postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » הכנסת, וועדת העבודה, הרווחה והבריאות – סדר הדיונים מ-30/12/2013 עד 1/1/2014

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

הכנסת, וועדת העבודה, הרווחה והבריאות – סדר הדיונים מ-30/12/2013 עד 1/1/2014

נושאים בריאות ואיכות סביבה, זכויות עובדים ותעסוקה, מידע על פעילויות, רווחה ושירותים חברתיים ב 28.12.13 23:00

להלן סדר הדיונים בועדת העבודה והרווחה.  עשויים לחול שינויים.  מומלץ להתעדכן באתר הועדה

ישיבות ביום שני, כ"ז טבת תשע"ד, (30/12/2013)

מליאת הוועדה
בשעה 11:00
סדר היום:

1. הרביזיה המתוכננת בספר הנכויות של אנשים עם מוגבלויות. הצעה לדיון מהיר של ח"כ עפו אגבאריה.
2.  שינוי בספר הליקויים הצעה לדיון מהיר של ח"כ באסל גטאס.
3.  הרביזיה המתוכננת בספר הנכויות של אנשים עם מוגבלויות הצעה לדיון מהיר של ח"כ אורי מקלב.
4.   הרביזיה המתוכננת בספר הנכויות של אנשים עם מוגבלויות הצעה לדיון מהיר של ח"כ אחמד טיבי.

מוזמנים:
ארגון נפגעי פעולות איבה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים , המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד המשפטים, משרד הפנים, המשרד לאזרחים ותיקים, המרכז לשלטון מקומי, הסתדרות הגימלאים, איגוד העובדים הסוציאליים, אחיעוז – עמותה לתיווך עובדים זרים בסיעוד, איגוד נותני שרותי סיעוד בישראל, עמותת חברות הסיעוד , עמותת מט"ב, עמותת חברות הסיעוד הפרטיות, עמ"ל – עמותות למען הזקן, עמית – מרכז ייעוץ ושירות לקשישים, כן לזקן, אש"ל (האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל), קו לעובד, ארגוני הנכים, איגוד לשכות המסחר, ג'וינט ישראל, חברות למתן שירותי זימון, אבא – איגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל, מוזמנים שונים, חברות כח אדם לסיעוד, מט"ב עמותה לשרותי טיפול ורווחה.

חומר רקע לישיבה: הצעה לסדר היום של גטאס באסל      הצעה לסדר היום של ח”כ עפו אגבריה

מליאת הוועדה
בשעה 15:00
סדר היום:

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד)(כללי ביצוע והסדרים בעניין בחירת הזכאי בגמלה בכסף), התשע"ד – 2013

מוזמנים:
ארגון נפגעי פעולות איבה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים , המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד המשפטים, משרד הפנים, המשרד לאזרחים ותיקים, המרכז לשלטון מקומי, הסתדרות הגימלאים, איגוד העובדים הסוציאליים, אחיעוז – עמותה לתיווך עובדים זרים בסיעוד, איגוד נותני שרותי סיעוד בישראל, עמותת חברות הסיעוד , עמותת מט"ב, עמותת חברות הסיעוד הפרטיות, עמ"ל – עמותות למען הזקן, עמית – מרכז ייעוץ ושירות לקשישים, כן לזקן, אש"ל (האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל), קו לעובד, ארגוני הנכים, איגוד לשכות המסחר, ג'וינט ישראל, חברות למתן שירותי זימון, אבא – איגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל, מוזמנים שונים, חברות כח אדם לסיעוד, מט"ב עמותה לשרותי טיפול ורווחה.

חומר רקע לישיבה: נוסח לדיון

ישיבות ביום שלישי, כ"ח טבת תשע"ד, (31/12/2013)

מליאת הוועדה
בשעה 10:00
סדר היום:

1.  מערכת הבריאות הישראלית בראי דוח ה-oecd הצעה לדיון מהיר של ח"כ אורלי לוי אבקסיס.
2.  מערכת הבריאות הישראלית בראי דו"ח ה-OECD הצעה לדיון מהיר של ח"כ יחיאל חיליק בר.

מוזמנים:
משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד המשפטים, המשרד לאזרחים ותיקים, משרד ראש הממשלה , ההסתדרות הרפואית, הסתדרות האחים והאחיות בישראל, חטיבת אחיות בריאות הציבור, איגוד מנהלי בתי חולים, פורום מנהלי בתי חולים ממשלתיים, נציגי קופות החולים, האגודה לזכויות החולה, צב"י – צרכני בריאות ישראל, מכון ברוקדייל, ג'וינט ישראל, מוזמנים שונים, אנשים – ארגון נכי שיתוק מוחין, קופת חולים מאוחדת, איגוד לשכות המסחר, פארמה ישראל – ארגון הגג של חברות התרופות.

חומר רקע לישיבה:   הלס”י של ח”כ אורלי לוי אבקסיס   חומר רקע

מליאת הוועדה
בשעה 11:30
סדר היום:

במסגרת יום ההוקרה למערך הכבאות – מחלות מקצועיות של כבאים

מוזמנים:
המשרד לביטחון פנים, משרד הכלכלה, משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד ראש הממשלה , המשרד להגנת הסביבה, המוסד לבטיחות ולגיהות, המוסד לביטוח לאומי, נציבות הכבאות וההצלה, מגן דוד אדום, המרכז לשלטון מקומי, נציגי קופות החולים, ההסתדרות הרפואית, ההסתדרות החדשה, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל, כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי, איגוד רופאי בריאות הציבור, הקואליציה לבריאות הציבור, רופאים לזכויות אדם, חיים וסביבה, אדם טבע ודין, מגמה ירוקה, עמותת "אזרחים למען הסביבה", עמותת צלול, מוזמנים שונים.

מליאת הוועדה
בשעה 13:15
סדר היום:

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הנחה מאגרת רישיון להפעלת מונית נגישה), התשע"ב-2012

מוזמנים:
מטה מאבק הנכים, קופת חולים לאומית, קופת חולים מאוחדת.

ועדת משנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בשעה 13:30
סדר היום:

תקנות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ג-2013

מוזמנים:
משרד הבריאות, קופת חולים לאומית, מכבי שירותי בריאות, אלוין ישראל, בקול, עוצמה – פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש, עמותת נגישות ישראל, איל"ן, המכון לקידום החירש, ארגון נכי ישראל, המרכז לעיוור בישראל, מטה מאבק הנכים, משרד הביטחון וצה"ל, עילם, מוזמנים שונים, ארגון אופק לילדינו, אלו"ט, האגודה לזכויות החולה, משרד התיירות.

 ישיבות ביום רביעי, כ"ט טבת תשע"ד, (1/1/2014)

מליאת הוועדה
בשעה 09:30
סדר היום:

הצעת חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ב-2012

מוזמנים:
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הבריאות, התאחדות חקלאי ישראל, מוזמנים שונים, משרד האוצר, משרד המשפטים, המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה, המרכז לשלטון מקומי, הסתדרות הרופאים הוטרינרים, ארגון הרופאים הוטרינרים ברשויות המקומיות, התאחדות האיכרים, ארגון מגדלי העופות, איגוד לשכות המסחר, התאחדות התעשיינים, התאחדות מגדלי בקר לחלב, עמותת תנו לחיות לחיות.

חומר רקע לישיבה: נוסח הצעת החוק  נוסח לדיון

 מליאת הוועדה
בשעה 10:30
סדר היום:

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – הרכב הוועדה המייעצת), התשע"ג-2013 של חה"כ יריב לוין. (פ/1351)

מוזמנים:
משרד הכלכלה, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד המשפטים, נציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד ראש הממשלה , משרד העלייה והקליטה, נציבות שירות המדינה, ההסתדרות החדשה, הסתדרות האקדמאים, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל, כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי, שדולת הנשים בישראל, ארגוני נשים, עמותת סיכוי, יוזמות קרן אברהם, מרכז מוסאוא, ארגון קמ"ח – קידום מקצועי חרדי, ארגוני עולים מאתיופיה, בלת"ם, פורום חפ"שים, פורום מג"דים מח"טים וטייסים במילואים, פורום לקידום זכויות המשרתים בצה"ל , מוזמנים שונים.

חומר רקע לישיבה:  נוסח הצעת החוק

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.