חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

דו"ח מבקר המדינה על הדיור הציבורי: דירות הושכרו בניגוד לנוהל

נושאים דיור, תכנון ובניה, עלו ברשת, רווחה ושירותים חברתיים ב 17.10.13 0:19

כ-240 דירות מתוך כלל הדירות המשמשות כיום שלא למגורי זכאים הושכרו בניגוד לכללי הנוהל. כך לפי דו"ח המבקר. פרטים אלה ואחרים בתקציר הדו"ח שפורסם באתר מבקר המדינה

 תקציר

רוב הדירות במאגר הדיור הציבורי הן בבעלות המדינה והן מושכרות במחיר מסובסד. קהל היעד של דירות אלו הוא בדרך כלל אוכלוסייה חלשה המתקשה לעמוד בנטל הכלכלי הכרוך בקניית דירה או בשכירתה בשוק החופשי ועומדת בתנאי זכאות שקבע משרד הבינוי והשיכון (להלן – משרד השיכון או המשרד). הזכאות לדירה בדיור הציבורי נקבעת על פי מצבו הסוציו-אקונומי של המבקש ובכלל זה רמת תפקודו הפיזי ופוטנציאל השתכרותו (להלן – זכאי דיור ציבורי או זכאים). האחריות לדיור הציבורי מוטלת על המשרד ולניהול הדירות אחראיות חברות האכלוס הפועלות מטעמו. על פי נתוני המשרד, כ-2,500 משפחות ויחידים זכאים ממתינים כיום לקבלת דיור ציבורי. רבים מהם ממתינים לדירות שנים רבות, לעתים אף יותר מעשר שנים. מאגר דירות הדיור הציבורי עמד בסוף שנת 2011 על כ-63,500 דירות; מהן כ-2,300 מושכרות לגופים ציבוריים, ובהם רשויות מקומיות, מוסדות לימוד, משרדי ממשלה, עמותות, בתי חולים וקיבוצים עירוניים. דירות אלה משמשות ליעדים ציבוריים (להלן – דירות המושכרות ליעדים ציבוריים או דירות המושכרות שלא למגורי זכאים), בעיקר למגורים של דיירים מטעם הגופים השוכרים, כמו סטודנטים ותלמידי ישיבות, חוסים, מורים חיילים, צוות בית חולים, חברים בקיבוצים עירוניים ובגרעיני התיישבות; מקצתן משמשות משרדים, בתי כנסת ומועדונים.

מדינת ישראל, באמצעות מתן אפשרות לזכאים להתגורר בדיור הציבורי, מגשימה הלכה למעשה את חובתה החוקתית להבטיח את הזכות למינימום של קיום אנושי בכבוד, המצויה בלבה ובגרעינה של הזכות החוקתית לכבוד האדם המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. חוק היסוד אינו קובע אך אידיאל יפה או רעיון נשגב, אלא הוא קובע חובה משפטית אופרטיבית שכל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד ולהגשים. נפסק כי "כבוד האדם בישראל אינו מטאפורה. זו מציאות נורמאטיבית, ממנה מתבקשות מסקנות אופראטיביות". במסגרת זו, בית המשפט העליון פסק כי "מחובת המדינה על פי חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו נגזרת החובה לקיים מערכת שתבטיח 'רשת מגן' למעוטי האמצעים בחברה כדי שמצבם החומרי לא יביאם לכלל מחסור קיומי. במסגרת זו עליה להבטיח… מקום מגורים שבו יוכל לממש את פרטיותו ואת חיי המשפחה שלו ולחסות מפגעי מזג האוויר…". עוד נפסק כי "כבודו של האדם כולל בחובו… הגנה על מינימום הקיום האנושי… אדם המתגורר בחוצות ואין לו דיור, הוא אדם שכבודו כאדם נפגע… אדם הנאלץ לחיות בתנאים חומריים משפילים, הוא אדם שכבודו כאדם נפגע…". אך לאחרונה חזר ופסק בית המשפט העליון, בהרכב מורחב, כי "הזכות למינימום של קיום אנושי בכבוד מצויה בליבו ובגרעינו של כבוד האדם. חיים בחרפת רעב, ללא קורת גג, תוך חיפוש מתמיד מנין יבוא עזרו של אדם, אינם חיים בכבוד. מינימום של קיום בכבוד הוא תנאי לא רק לשמירה ולהגנה על הכבוד האנושי, אלא גם למיצוי יתר זכויות האדם. אין כל פואטיקה בחיים בעוני ובמחסור. ללא תנאים חומריים מינימאליים, אין לאדם יכולת ליצור, לשאוף, לבחור את בחירותיו ולממש את חירויותיו".

הדיור הציבור הוא מרכיב חיוני ומרכזי ב"רשת המגן" שהמדינה פורשת לאוכלוסיות החלשות בחברה. מבקר המדינה שם דגש מיוחד על הצורך להבטיח ולשמור את זכויות האוכלוסיות החלשות בחברה; דוח זה עוסק בחובה לספק את הצרכים הבסיסיים ביותר של הזכאים ומדגיש את חשיבות ההקפדה על כך שזכויותיהם החוקתיות של החלשים בחברה לא ייפגעו.

חברת האכלוס הגדולה ביותר, "עמידר – החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ" (להלן – עמידר), מנהלת כ-83% מהדירות המושכרות שלא למגורי זכאים; "עמיגור – ניהול נכסים בע"מ" (להלן – עמיגור) מנהלת כ-8% מדירות אלה, ואת יתר הדירות מנהלות החברות "פרזות חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע"מ" (להלן – פרזות), "חלמיש חברה ממשלתית-עירונית לדיור, לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב-יפו בע"מ" (להלן – חלמיש), "שקמונה חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה" (להלן – שקמונה) ו"חלד – חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ" (להלן – חלד).

פעולות הביקורת

בחודשים אוגוסט 2011 – דצמבר 2012 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי הניהול של השכרת דירות שלא למגורי זכאים ממאגר הדיור הציבורי ואת השימוש הנעשה בהן. הבדיקה נעשתה במשרד הבינוי והשיכון ובחברות האכלוס עמידר, עמיגור, פרזות וחלמיש. בדיקות השלמה נעשו במינהל נכסי הדיור הממשלתי שבמשרד האוצר (להלן – מינהל הדיור).

עיקרי הממצאים

ליקויים בהקצאת דירות של הדיור הציבורי למוסדות וגופים ציבוריים אופן הקצאת הדירות ליעדים ציבוריים מוסדר בנוהל של המשרד – "הקצאת דירות בשכירות ליעדים ציבוריים" שפורסם לראשונה בנובמבר 1988 (להלן – הנוהל). בביקורת עלו חריגות מהותיות מהנוהל. להלן הממצאים:

דירות המושכרות לשימושים שלא הותרו בנוהל: כ-240 דירות מתוך כלל הדירות המשמשות כיום שלא למגורי זכאים הושכרו בניגוד לכללי הנוהל. הדירות הושכרו ליעדים שאינם מוגדרים "יעד ציבורי" והן משמשות למשרדים, למגורים של עובדי רשויות מקומיות ושל עובדים בעסקים פרטיים; דירה אחת אף משמשת דירת נופש של חברת אכלוס. הכול על חשבונם של זכאי דיור ציבורי הממתינים לדיור ציבורי, לעתים שנים ארוכות.

הארכת תקופת השכירות שלא על פי כללי הנוהל: בביקורת נבדקו יותר מ-200 תיקי הקצאה של דירות המושכרות שלא לזכאים, שנמצאו בטיפול חברות האכלוס. יודגש שברוב המקרים מדובר בתקופות שכירות ארוכות מאוד המחייבות את השוכרים להגיש בקשה להארכת השכירות. מהביקורת עלה כי אין המעקב אחר תוקף החוזים מספק ולמשרד אין מנגנון שיטתי המתריע על סיום חוזי השכירות עם הגופים השוכרים. המשרד גם לא דרש מחברות האכלוס לעקוב אחר סיום תקופות השכירות ולא עמד על כך שהארכתן תיעשה רק לאחר שייתן את אישורו לכך.

בפועל ברוב המקרים לא נחתמו חוזי שכירות בני תוקף בין חברות האכלוס לשוכרים. קיומו של חוזה כזה מחויב בשל חובת המשרד לנהל את הרכוש הציבורי שבידיו באופן מיטבי, כנאמן הציבור, ובשל חובתו להקפיד על סדרי מינהל תקין. דיון בבקשה להארכת חוזה שכירות מאפשר לבחון אם עדיין קיים צידוק לכך שדירות הדיור הציבורי יושכרו שלא לזכאים. בהיעדר דיון כזה ובהיעדר אכיפתם של כללי המשרד, השכירות הזמנית הופכת לשכירות מתמשכת ללא כל תנאי וסייג, המאפשרת שימוש בדירות לכל מיני מטרות, זולת מגורי זכאים.

קביעת שכר דירה מדורג (סוציאלי) לשוכרים ציבוריים בניגוד לכללי הנוהל: על פי כללי המשרד, גופים ציבוריים השוכרים דירות דיור ציבורי נדרשים לשלם דמי שכירות לפי תעריף שכר דירה חופשי (להלן – שד"ח), למעט אלה המשתמשים בדירות לצורך מגורי חוסים או כבתי כנסת, ובשל כך הם משלמים שכר דירה הנמוך משד"ח. הביקורת העלתה כי למעלה מ-400 מהדירות שהמשרד משכיר שלא למגורי זכאים מושכרות, בניגוד לנוהלי המשרד, בשכר דירה מופחת הנמוך מתעריף שד"ח, אף שהדירות אינן משמשות למגורי חוסים או כבתי כנסת.

אי-עדכון תעריף שכר דירה: מהביקורת עלה שלמרות הזינוק החד במחירי הדיור, לרבות במחירי השכירות, לא עדכן המשרד במשך שנים את תעריפי השד"ח שקבע השמאי הממשלתי בשנת 2005. להותרת התעריפים על כנם יש ערך כלכלי רב, אולם אי-עדכונם לא נבע ממדיניות שקבע המשרד, ואף לא מהחלטה מושכלת, אלא ממחדל.

אי-תשלום שכר דירה: נמצא שבעבור מאות דירות שהושכרו לגופים ציבוריים לא שולם שכר דירה במשך זמן רב. אחת הסיבות לכך היא מחלוקות של המשרד עם השוכרים הנוגעות לנוסח חוזה השכירות ולגובה שכר הדירה. המשרד לא פעל ליישוב המחלוקות עם שוכרים ציבוריים שאינם עומדים בתנאי השכירות ואף לא וידא שתיגבה התמורה ההולמת בגין השכרת הדירות.

אי-קבלת היתר לשימוש חורג: על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, תכנית מתאר מקומית קובעת מהו ייעודו של כל נכס ברשות המקומית. לייעוד אחר נדרש אישור מיוחד של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה (להלן – הוועדה המקומית). 723 דירות מכלל הדירות המושכרות ליעדים ציבוריים אינן משמשות למגורים, אף שיועדו לכך מלכתחילה. משרד מבקר המדינה בדק כ-70 מתיקי נכסים אלו. התברר כי לאף לא אחד מהנכסים נתנה הוועדה המקומית היתר לשימוש חורג, לכן מדובר בשימוש שאינו בהתאם לדיני התכנון והבנייה. השוכרים, ביניהם רשויות מקומיות, בתי כנסת, קופות חולים, מוסדות חינוך וחברות אכלוס, לא פנו לוועדה המקומית כדי לקבל היתר לשינוי ייעודם של הנכסים ששכרו. יתרה מכך, חברות האכלוס לא עמדו על הצורך להסדיר את השימוש בדירות כדין; המשרד, שהקצה את הדירות שלא למגורים, לא דרש מהשוכרים להציג היתר לשימוש חורג והעלים עין מהעובדה שנעשה בנכסים שימוש שאינו על פי דין.

להמשך קריאה

נערך על ידי מערכת עבודה שחורה
תגיות: , , , , ,

2 תגובות

  1. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

    http://www.youtube.com/watch?v=HG1uSnRLQKE&feature=youtu.be
    מתגוררת בדיור ציבורי מספרת על תלאותיה.

  2. דליה :

    לכו חפשו דירה בשוק החופשי. או סתם לכו חפשו
    http://www.haokets.org/2013/10/17/%D7%9C%D7%9B%D7%95-%D7%97%D7%A4%D7%A9%D7%95-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%95-%D7%A1%D7%AA%D7%9D-%D7%9C%D7%9B%D7%95-%D7%97%D7%A4/

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.