חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

פעם יבשו ביצות ועכשיו מיבשים את הנכסים הלאומיים

נושאים דעות, זכויות עובדים ותעסוקה, כלכלה ותקציב ב 22.04.11 5:55

יבש והפרט, זו הסיסמה שאנחנו מכירים מהשרותים הציבוריים: בריאות, חינוך ורווחה.  מסתבר שדפוס הפעולה הזה שורר גם בהפרטת חברות, לא סתם חברות אלא החברה הגדולה והחשובה ביותר במשק הישראלי, חברת החשמל
מאת: מנחם לוריא

הקדמה
בשיח הציבורי מדובר רבות על כך שהממשלה מיבשת גופים ושירותים שונים שהיא אמורה לתת לאזרחיה ולאחר מכן מוכרת אותם ליזמים בשוק הפרטי, או אם תרצו: הפרטה של שירותים ממלכתיים לידיים פרטיות.
הדוחות הכספיים של חברת החשמל לישראל הם הזדמנות פז לראות כיצב תהליך הייבוש הזה מתבצע הלכה ולמעשה וכיצד הממשלה מפריטה נכס לאומי אסטרטגי וראשון במעלה.
אין צורך להכביר מילים לגבי חשיבות של אספקת חשמל לחיי היום יום של אזרחי המדינה. חברת החשמל לישראל נחשבת לאחד מספקי החשמל המובילים בעולם במדדי זמינות ורציפות של אספקת חשמל לצרכניה.
הדברים המובאים מטה נלקחו מהדוח הכספי של חברת החשמל לישראל ליום 31/12/2010 כפי שאושר על ידי רשויות המס ורואי החשבון של החברה והפך לדוח הכספי המאושר לשנת הכספים 2010, על ביאוריו והמבוא שלו הנוגע ישירות לעניין הפרטת החברה.

חברת החשמל סיימה  את שנת הכספים 2010 ברווח נקי של 1 מליון ש"ח לעומת רווח נקי של 1.3 מליארד ש"ח ב 2009.

קצת היסטוריה
ב 29 במרס 1923 התאגדה חברת THE PALESTINE ELECTRIC CORPORATION LTD על מנת לייצר,להוליך,לחלק ולמכור חשמל לצרכניה בארץ ישראל המנדטורית.
לאחר הקמתה קיבלה החברה משלטון המנדט הבריטי זיכיון לייצור חשמל הידוע בשם זיכיון הירדן ובשלב מאוחר יותר קיבל פנחס רוטנברג (בעלי החברה והיו"ר הראשון שלה) זיכיון הידוע כזיכיון הירקון (שני הזכיונות ידועים בשמם העממי תחנת הכוח רוטנברג בעמק הירדן ותחנת הכוח בשפך הירקון הידועה בשם תחנת רידינג). שני הזיכיונות האלה העניקו לחברה זכות בלעדית לאספקת חשמל לכל ארץ ישראל המנדטורית למעט ירושלים וסביבותיה.
ב- 1961 הוסב שמה של חברת החשמל לשמה המוכר היום היינו: חברת החשמל לישראל בע"מ, מבלי שנערך שינו באופן התאגדותה.
הזיכיון של המנדט הבריטי הסתיים ביום ה-4 במרס 1996. ביום ה -5 במרס נכנס לתוקפו חוק משק החשמל ובחוק הזה מוסדר הזיכיון של חברת החשמל לאספקת חשמל בישראל. תוקפו של זיכיון זה יפוג ביום ה – 4 במרס 2020.

הבעלות על חברת החשמל לישראל בע"מ
עם קום המדינה הולאמה חברת החשמל. הלאמת החברה לא הוסדרה מעולם בחוק או בתקנה כלשהי. עם הקמתה של החברה ,ובמהלך חייה, החברה הנפיקה מניות לציבור. מתוקף הלאמת החברה המדינה מחזיקה ב 99.85% ממניות החברה (לא ידוע מי מחזיק ביתרת המניות). ב- 1975 חברת החשמל הוכפפה לחוק החברות הממשלתיות. ב- 1999 התקבל חוק החברות (שהחליף את פקודת החברות הבריטית) ובעקבותיו הוגדרה חברת החשמל כחברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות על ידי הציבור בבורסה של תל-אביב. ב-7 לפברואר 2005 ,ובעקבות חוות דעת משפטית, פנתה חברת החשמל לרשות החברות על מנת שתכיר בה כחברה פרטית ולא כחברה ציבורית שכן ,על פי חוות דעת משפטית שאחזה, מניותיה הונפקו לציבור על ידה כחברה פרטית (ראה פרק ההסטוריה לעיל). חוות דעת משפטית של רשות החברות הציבוריות סתרה את ההנחה של חברת החשמל והיא ,שוב, הוכרה כחברה ציבורית שכן לא ניתן לזהות בוודאות את מקורן של המניות של חברת החשמל המוחזקות בידי הציבור. אי לכך החברה פועלת כחברה ציבורית ובהתאם להגדרות המונח בחוק החברות 1999.

מבנה חברת החשמל
חברת החשמל מורכבת מ-5 חלקים: ייצור חשמל, הולכת חשמל, השנאת החשמל,חלוקת החשמל ומערך הבקרה (על הייצור ההולכה וההשנאה יחדיו).
חברת החשמל הינה החברה העסקית הגדולה בישראל הן במונחי בעלות על אמצעי ייצור והן כמעסיק. חברת החשמל מעסיקה 12667 עובדים נכון ליום 31/12/2010 למעלה מ 9000 מהם במשרות צמיתות והשאר במשירות בלתי צמיתות ובהעסקה על פי חוזה אישי.

חוק החשמל
לענינינו חוק החשמל מסדיר שלושה דברים חשובים:

 1. את הזיכיון של חברת החשמל.
 2. את תהליך הפרטת חברת החשמל.
 3. את קביעת תעריפי החשמל לצרכנים.

השקעות של חברת החשמל עד לתום הזיכיון
על פי דוחותיה הכספיים של חברת החשמל ואישור השר הממונה ובהתאם לחוק החשמל, חברת החשמל תשקיע עד לשנת 2015 כ- 4 מליארד שקלים ,מהונה העצמי, בתחום ההולכה וההשנאה.
עד לשנת 2020 על חברת החשמל להוסיף עוד תחנת כוח גרעינית בבעלותה אשר תיתן מענה לצרכי החשמל החזויים עד למועד הפעלתה (ב 2020.)
חברת החשמל תמכור  את אתר רמת חובב למשקיע פרטי או לממשלה ותפסיק להיות בעלים שלו.
חברת החשמל  תמכור את תחנת הכוח אלון תבור למשקיע פרטי או לממשלה.
החברה תקים תחנת כוח פחמית כש- 51% מהבעלות על התחנה הזו יהיו בבעלות משקיע פרטי שיהיה שותף של חברת החשמל.
ובהתאם להחלטת הממשלה מיולי 2010 חברת החשמל תשקיע ברשת הסיבים האופטיים שלה ותמכור 49% מהבעלות למשקיע פרטי על מנת לספק ,באמצעות הסיבים האלה, תקשורת נתונים/איטנרנט פנים ארצית.

עובדים ושכר עבודה
עובדי חברת החשמל היו לא פעם בעין הסערה הציבורית, הן בשל ועד העובדים המילטנטי שלהם והן בשל העובדה שהם מקבלים חשמל בחינם. בדוחות הכספיים של חברת החשמל לא מצויינת עלות ההעסקה וההטבות הניתנות לעובדי החברה שכן כל אלה מועמסים על עלויות הדלקים, במילים אחרות: בעלות של טון פחם חברת החשמל ,גם, מעמיסה את עלות שכר עובדיה. לא ניתן לדעת מהי העלות של העסקת העובדים ושל ההטבות הניתנות להם על ידי חברת החשמל. ומנגד, המדינה הכריחה את חברת החשמל לשלם מהכנסותיה את עליות החשמל שהיא עצמה צורכת, לאחר דין ודברים הוכרה ההוצאה הזו כחלק מעליות ייצור החשמל וכך היא מדווחת בדוחות הכספיים.

הסדרת ההפרטה בחוק החשמל
חוק החשמל מסדיר את הפרטת חברת החשמל עד למועד פקיעת הזכיון שלה ולאחריו. העקרון שבחוק הוא כדלקמן: חברת החשמל תהפוך לחברת אם של 5 חברות בנות. כל אחד ממקטעי הייצור של החברה (ייצור, חלוקה,השנאה,בקרה ואספקת שירותי אינטרנט) יהפך לחברת בת כשחברת החשמל מחזיקה ב 51% מהון המניות של החברות הבנות, והשאר ימכר למשקיע או משקיעים פרטיים. חברת האם ,היינו חברת החשמל לישראל בע"מ תשאר בבעלות המדינה.

הסיכונים התפעוליים של חברת החשמל
בדוחותיה הכספיים מציינת חברת החשמל מספר סיכונים העומדים לפתחה ואשר יכולים לפגוע באיתנותה הפיננסית והם:

 1. השינויים בעליות הדלקים.
 2. אי אספקת רציפה ובטוחה של גז ממצרים באמצעות חברת BMG.
 3. סכסוך עבודה עם עובדי החברה.
 4. ביטוח כל כנגד כל הסיכונים לנכסי החברה.

נבהיר את הסיכון האחרון: חברת החשמל מבטחת את כל נכסיה כנגד כל הסיכונים בביטוח אצל חברות הביטוח בישראל, ומציינת בדוחותיה את העלויות הכספיות הכרוכות בכך אולם: על פי דרישת הממשלה חברת החשמל שיפתה את משרד הבטחון שבמקרה ומתקניה יפגעו עקב פעילות של צה"ל החברה תישא בעצמה בעלויות התיקון. כמו כן עד היום הממשלה לא הסדירה את מעמדה של חברת החשמל לפי חוק נפגעי רכוש. הווי אומר: במידה ומתקן כלשהו של חברת החשמל יפגע כתוצאה מפעולת איבה אין מי שיפצה את חברת החשמל בגין הנזקים לא פצוי כספי ולא חלופה כלשהי לאספקת חשמל. נדגיש: היה ומזל"ט הנפץ שנשלח על ידי החזבאללה במלחמת לבנון 2 לעבר תחנת הכוח בחדרה היה פוגע בתחנה ומסב לה נזק חברת החשמל הייתה צריכה לתת את הפתרון לנזקים (מנזק פיזי ועד לנזק לכוח הייצור) בכוחות עצמה שכן הממשלה לא הסדירה את מעמדה של החברה בקשר לנזקי פעולות איבה.

הכנסות החברה:

ככל חברה עסקית ובוודאי כחברה עסקית המייצרת מוצר אחד שחשיבותו לאזרחי המדינה זהה או דומה ליכולת לנשום אוויר, בריא כי החברה תקבע את תעריפי החשמל. ברם, בחוק החשמל נקבע שועדה של הכנסת תקבע את תעריפי החשמל (הועדה קובעת את התעריף פעמיים בשנה) ולחברת החשמל אין זכות עמידה בפני הועדה הזו למעט חובה אחת: החובה להציג לועדה את עליות הייצור ומחירי הדלקים, ואני מזכיר לכם שמחירי הדלקים כוללים את הוצאות החברה בגין שכר עבודה ל- 12667 עובדיה.

 

גורל העובדים בתהליך ההפרטה
חוק החשמל ,המסדיר את הפרטת החברה כאמור, איננו מתייחס בכלל לגורל עובדיה של חברת החשמל. בדוחותיה הכספיים מציינת החברה כי היא לקחה אחריות על הסדרת גורל העובדים בעת ההפרטה ומציינת את סך הפעולות וההסכמות שעשתה ,והסכימה, עם עובדיה בהקשר להפרטה. בדוח הכספי מצויין בפירוש שכל הפעולות וההדברות של הנהלת החברה עם העובדים נעשית על דעת דירקטריון החברה בשיתוף ועד העובדים וההסתדרות אבל נציגי הממשלה (שהיא כזכור הבעלים של החברה) לא משתתפים בדיונים האלה ולא נוקטים כל עמדה. בדוחותיה הכספיים החברה מציינת את הפעולות וההסכמות שהושגו עם העובדים אולם מציינת שמדובר בתהליך הדברות שטרם בא אל סיומו וסיכומו וכי המדינה, קרי הבעלים, טרם אמר את דברו.כמו כן מציינת החברה כי הדירקטוריון לקח על עצמו את ההדברות עם העובדים בשל הסיכון הפיננסי שהעובדים מהווים לחברה.

ביקורת
ראשית דבר: חברת החשמל הוקמה כחברה פרטית בע"מ וכך התאגדה. עד לקום המדינה החברה הנפיקה מניות לציבור ועם קום המדינה הולאמה מבלי שמעמדם של בעלי המניות ושאלת הבעלות הוסדרו מעולם. רק לפני כחמש שנים עלתה שאלת הבעלות ובחליפת חוות דעת משפטיות קבעה המדינה שחברת החשמל היא חברה ציבורית ולא חברה פרטית בע"מ ומבלי לידע את הציבור, מבלי לחקור את מקור המניות והבעלות עליהן ומבלי לקיים דיון או שיח ציבורי לרבות אי קיום דיון בנושא בפרלמנט הלאומי. ובמילים אחרות הממשלה הלאימה כי היא הייתה יכולה וכי רצתה את חברת החשמל והיא תפריט אותה מאותן סיבות, כשלבעלי הבית האמתיים ,היינו הציבור הישראלי, מתוקף בעלותו הנרכשת על חברת החשמל (הממשלה איננה חברה בע"מ אלה נציגי הציבור – לפחות לכאורה) או מתוקף בעלותו על מניות החברה שיתכן ובכלל חברת החשמל היא חברה פרטית ושחלק מהציבור בארץ מחזיק במניות השליטה בה.
ב – 9 העשורים האחרונים חברת החשמל הייתה חברה רווחית שסיימה את שנות הכספים ברווח נקי של כ- 1 מליארד שקלים. חשוב לציין שבניגוד לחברות תשתית אחרות (רכבת ומים למשל) ההשקעות באמצעי היצור באות במלואן מהכנסות החברה או מהלוואות שהיא עצמה נוטלת (מבנקים בריבית של 3.7% לשנה ובשוק החופשי בריבית של כ- 6.7% לשנה). לא זאת ועוד, חוק החשמל נקבע שחברת החשמל תמכור את נכסיה לשותפים הפרטיים שיכנסו לחברות הבנות (ראה סקירה לעיל) אולם היא עצמה תישאר ערבה ותסלק את כל חובותיה. היינו: אם אני אהייה בר המזל שיהפוך לשותף של חברת החשמל בחברת הבת שתתעסק בייצור (למשל)  אני אקנה 49% מאמצעי הייצור והנכסים מחברת החשמל אבל לא אשלם, ולו אגורה אחת, מהחובות של חברת החשמל נכון ליום הרכישה. זאת ועוד: ההכנסות ממכירת 49% מהחברות הבנות של חברתולגבי החשמל (לכשיקומו ועל פי חוק החשמל) תלכנה לאוצר המדינה שהוא לכאורה הבעלים של החברה.  ולגבי העובדים: הם ,כנראה, יצטרכו לדאוג לעצמם.
ובנוסף: בחוק החשמל נקבע שחברת החשמל תהייה בעליה של 51% מהון המניות של החברות המופרטות אולם בהחלטת הממשלה ממרס 2011 לגבי חברת האינטרנט על גבי תשתית הסיבים של חברת החשמל נקבע שחברת החשמל תשקיע ביצירת התשתית ותמכור 51% מהון המניות של החברה שתקום למשקיע פרטי ולא 49% כפי שמופיע בחוק החשמל.
ואם לא די בכך היום התקבל אישור לחברה פרטית ,דוראר בע"מ, לבנות תחנת כוח מונעת בגז טבעי בקמפוס תחנות הכוח באשקלון כאשר הבעלות על התחנה הזו היא ב 100% של דוראר וחברת החשמל הלאומי אין לה יד ודבר במיזם הזה, לכאורה בניגוד לרוח חוק החשמל.
מאמצעות שליטה על תמהיל התקבולים של חברת החשמל מייצור חשמל המדינה שולטת ברווחיות החברה ועינינו הרואות שב 2010 ניהול כושל ובלתי אחראי של תקבולי חברת החשמל גרם לה להפסד נקי (ביחס ל 2009) של 1.2 מליארד שקלים.
המדינה ,כבעליה של חברת החשמל, לא נוקט עמדה ולא עושה דבר וחצי דבר בקשר לעתידם של עובדי חברת החשמל שהם בעצם עובדים המועסקים על ידה. דירקטריון חברת החשמל לקח על עצמו את יישוב הסכסוך עם העובדים והגדרת עתידם אך ורק מתוך הסתכלות עסקית, כפי שמצויין בדוחות הכספיים של החברה, על הסכנה לרווחיות החברה הטמונה באי הסדרת עתידם של העובדים.
מדוחות החברה עולה שחברת החשמל לא מושקעת בשום פרויקט עתידי הקשור לעיסוקיה כיצרנית אנרגיה וזאת משום שלא קיבלה לכך את אישור מרשות החברות הממשלתיות, כמו כן בידי החברה פטנט אחד בהליכי אישור המדבר על מערכת לאיתור תקלות בשנאים, וכי איננה מפתחת טכנולוגיות חדשות בשל אי אישור מרשות החברות הממשלתיות.
כזכור לקוראי הנאמנים בנימין נתניהו בראיון ל NCC במרס 2011 אמר שהוא לא יתן את ידו להקמת תחנת כוח גרעינית בישראל על רקע האסון בפוקושימה. אמר ולא ידע את עושה ידו השנייה שכן בדוחות המבוקרים של חברת החשמל לישראל מצויין בפירוש שעד 2020 תקים החברה תחנת כוח גרעינית בבעלותה.

גלוי נאות
ככל קוראי גם אני צרכן של חברת החשמל לישראל אולם, סבי (ז"ל) אביו של אבי (גם הוא ז"ל) הוריש לי מנייה של חברה בשם  THE PALESTINE ELECTRIC CORPORATION LTD בערך נקוב של 20 פרוטות החתומה על ידי יו"ר החברה פנחס רוטנברג אשר הונפקה ב- 1939. לו ממשלת ישראל לא היתה אחוזת אמוק להפריט כל דבר שיש בו סממן של אחריות לגבי אזרחיה וגם הייתה בודקת ומעלה לשיח הציבורי ולידיעת הציבור את עניין מקורתיהן של מניות החברה – אזי היה מתגלה שאולי אני אוחז במניות השליטה של חברת החשמל לישראל ולא ממשלת ישראל המפריטה נכס לא לה. ואני מניח שאינני היחידי. …אולי?….

פעם ,בחדרה, יבשו ביצות.  היום ,בחדרה, מיבשים את חברת החשמל אחד ממשאביה החיוניים ביותר של מדינת ישראל

__________________________________
מראי מקום:

הדוחות הכספיים המבוקרים של חברת החשמל לישראל בע"מ http://www.iec.co.il/investors/Pages/FinancialReportsList.aspx (הדוח המלא בקובץ PDF בעמוד הנ"ל מצד שמאל למעלה).

עיתון גלובס → http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000640080

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , ,

12 תגובות

 1. מיכאל לינדנבאום :

  לפי המודל המוכר מחו"ל,"הפרטה" תגרום לבזיזת מיליארדים רבים של נכסי ציבור ,לפגיעה אנושה באספקת החשמל בארץ,ולספסרות במחירי החשמל,שהיא תחביב ידוע בהתנהלות הטייקונים .

 2. שרון :

  השאלה הגדולה...

  מעניין אותי לדעת למה כל הדבר הזה קורה? הרי המדינה מאז ומעולה תמכה באותן החברות, למה הם כרגע הולכות ומפריטות את עצמן?

 3. אזרח. :

  לא להפרטת חברת החשמל. יש ללמוד מכשלי הפרטת החשמל בקליפורניה.

  http://www.youtube.com/watch?v=SeQxY2zQO1c

  Former presidential candidate Ralph Nader weighs in on California's energy crisis as the keynote speaker in "Deregulated Greed," a forum sponsored by the College Green Party and the Green Party of San Diego County

 4. מיכאל לינדנבאום :

  לאזרח

  לא להפרטה=בזיזה בכלל.
  1)ההפרטה גוזלת סכומי עתק מהציבור ולמעשה מעבירה את עמדות הכח הכלכליות לעלוקות שלא ייצרו דבר מימיהם.
  2)ההפרטה הופכת את המעמד הבינוני המאורגן לעדר נפחד של עובדי קבלן,ןאזרחים גאים לעבדים.

 5. אזרח. :

  למיכאל.
  מסכים איתך. לחלוטין.

  http://tamarbenyosef.com/2008/09/08/%D7%94%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99/#comment-392

 6. עדן ב. :

  בקישור שמצורף – מאמר של פרופ' דן זסלבסקי על פיתרון כולל ובר-קיימא למים ולאנרגיה בישראל. שימו לב גם למה שנכתב בעמודים 29-31 (בפרק על שימוש יעיל באנרגיה) על חברת החשמל, הגורמים לחובות שלה ונסיונות של משרד האוצר להפריטה.
  http://www.uma.org.il/files/.78387591.pdf

 7. מנחם לוריא :

  לשרון (תגובה 2) ובכלל:

  ראשית ,ובהזדמנות זו, תודה ליעקוב לקס (לקסי) על הארותיו בטרם פורסמה הכתבה.

  התשובה לשאלה מדוע מפריטה הממשלה את חברת החשמל היא פשוטה:

  1. כי הם מאמינים (וזו טעות מיסודה) שהשוק הפרטי ינהל את החברה הזו טוב יותר מהתנהלותה כחברה משתלתית.

  2. כי חברת החשמל היא ערמת צרות (מיד אפרט) שהממשלה לא רוצה לקחת עליהן אחריות.

  ערימת הצרות:

  א. אין ודאות מולטת שחברת החשמל שהולאמה ב 48 הולאמה כחברה ציבורית. סביר להניח שהיא הולאמה כחברה פרטית. ציינתי את זה בפוסט המקורי והספק נשאר ספק.

  ב. חברת החשמל היא המעסיק (כחברה עסקית)הגדול ביותר במשק ועובדי החברה מעולם לא הסכימו (בניגוד לעובדי הרכבת) להתפקד למפלגת השלטון המפריטה ומעולם לא תמכו בה באופן גלוי (שוב בניגוד לעובדי הרכבת למשל). ולכן המדינה רוצה להפרע מהם על ידי הפרטה וחלוקה של החברה לכ-5 חברות בנות ועל ידי כך ניטרול הכוח הרב שיש בידי העובדים.

  ג. חברת החשמל היא החברה העסקית הגדולה במשק הישראלי במונחי רכוש. הרכוש הזה ,כמצויין בכתבה, איננו מבוטח בביטוח מס רכוש ואם יקרה משהו לרכוש החברה אז השרפה בכרמל וההד הציבורי נגד השר המכהן יהיה כלב מקשקש בזנב לעומת מה שעלול לקרות עם חברת החשמל. המדינה איננה רוצה (משום שהשלטון רשלן ונרדם בשמירה) להסדיר את עניין מס הרכוש למקרה ונכסיה של חברת החשמל יפגעו בפעולת איבה, ומעדיפה לא לעשות כלום ולהיפטר מהצרה הזו בדרך של הפרטה. אף על פי כן ולמרות הכל גם אם תופרט ,חלילה, החברה יהיה צורך לתת כסוי ביטוחי במסגרת מס רכוש לרכוש היקר מאוד של חח"י שכן אין שום חברת ביטוח בעולם הנאור שתבטח את הרכוש הזה כנגד מעשי איבה. זה אומנם תירוץ אבל תירוץ קלוש והרה אסון.

  ד. מדינת ישראל חתומה על הסכמים הקשורים בהפחתת המזהמים לאוויר אולם היא לא ממש עושה דבר בעניין הזה. חברת החשמל היא מהמזהמים הגדולים והבעיתיים של המדינה והיא צפוייה לשלם על כך קנסות כבדים. במדינה שחוסר המעש וההתחמקות מאחריות הוא ממאפיני השלטון שלה, המדינה רוצה להיפטר ,וכמה שיותר מהר, מה"צרה" הזו.

  ההפרטה של חברת החשמל ,למגינת ליבי, איננה שאלה של אם אלא של מתי. כלומר: כאשר הסתיים הזיכיון של החברה ב 1996 חוק החשמל ,שכולל בתוכו את הזיכיון עד 2020, כולל הפרטה של החברה (ציינתי את המהות בכתבה עצמה) ולכן ההפרטה כבר יצאה לדרך ועכשיו מה שעושים זה ייבוש החברה שנעשה בדרך שהוא נעשה בגלל העוצמה הגדולה של ועד העובדים.

  צריך לשים לב לכך שאת תהליך ההפרטה של חברת החשמל קשה מאוד לעצור כי הוא תהליך שמגובה בחקיקה ראשית (חוק החשמל) וכדי להציל את החברה מידי ההפרטה הפושעת צריך לשנות את החוק ואני מסופק אם ישנו גוף פוליטי בישראל 2011 שבכלל מסוגל לבצע שינוי חקיקה שכזה.

  אני רוצה ,בהזדמנות זו, להדגיש: מצב משק החשמל בישראל הוא גרוע שבגרועים. חברת החשמל לא מורשית לבצע השקעות בתשתית חשמל עד 2015 וכיום בשעות השיא אין לישראל רזרבות חשמל ואנחנו צפויים ליותר ויותר הפסקות חשמל בסקטור הפרטי (בתים) לטובת הסקטור היצרני. אין סיכוי לשינוי לפני 2015 שזה 5 שנים לפני תום הזיכיון של חברת החשמל וככל הנראה המסלול הבטוח לא רק לייבוש החברה אלה גם ליצירת אווירה ציבורית שתכליתה להשניא את החברה על ציבור הצרכנים ולהציג את ההפרטה כחזות הפתרון האולטמטיבי. במילים אחרות המדינה אוסרת על חח"י לפתח תשתיות ומיצרת את בנתיב הבטוח להשניא את החברה והעובדים שלה על הציבור על מנת להצדיק את הפרטת החברה אף על פי שאין בכך כל צורך, ובכלל ספק אם המדינה מפריטה נכס שבכלל שייך לה.

  נציין שתחנת הכוח הפרטית שאושרה (ראה בכתבה גופה) לא תהייה זמינה לפני 2015 וגם אם כן היא מספקת רק 8% מצריכת החשמל הצפוייה שזה אומר בעצם שתחנת הכוח הפרטית איננה אלא הגוף שיספק את המרווח הנדרש בין שיא הביקוש לשיא הייצור. במילים אחרות כשתכנס תחנת הכוח הפרטית לייצור היא בסך הכל תאפשר לחח"י לספר את מלוא כושר הייצור שלה לצרכנים ולשמור על עתודה של 5% עד 8% כנדרש בזיכיון שלה ובסטנדרטים הבין לאומיים לאספקת חשמל.

  יוצא בכך שהממשלה יורה לעצמה ברגל שכן מתוך רצון סומא להפחית את כוחם של העובדים בחח"י היא מספקת לחברה פרטית עוצמה כלכלית וניהולית על משאב לאומי שאין לה מקום במדינה דמוקראטית. כלומר: אם וכאשר תיכנס תחנת הכוח הפרטית לייצור יוכלו בעליה להחליט למי ובכמה הם מספקים חשמל ואם בכלל, וכן יאפשרו לחברה הפרטית לקבוע את תקבוליה מחח"י עבור ייצור עתודת החשמל של המדינה. החברה הזו ,עוד בטרם הניחה בלוק אחד בתחנת הכוח הפרטית שלה, מקבלת ממ.י נכסים עוצמה פיננסית ושליטה על אחד ממקורות המחייה החשובים של המדינה, וכל זה ברשלנות חוסר מעש של מנכ"לי המדינה. מחליפים קבוצת כוח אחת באחרת כשהאחרת לובשת את שמלת הכלולות של גברת הפרטה.

  נציין עוד שממשלת ישראל לא עושה דבר וחצי דבר אפילו לא בעניין ההפרטה. כל היוזמות בתחום הזה הם פרי החלטות של דירקטריון החברה שבעקבות חוק החשמל והזיכיון לחברה מבצע את המוטל עליו מבחינת אחריות תאגידית ותו לו.

  זה המקרה הקלאסי שבו הממשלה פשוט מיבשת משאב לאומי הן מתוך אי יכולתה או אי רצונה לקחת אחריות על מצרך כה בסיסי של אזרחיה ואם מתוך רשלנות פושעת שחוסה תחת המילה המכובסת:"הפרטה".

  גם בנימין נתניהו (מנכ"ל מ.י נכסים בע"מ) הכריז (כמובן לא בישראל ונתון לביקורת ציבורית אלא בעיתונות האמרקאית כהרגלו) שבישראל ,כל הוא במשמרת, לא תקום תחנת כוח גרעינית זה אומר שהייבוש של חברת החשמל הפך מפזה תיאורטית לפזה מעשית וכי אנחנו ,עד 2020 כולל, צפויים למחסור חמור בחשמל שכאמור יש לו ,מצד מנכ"לי מ.י ישראל בע"מ, משנה סדורה שתפקידה לכופף את הכוח שיש לעובדי החברה ולהפריט על מנת להיפטר מגיבנת האחריות לאזרחי המדינה במצרך כל כך חשוב ומשמעותי לחיים פה… כולל לחיי המסחר של הסקטור הפרטי המקודש לאלילי הפרטה בואכה כנסת ישראל.

  ולמי שלא שם לב: החבות האקטוארית של חברת החשמל (חובות על הלוואות לבנקים, גופים ציבוריים, ולעובדי החברה באמצעות קרן הפנסייה הפרטית של חח"י) גדולים מסך נכסיה של החברה. זה בא לידי ביטוי בדוחות הכספיים וזה בא לידי ביטוי באגרות החוב של החברה שמגרדות את ההגדרה אגרות "זבל". אם לא די בכך הרי על פי חוק החשמל חברת החשמל תישאר לעולם אחראית לחובותיה גם לאחר ההפרטה ואין חובה על הממשלה לכסות את חובות החברה מההכנסות הנרכשות במכירת 49% מהחברה בהליך ההפרטה. במילים אחרות אם היום זה מרס 2020 כדי לרכוש את חברת החשמל עם החובות האקטוארים שלה, ובהנחה הלא סבירה שאני הרוכש, אז או שהחברה תרכש בעלות של אחד שקל או שהחברה תשלם לי על מנת שאקנה אותה. וזוהי המשמעות האמיתית של הייבוש שכן משקיע שירצה לקנות את החברה יוכל לעשות כן שכן הוא לא ערב לחובותיה ונכסיה האקטואריים שווים ,במקרה הטוב, לאפס.

  לאלה משחפשים הזדמנות עסקית תיבאו נרות לכל השאר תנצלו את חושך הבא עלינו לטובה בקיץ המהביל לעשות אהבה זה, בנתיים, בחינם.

  מנחם.

 8. מיכאל לינדנבאום :

  הפרטה=בזיזה

  למנחם,
  עם טיפ'לה דמיון אשר להשוות את השתלטות פושעי ההפרטה שבשלטון,להשתלטות של הפשע המאורגן בארה"ב על עסקים חוקיים.

 9. מנחם לוריא :

  מיכאל

  לא צריך דמיון. תראה איך בנק הפועלים "ויתר" על 65 מליון שקל רק כדי לאפשר לטייקון מאי די בי (ה"ה דנקנר) לרכוש לעצמו עיתון .

  תניח שהמניה של חח"י שבידי היא לא פיסת נוסטלגיה ותראה איך הממשלה מיבשת ומוכרת רכוש שלא שייך לה, ולפחות יש ספק בעניין. האם זה לא מחדל המוכר במקומותינו כפשע???

  מהיום לנקות את רחובות הערים במפוחים המעצבנים זוהי עבירה פלילית אבל שום רשות (חוץ מחיפה) לא עושה ועשתה דבר ואנחנו נשלם יותר עבור ניקוי הרחובות. האם זה לא מחדל או במילים אחרות פשע כנגד האזרחים.

  תראה את ההפרטה של נמל אילת.

  שדה בריר.

  לא צריך דמיון ההבדל הוא שמי שעושה את זה לא מחסל את מנהל הבנק או עורף את ראשו של ראש הרשות הוא פשוט מחוקק חוקים מטומטמים מתעלם מעובדות ומחסל כל יכולת לביקורת באמצעות השתלטות על אמצעי התקשורת.

  דמיון ,מכאל, לא צריך זוהי המציאות ובספרים תמצא עוד הרבה מקבילות מהסוג הזה וכולן מכנה משותף אחד: היכן שאין מנהיגות כוחות "השוק" עושים את שלהם ומי שמקורב יותר ומי ששולט בשלטרים מכוח הזרוע או מכוח הפה או מכוח הכסף הוא זה שמחליט והוא זה שעל פיו ישק דבר. וזה נכון גם לפוליטיקה שבה אין מנהיגות ולכן רבנים מנהלים את השב"כ וקובעים מי יעמוד בראשו עובר לזה שישראלים נכנסים לשכם משתוללים שם מפירים זכויות אדם וכשמפעילים נגדם אש הדברים על טרור חד צדדי ושפל.

  לא צריך דמיון כדי לקחת את קו 7 של דן ולסוע לאורכה של ת"א ולראות הת הפערים העצומים בין אקירוב לנוה שלם ולא צריך את ד"ר שיניין שילהג על זה שאין במשק רכוזיות יתר.

  דמיון מיכאל? מה דמיוני בזה שהנאום המדיני של מנכ"ל המדינה נעשה בבית המחוקקים ב… וושינגטון הבירה ולא בירושלים שספק אם חוברה לה יחדיו.

  לא צריך מאפיה כשיש ח"כ רמו גלעד ארדן שבזכותו בני ביתי מהיום בבוקר הם פושעים נאלחים שמנגנים בכלי נגינה אצלי בבית וזה לפי המחוקק החרוץ ארדן – מהיום זהו פשע שבגינו יפתחו להם תיקים במשטרה שלא לדבר על כל אותם מורים לנגינה שמהיום ,ובהנחה והם מלמדים בביתם, הם עבריינים וניטלה מהם הזכות לעסוק במה שנפשם חפצה כי מהיום זוהי עבירה פלילית….

  דמיון? לא צריך דמיון אם אתה לא חרדי שמתפלל מבוקר עד ערב אלא אחד מ-20 משפחות העושק אתה מן הסתם פרייר במקרה הטוב ועבריין במקרה הרע.

  הדימיון בין פשע מאורגן לצורת השלטון פה שווה דיון ובחינה בפני עצמה אבל המרחק ביניהם מאוד קצר.

  משפחות הפשע מקבלות ,בישראל, יותר זמן מסך וזמן שידור מכל העמותות העוסקות הרווחת הפרט היחד. החשיפה שלהם לתודעה הישראלית גדולה משל זו של כל העמותות הנ"ל.

  בקודקס הפלילי של ישראל מחדל הוא הוצאה לפועל של מעשה אסור. מאחר והשלטון כאן הוא מחדל אחד גדול, ובמקרה הפרטי של חח"י מחדל שכבר מתקיים שנים ארוכות הוא בצורת ייבוש החברה והורדתה מנכסיה,שוב על פי הקודקס הפלילי שלנו, פושע ולכן הגבול של שלטון ומאפיה מאוד דק בעצם טבעו ואצלינו משוכלל עוד יותר.

  לא צריך דמיון המחדל הלאומי ,כפי שמובא במקרה הנדון, זועק לשמיים והוא בדיוק מעשה פשיעה כנגד אזרחי המדינה.

  לפי השופט בדימוס ברק הכל שפיט אבל אי אשפר להעמיד לדין מחדל אידאולוגי ואני אני טועה אשמח להיוכח בכך.

  מנחם

 10. מיכאל לינדנבאום :

  הפרטה=בזיזה

  ללוריא,
  אתה "טועה" רק בדבר אחד–אתה עדין מידי.
  רוצה לומר:לא מדובר על מחדל "אידיאולוגי",מדובר בפשע מאורגן שבוזז אותנו,הופך אותנו לקבצנים,והכל כמובן בשם "זקיפות קןמה לאומית",ו"אהבת המולדת".

  אני שמח שאנו רואים עין בעין את מה שמעוללים לנו פושעי ההפרטה.

  לפחות לא נמות אידיוטים…

 11. מנחם לוריא :

  לפחות לא נמות אידיוטים…

  נחמה פרוטה.

  אני ,מכל מקום, הוריש לילדי את מניית ה 40 פרוטות של חברת החשמל לפלסטינה אולי פעם משהו יתעורר פה ויבין שאולי מי מילדי הוא בעליו האמתיים של חברת החשמל שנשדדה מסב סבו לפני 73 שנה :)…

  מנחם.

 12. עמית-ה :

  ומעבר לכל האמור לעייל אנחנו נשלם הרבה יותר עבור החשמל, כי אין מה לעשות הניהול במגזר הפרטי יותר יעיל לבעלי המגזר לא לאזרחים.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.