד) לתוספת השלישית לחוק, יישארו בידי שר הפנים, אך שר הפנים יפעיל את סמכויותיו לפי הסעיפים האמורים לאחר קבלת הסכמת שר האוצר.
   • סמכויות שר הפנים בנושא האכיפה לפי פרקים ×™' ו-×™"א לחוק התכנון והבניה וזאת עד ליום ×›"ב אלול תשע"×” (6 בספטמבר 2015).
  • כל סמכויות שר הפנים לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011.
  • כל סמכויות שר הפנים לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד–2014.
  • סמכויות שר הפנים להכרזה וביטול הכרזה של "גן לאומי" ו"שמורת טבע" לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח–1998 כפי המופיע בפרק הראשון, בפרק הרביעי ובסעיף 65.
  • סמכויות שר הפנים לפי חוק משק ×”×’×– הטבעי, התשס"ב-2002, כפי שמופיע בסעיפים 25 – 26.
  • סמכויות שר הפנים לעניין סדרי דין בהתנגדות לתוכנית לפי חוק אוויר נקי, תשס"×—-2008, כפי שמופיע בסעיף 23.
  • סמכויות שר הפנים לעניין תוכניות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ"×”-1965 , כפי שמופיעים בפרק ×’' סעיפים 33-27.
  • סמכויות שר הפנים להרשות סטייה מתחולת חוק התכנון והבניה בחוק הנפט, תשי"ב-1952, כפי שמופיע בסעיף 47.
  • סמכויות שר הפנים לאפשר סטייה מחוק התכנון והבניה לפי חוק הפיקוח על קידוחי מים, תשט"ו-1955, כפי שמופיע בסעיף 14.
  • סמכויות שר הפנים להכרזת שטח לפי חוק רשות נאות מרפא, תשל"×’-1973, כפי שמופיע בסעיפים 17 ו-19.
  • סמכויות שר הפנים לפי חוק החשמל, תשי"ד-1954 למינוי נציג שעיסוקו בתחום התכנון והבנייה במועצת מקצועות חשמל, כפי המופיע בסעיף 3(א)(5).
  • סמכויות שר הפנים למינוי חבר בוועדה הפדגוגית בעל מקצוע בתחומי התכנון והבנייה לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"×’-2012, כפי שמופיע בסעיף 13(ב).
  • סמכויות שר הפנים למינוי נציג לוועדה המייעצת למועצת הרשות לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"×–-1997, כפי שמופיע בסעיף 16.
 3. החלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר לשר הפנים את סמכויות שר האוצר שהוקנו לו בחוקים המפורטים להלן – הצבעה:
  • סמכות שר האוצר לפי סעיף 6א(א)(6) לחוק התכנון והבניה, התשכ"×” – 1965 וכן סעיף 13 (ד) לתוספת השלישית לחוק האמור; העברת הסמכות לפי סעיף 6א(א)6 לחוק התכנון והבנייה כאמור תוגבל עד לביצוע תיקון לסעיף 6א(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"×”-1965, שלפיו יתווסף נציג שר הפנים לוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות.
  • סמכות שר האוצר לפי סעיף 5(א)(3) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד – 2014; העברת הסמכות כאמור תוגבל עד לביצוע תיקון לסעיף 5(א) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד–2014, שלפיו יתווסף נציג שר הפנים לוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור.
  • סמכות שר האוצר לפי סעיף 4(א)(5) לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה, תשע"א – 2011; העברת הסמכות כאמור תוגבל עד לביצוע תיקון לסעיף 6(א) לחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה, תשע"א – 2011, שלפיו יתווסף נציג שר הפנים לוועדה לדיור לאומי בכל מחוז.
   מועד תחילת העברת הסמכויות כאמור בסעיפים 1 ו- 2 החל מיום כ"ז תמוז תשע"ה (14 ביולי 2015). למען הסר ספק, על אף האמור, כל מינוי של שר האוצר או שר הפנים, לרבות מינוי של נציגים לכל מוסד תכנון יעמוד בתוקפו, כל עוד לא עשו שר האוצר או שר הפנים לפי העניין, שימוש בסמכותם לפי החלטה זו למינויים כאמור.
 4. בהתאם לסעיפים 9(א)11 –ו(ב) לחוק הממשלה, התשס"א-2001 מבקשת הממשלה להודיע לכנסת כי בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה היא החליטה להעביר את שטח הפעולה: תכנון ובניה, לרבות מינהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות, ממשרד הפנים למשרד האוצר וזאת החל מיום כ"ז תמוז תשע"ה ( 14 ביולי 2015)
  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במסגרת העברת שטח הפעולה כאמור, יועבר ממשרד הפנים למשרד האוצר, בין השאר, ביצוע בכל שטחי הפעולה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, לפי חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011, וחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014.
  כמו כן, מבקשת הממשלה להודיע לכנסת על החלטתה להעביר את שטח הפעולה של אכיפת דיני התכנון והבניה, לרבות היחידה הארצית לפיקוח על הבניה ממשרד הפנים למשרד האוצר וזאת החל מיום כ"ב אלול תשע"ה (6 בספטמבר 2015).
 5. בתיקון להחלטת הממשלה בדבר העברת סמכויות שר הבינוי בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 לשר האוצר, שאושרה על ידי הכנסת ביום 25.5.2015, ובהתאם לסמכותה לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להחזיר לשר הבינוי את הסמכות שהוקנתה לשר האוצר בדבר מינוי נציג במועצת מקרקעי ישראל לפי סעיף 4א(א)(5) לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960. – הצבעה
 6. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 22.6.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), יש עתיד ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 13), התשע"ד-2013 (מ/828)
  • הצעת חוק ההוצאה לפועל (היוועדות חזותית) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (מ/874)
 7. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 22.6.15)
  הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה:

  • הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, התשע"ד-2014 (מ/861)
  • הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 72) (עבירת עריקה), התשע"ד-2014 (מ/882)
  • הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3), התשע"×’-2013 (מ/785)
  • הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 120) (יידוי או ירי של אבן או חפץ אחר), התשע"×”-2014 (מ/897)
 8. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 46), התשע"×”-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) – נספח מס' מ-920/א'
 9. הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24 – הוראת שעה), התשע"×”-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) – נספח מס' ×›-598/א' – (פ/488/20)
 10. הצעת חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס' 7) (הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית), התשע"×”-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/926
 11. הצעת חוק העיצובים, התשע"×”-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/928
 12. הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 7), התשע"×”-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/930
 13. הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"×”-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/931
 14. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון מס' 13), התשע"×”-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/932
 15. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 47 והוראת שעה) (הפטר לחייב מוגבל באמצעים), התשע"×”-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/933
 16. נאומים בני דקה
 17. הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 47 – הוראת שעה), התשע"×”-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) – נספח מס' ×›-599/א'/ו'
 18. הודעת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159) (הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה), התשע"ד-2014 (כ-568; פ/2228/19) (ההודעה נמסרה ביום 29.6.15) – הצבעה
 19. הצעה רגילות לסדר-היום
 20. שאילתות דחופות
 21. הצעות חוק לדיון מוקדם

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:

ביום רביעי, כ"ח תמוז תשע"ה, (15/7/2015)
בשעה 09:00: קביעת השכר ומנגנון ההצמדה של שכר חברי הכנסת – על פי המלצות הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
ביום שני, כ"ו תמוז תשע"ה, (13/7/2015)
בשעה 10:00: תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות)(תיקון)
בשעה 11:00: "המשבר המתמשך בענף התיירות והקושי להתחרות עם החלופות שמעבר לים" הצעה לסדר היום: של ×—"×› מיקי לוי, ×—"×› אראל מרגלית, ×—"×› טלי פלוסקוב. – בהשתתפות שר התיירות יריב לוין
בשעה 12:15: הבנקים הגדולים ממזגים לתוכם את חברות הבת כדי למנוע תחרות עתידית הצעות לדיון מהיר של ח"כ זהבה גלאון, של ח"כ אראל מרגלית, של ח"כ יצחק וקנין ושל ח"כ באסל גטאס.
ביום שלישי, כ"ז תמוז תשע"ה, (14/7/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק מס ערך מוסף (הוראת שעה)
בשעה 11:00: תקנות מס ערך מוסף (תיקון)
בשעה 11:30: תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)(הוראת שעה)
ביום רביעי,
כ"ח תמוז תשע"ה, (15/7/2015)
בשעה 09:30: שכר הבלניות במקוואות – בהשתתפות השר לשירותי דת דוד אזולאי

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
ביום שני,
כ"ו תמוז תשע"ה, (13/7/2015)
בשעה 09:30: הצעות תיקון לחוק הגנת הצרכן – משלוח התראת תשלום לצרכן  של חה"כ אורי מקלב, חה"כ משה גפני, של חה"כ יואל חסון ושל חה"כ מיקי לוי.
בשעה 11:30: מתווה משק ×”×’×– הטבעי שהוצג על ידי שר האנרגיה – המשך דיון
ביום שלישי, כ"ז תמוז תשע"ה, (14/7/2015)
בשעה 10:00:
יישום חוק רשות מקרקעי ישראל
ביום רביעי, כ"ח תמוז תשע"ה, (15/7/2015)
בשעה 09:30: הלוואות חוץ בנקאיות (השוק האפור) – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

ביום שני, כ"ו תמוז תשע"ה, (13/7/2015)
בשעה 09:45: הקמת ועדת משנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה
בשעה 10:00: חיזוק הריבונות והבטחון בירושלים באמצעות העברת מכללות צה"ל לעיר ובחינת החלופות שהוצעו למערכת הבטחון
בשעה 12:30: סקירת שר הפנים ח"כ סילבן שלום על פעילות משרדו
ביום שלישי, כ"ז תמוז תשע"ה, (14/7/2015)
בשעה
09:00: הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס" 2 והוראת שעה), התשע"×”-2015 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית – הצבעות – בהשתתפות השר לבטחון פנים ×—"×› גלעד ארדן
בשעה 11:00: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס" 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014 – בהשתתפות השר לבטחון פנים ×—"×› גלעד ארדן
ביום רביעי,
כ"ח תמוז תשע"ה, (15/7/2015)
בשעה 09:00: גזענות בעיר מעלות: חברת "גליל מגורים" לא מוכרת דירות לערבים הצעות לדיון מהיר של ח"כ זוהיר בהלול, של ח"כ עיסאווי פריג', של ח"כ עפר שלח ושל ח"כ איימן עודה.

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:
ביום שלישי,
כ"ז תמוז תשע"ה, (14/7/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – הפטר לחייב), התשע"ה–2015 של חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ אלי אלאלוף, חה"כ משה גפני, חה"כ נאוה בוקר, חה"כ עמיר פרץ, חה"כ טלי פלוסקוב, חה"כ רועי פולקמן, חה"כ שלי יחימוביץ", חה"כ אברהם נגוסה, חה"כ נורית קורן, חה"כ איימן עודה, חה"כ עאידה תומא סלימאן, חה"כ אילן גילאון, חה"כ שי פירון, חה"כ מירב בן ארי, חה"כ יפעת שאשא ביטון, חה"כ דב חנין, חה"כ עיסאווי פריג", חה"כ יעקב פרי, חה"כ איילת נחמיאס ורבין, חה"כ דניאל עטר, חה"כ זוהיר בהלול, חה"כ סתיו שפיר, חה"כ באסל גטאס, חה"כ אוסאמה סעדי, חה"כ יחיאל חיליק בר, חה"כ מסעוד גנאים, חה"כ תמר זנדברג, חה"כ נחמן שי, חה"כ עבד אל חכים חאג" יחיא, חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ איתן ברושי. (פ/1347)

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

ביום שני, כ"ו תמוז תשע"ה, (13/7/2015)
בשעה 10:00: קליטת עולים ברשויות המקומיות; חשד להפרדת ילדי יוצאי אתיופיה בקייטנות ברחובות – ישיבה דחופה
בשעה 12:30: יזמות עסקית של עולים
ביום שלישי, כ"ז תמוז תשע"ה, (14/7/2015)
בשעה 1400: מ
ציאת פתרון לעולים המבקשים לרשום את ילדיהם לבתי ספר מחוץ למקום מגוריהם
ביום רביעי, כ"ח תמוז תשע"ה, (15/7/2015)
בשעה 09:00:
מצב העולים במרכזי הקליטה; הסרת החסמים לשילובם בדיור קבע

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

ביום שני, כ"ו תמוז תשע"ה, (13/7/2015)
בשעה 09:00: מתן מונופול לבחינות מיון באנגלית לגוף יחיד על ידי המל"ג הצעות לדיון מהיר של ח"כ מירב בן ארי ושל ח"כ איציק שמולי.
בשעה 10:00: טיפול ולימוד לילדים חולים
ביום שלישי, כ"ז תמוז תשע"ה, (14/7/2015)
בשעה 10:00: יום אחדות ישראל – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 11:30: 1. ×”×–× ×” במוסדות חינוך – קיום המפעל והיקפו, הרכב ואיכות המזון, ועוד; 2. הצעה לסדר-היום בנושא: "מפעל ×”×”×–× ×” כמנוף לתעסוקת נשים"הצעה לסדר היום של ×—"×› חנין זועבי.
ביום רביעי, כ"ח תמוז תשע"ה, (15/7/2015)
בשעה 09:00:
1. חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) תשע"ג-2013: דו"ח הוועדה המייעצת;  2. הצעה לסדר-היום בנושא: "מצב שוק הספרים בישראל"הצעה לסדר היום: של ח"כ יואב קיש, ח"כ מירב בן ארי, ח"כ סתיו שפיר, ח"כ תמר זנדברג.

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:
ביום שני,
כ"ו תמוז תשע"ה, (13/7/2015)
בשעה 09:00: קריסת רשת מגה הצעה לדיון מהיר של ח"כ טלי פלוסקוב, של ח"כ שלי יחימוביץ' ושל ח"כ אילן גילאון.
בשעה 10:00: הסדרת השימוש בקנביס רפואי בישראל
בשעה 11:30: הצעת חוק למניעת התעמרות בעבודה, התשע"ה-2015 של חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ אלי אלאלוף, חה"כ משה גפני, חה"כ שלי יחימוביץ", חה"כ רחל עזריה, חה"כ יעקב מרגי, חה"כ ניסן סלומינסקי, חה"כ אורי מקלב, חה"כ עמיר פרץ, חה"כ מיכאל אורן, חה"כ מירב בן ארי, חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ מרדכי יוגב, חה"כ עאידה תומא סלימאן, חה"כ איתן כבל, חה"כ יעל גרמן, חה"כ אילן גילאון, חה"כ דב חנין, חה"כ סופה לנדבר, חה"כ דניאל עטר, חה"כ איציק שמולי, חה"כ יוסי יונה, חה"כ אראל מרגלית, חה"כ איילת נחמיאס ורבין, חה"כ יחיאל חיליק בר, חה"כ מיכל בירן, חה"כ יעקב פרי, חה"כ זוהיר בהלול, חה"כ רויטל סויד, חה"כ מנואל טרכטנברג, חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ יואל חסון, חה"כ חנין זועבי, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ שי פירון.

בשעה 13:30: החלת דין רציפות על הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס" 6) (חניה באזור המיועד לפריקה ולטעינה), התשע"ד-2014 של חה"כ קארין אלהרר, חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ עפר שלח, חה"כ דוד רותם, חה"כ אברהם מיכאלי, חה"כ יפעת קריב, חה"כ דב חנין, חה"כ איציק שמולי.

ביום שלישי, כ"ז תמוז תשע"ה, (14/7/2015)
בשעה 10:00:
העלאת המודעות לחולי טרשת נפוצה בישראל
בשעה 12:00: דיווח משרדי הממשלה על הגשת התקנות לוועדה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
ביום רביעי, כ"ח תמוז תשע"ה, (15/7/2015)
בשעה 09:00: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס" 159) (הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה), התשע"ד-2014 ×›/568 -של ×—×”"×› מיקי רוזנטל, קארין אלהרר ואילן גילאון – בכפוף להצבעות בהחלת דין רציפות במליאת הכנסת
ביום חמישי, כ"ט תמוז תשע"ה, (16/7/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס" 159) (הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה), התשע"ד-2014 ×›/568 -של ×—×”"×› מיקי רוזנטל, קארין אלהרר ואילן גילאון – בכפוף להצבעות בהחלת דין רציפות במליאת הכנסת

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
ביום שני, כ"ו תמוז תשע"ה, (13/7/2015)
בשעה 10:30: העסקת עובדי הוראה בידי גופים מתווכים ("מורי קבלן") – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 12:00: מיסוי מקובלים, רבנים ובדצ"ים – בהשתתפות השר לענייני דתות וראש רשות המסים – הסדרת שוק הכשרות – נייר עמדה – הישיבה תתקיים באולם נגב
ביום שלישי, כ"ז תמוז תשע"ה, (14/7/2015)
בשעה 11:00: עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה – תמונת מצב – ישיבת מעקב.

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
ביום שני, כ"ו תמוז תשע"ה, (13/7/2015)
בשעה 10:30: 1. ממצאי ביניים – דיווח תת הוועדה למניעת אלימות במשפחה;  2. כשלים ביכולת להגן על נשים וילדיהן מפני איומים של בן זוגך לשעבר
ביום רביעי, כ"ח תמוז תשע"ה, (15/7/2015)
בשעה 09:30: תעסוקת נשים ערביות, מצב ביניים – יעדים ואתגרים

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:

ביום שלישי, כ"ז תמוז תשע"ה, (14/7/2015)
בשעה 11:00:
פעילות הוועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם לשנת 2014
ביום רביעי, כ"ח תמוז תשע"ה, (15/7/2015)
בשעה 09:30:
חינוך מדעי טכנולוגי – הבסיס לפיתוח המחר – בהשתתפות שר החינוך, ×—×”"×› נפתלי בנט

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
ביום שלישי, כ"ז תמוז תשע"ה, (14/7/2015)
בשעה 12:00:
לקראת מדיניות קנאביס מתקדמת – מגמות בעולם

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

ביום שני, כ"ו תמוז תשע"ה, (13/7/2015)
בשעה 11:30: פיתוח שירותים בקהילה לשיקום ילדים נפגעי נפש – ילדים ובני-נוער עם הפרעות נפשיות: זכויות ושירותים במערכות הבריאות, הרווחה והחינוך
ביום שלישי, כ"ז תמוז תשע"ה, (14/7/2015)
בשעה 11:30: הצללה במגרשי משחקים

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

ביום שני, כ"ו תמוז תשע"ה, (13/7/2015)
בשעה 14:00: פניות ציבור לגבי ימי נופשונים לילדים בעלי צרכים מיוחדים
ביום שלישי, כ"ז תמוז תשע"ה, (14/7/2015)
בשעה 14:00:
א.  פניות ציבור בנושא דרוג התשלום במעונות יום, משפחתונים וצהרונים.  ב.  ההפרש בין שכר המטפלות במעון לשכר המטפלות במשפחתון.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply