חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

הצעת חוק התכנון והבנייה –הערות של האגודה לזכויות האזרח ו"במקום"

נושאים מכתבים, תכנון ובניה ב 12.11.13 2:11

להלן מכתב שנשלח מטעם ארגון "במקום"  והאגודה לזכויות האזרח ליו"ר ועדת הפנים, מירי רגב, המציג את הערות הארגונים לסעיפי תיקון 102 בהצעת חוק התכנון והבנייה שיידון בוועדת הפנים ביום שלישי 12 בנובמבר. המכתב נשלח לחברי כנסת ולועדות בכנסת

הנדון: הערות לחלק מסעיף ההגדרות (סעיף 1) ולסעיפים 3, 4, 29, 30, 39, 49 ו-52 להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 102): תשתיות

להלן הערות "במקום" – מתכננים למען זכויות תכנון והאגודה לזכויות האזרח לסעיפי הצעת החוק העוסקים בתשתיות לסוגיהן, שיידונו בוועדה ב-5.11.2013.

סעיף 1 (3), (4), (6), (9), (10) ו-(11) להצעת החוק (הגדרות)

עיקרי הסעיף

תיקון סעיף ההגדרות בחוק העיקרי כדלהלן:

א.         תוספת הגדרת המונח "חברה ממשלתית" באופן שיכלול גם חברת בת ממשלתית.

ב.          שינוי הגדרת המונח "מבנה דרך" והרחבתו באופן שיכלול לא רק "מחלף, גשר או מנהרה" כהגדרת החוק הקיים, אלא גם "תחנה לתחבורה ציבורית וכל בניין אחר הדרוש במישרין לצורך הקמתה של דרך או השימוש בה שקבע שר הפנים בהתייעצות עם שר התחבורה".

ג.           שינוי הגדרת המונח "מתקני דרך" והרחבתו, באופן שיכלול בין היתר מתקני טעינה לרכב חשמלי, מתקנים לטעינת רכבות בחשמל "וכן כל מתקן הנדרש במישרין לצורך הפעלה של דרך והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה".

ד.          תוספת הגדרת המונח "תחנה לאיסוף נוסעים והורדתם", הכוללת רק את המתקנים הנחוצים במישרין לאיסוף נוסעים ולהורדתם מכלי תחבורה ציבורית.

ה.         תוספת הגדרת המונח "תחנה לתחבורה ציבורית" שאיננה מיועדת רק לאיסוף נוסעים והורדתם, אלא גם למתן שירותים נלווים, לרבות מבנים מסחריים ואחרים.

ו.           שינוי הגדרת המונח "תכנית דרך" באופן שיכלול גם מתחם תפעולי לטיפול ברכבת או במסילת ברזל.

ז.           שינוי הגדרת המונח "תשתיות לאומיות" באופן שיכלול גם "חניון לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית"; ביטול התנאי הקבוע בחוק הקיים, אשר לפיו נדרשת הכרזה של ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים על מתקן כעל תשתית לאומית כדי להקנות לו מעמד זה.

הערות לסעיף 1

סעיף 261 לחוק העיקרי קובע הליכים מקלים לרישוי דרכים, מבני דרך ומתקני דרך. לפי המוצע תורחב הגדרתם של מונחים אלה באופן שתכלול לא רק את תוואי הדרך עצמה ואת המתקנים הנדרשים באופן ישיר לתפעולה (כגון רמזורים, תחנות להעלאת נוסעים ולהורדתם), אלא גם שימושים נלווים, כגון שטחים מסחריים ואחרים בתחנה לתחבורה ציבורית, מתקנים להטענת כלי רכב חשמליים ועוד.

לדעתנו, חלק מהשינויים המוצעים אינם ראויים ומפרים את האיזון העדין שבין הצורך לאפשר סלילת דרכים לטובת הציבור הרחב מחד גיסא לבין החובה להגן על זכויותיהם של תושבים רבים שעלולים להיפגע מעבודות בנייה אלו מאידך גיסא.

התוצאה המעשית של השינויים המוצעים, אם יאושרו, תהיה למשל שניתן יהיה להקים בכל עיר בישראל תחנה מרכזית חדשה, הכוללת שטחים מסחריים נרחבים ושימושים נוספים שאינם נחוצים במישרין לתחבורה, בהליך מקוצר של תכנון ורישוי. מסלול מהיר זה לאישור מתקנים אדירי ממדים כאלו צפוי להגביר מאוד את הפגיעה הפוטנציאלית בציבור המתגורר בסמיכות למתקנים שיוקמו, ועלול ליצור עוד תופעות שליליות כדוגמת התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, המהווה מפגע לכל סביבתה. לדעתנו יש לדחות הצעה זאת.

הוא הדין גם בהצעה לכלול בהגדרת המונח "תכנית דרך" גם מתקני תפעול לרכבות. עם כל חשיבותם, למתקנים שכאלה עלולות להיות השלכות שליליות רבות על סביבתן, ועל כן תכנון המתקנים הללו והרישוי שלהם צריכים להיעשות בהליכים הרגילים הקבועים בחוק העיקרי, ולא בהליך מקוצר של תכנון והרשאה לפי סעיף 261 לחוק הקיים.

השינויים שיש לדעתנו להכניס בסעיף 1

א. למחוק מהגדרת המונח "מבנה דרך" את המלים "תחנה לתחבורה ציבורית", משום שכאמור משמעות הדבר מתן אפשרות להקמת מבנים עצומי ממדים, שהשפעתם השלילית על סביבתם גדולה, בהליכי תכנון ורישוי מקוצרים, וזאת בין היתר לשימושים לא ציבוריים כגון מסחר ומשרדים.

ב. למחוק מהגדרת המונח "מתקני דרך" את המלים מתקני טעינה לרכב חשמלי ומתקני חשמול וטעינה בחשמל לרכבת, שהקמתם בהליכי תכנון ורישוי מקוצרים וחלקיים, כמוצע בהצעת החוק, עלולה להוביל לתוצאות שליליות, לרבות לפגיעה בבריאות הציבור עקב חשיפה לרמות גבוהות של קרינה אלקטרו-מגנטית.

ג. למחוק את הגדרת המונח המוצעת "תחנה לתחבורה ציבורית", אשר כאמור, הצעת החוק מבקשת לאפשר את הקמתה בהליכי תכנון מוחשים ובלי היתרי בנייה, למרות ההשפעות הניכרות שלה על סביבתה ולמרות שתכלול שטחים מסחריים ואחרים שאינם לשימושים ציבוריים.

ד. למחוק מהגדרת המונח "תכנית דרך" את התוספת המוצעת (מתחם תפעולי לטיפול ברכבת ובמסילת ברזל), אשר בשל השפעתו הפוטנציאלית הגדולה והשלילית על סביבתו, אין לאפשר את הקמתו בהליכי תכנון ורישוי מקוצרים כמוצע.

סעיף 3 להצעת החוק

עיקרי הסעיף

תיקון סעיף 6(א)(ד) לחוק העיקרי, באופן שחבר בוועדה הארצית לתשתיות לאומיות יוכל לשוב ולהתמנות לחבר בה למשך יותר מתקופת כהונה נוספת. זאת בניגוד לחוק הקיים, הקובע כי חבר בוועדה הארצית לתשתיות לאומיות יוכל להתמנות לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד.

 הערות לסעיף 3

לדעתנו קיים קושי בהצעה לאפשר תקופות כהונה נוספות (בנות חמש שנים כל אחת) באופן בלתי מוגבל לחברי הוועדה הארצית לתשתיות לאומיות.  בדברי ההסבר להצעת החוק אין הסבר משכנע מדוע ראוי לדעת הממשלה לתקן בעניין זה את החוק הקיים, הקובע כאמור שחבר בוועדה הארצית לתשתיות לאומיות יכול להתמנות למקסימום שתי תקופות כהונה ובסך הכל למשך 10 שנים. כמו בכל מוסד תכנון, שינוי בהרכב הפרסונלי של חברי הוועדה הארצית לתשתיות לאומיות מבטיח הכנסת נקודות ראות חדשות, מונע קיבעון ועשוי להוביל להחלטות תכנוניות נכונות יותר.

השינויים שיש לדעתנו להכניס בסעיף 3

לדעתנו יש להשאיר בעניין זה את הוראות החוק העיקרי במתכונתן הנוכחית, דהיינו: לאפשר לחבר בוועדה הארצית לתשתיות לאומיות שתי תקופות כהונה ובסך הכל 10 שנים לכל היותר. ככל שעמדה זאת תידחה, יש לדעתנו לפחות להגביל ולקבוע כי כהונתו של חבר בוועדה הארצית לתשתיות לאומיות לא תוארך מעבר לשלוש כהונות ובסך הכול 15 שנה לכל היותר.

לקריאת המסמכים המלאים:

הצח התוב 2013 – הערות האגודה ובמקום לסעיפים 1 (3), (4), (6), (9), (10) ו… (1)

הצח התוב 2013 – הערות במקום והאגודה לסעיפים 8-23

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , ,

תגובה אחת

  1. דליה :

    כבר בהגדרות המושגים בחוק ניתן לראות את מגמתו: הרצון להפרטה ומיסחור של שטחים ציבוריים לאו דווקא לטובת הציבור. ותהליכים מזורזים העלולים ליצור נזקים סביבתיים.
    לדעתי, הצעת חוק אינה יכולה לשנות ולהרחיב את משמעותם של מושגים ומלים. זה מה שנעשה פה בהגדרות. באמצעות ההגדרות לחוק יוצרים משמעויות חדשות של מלים ומושגים. למשל, תחנה לתחבורה ציבורית. מושג זה אמור להתייחס לתחנה בלבד. ההגדרה בהצעת חוק מאפשרת הקמת מתקנים מסחריים בסביבות התחנה. תופעה חמורה מאוד לשפה ולתרבות העברית.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.