עובדי קבלן במכללה למנהל – תגובת המכללה

שלמה אלקויטי, מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה במכללה למנהל מגיב לטענות שפורסמו כאן בנוגע לניצול עובדי קבלן. דבריו מובאים בשלמותם, ואנו מבקשים מהעובדים והלומדים במכללה לאשר או להפריך את הטענות (בלי סיסמאות – רק עובדות בבקשה)

כמי שאחראי על הנושא במסלול האקדמי המכללה למינהל, ברצוני להגיב על הטענות שהועלו ע"י מר כהן.

המסלול האקדמי כגוף ששמירת כבוד האדם וזכויותיו וקיום צדק חברתי, הן נר לרגליו, רואה חשיבות בפעילותם של ארגונים הפועלים למען זכויותיהם של עובדים בכלל ועובדי קבלן בפרט.

המסלול האקדמי המכללה למינהל פועל תוך הקפדה רבה על מילוי כל הוראות החוק ושמירה על זכויותיהם של העובדים. המכללה פועלת במסגרת החוק תוך הקפדה על מילוי ועמידה בהוראות חוקי המגן, והיא נוקטת באמצעים מתאימים כדי לוודא שאכן קבלנים עמם אנו מתקשרים המסלול מקיימים את התחייבויותיהם כלפי עובדיהם וכלפי המכללה.

על מנת להבטיח מניעת העסקה שלא כדין של עובדים על ידי מעסיקיהם הקבלנים, מותנית כל התקשרות של המסלול במספר התחייבויות כמפורט להלן:
1. כל הסכם התקשרות עם קבלן כולל התחייבות חד משמעית של הקבלן להעסיק את עובדיו על פי החוקים הבאים:
חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951
חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976;
חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1950;
חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954;
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו- 1965;
חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1953;
חוק הגנת השכר, תשי"ח – 1958;
חוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג- 1963;
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה – 1995;
חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987,
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002.

כל הפרה של אחד מהחוקים האלו היא בגדר הפרה יסודית של ההסכם ותביא לביטול ההתקשרות בין הצדדים.

2. המכללה דורשת כדי מכל קבלן המשתתף במכרז להגיש, בנוסף למסמכים הרלוונטיים, גם תצהירים בכתב על:
(א) אי הרשעתו בעבירות על חוק שכר מינימום,התשמ"ז- 1987
(ב) אי הרשעתו בעבירות על חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),התשנ"א – 1991.
קבלן שלא קיים הוראות חוקים אלה – תיפסל הצעתו על הסף.

3. הקבלן נדרש להציג פירוט עלויות המוכיח שיש ביכולתו לשלם לעובדיו שכר שלא יפחת משכר המינימום, ולעמוד בכל תנאי החוק האחרים. המסלול האקדמי אינו מסכים ולא יסכים לפגיעה בזכויות העובדים על ידי ספקיו. כפי שכבר הובהר בעבר המכללה מתחייבת כי כל מידע וכל תלונה קונקרטית שתגיע אליה מכל אדם שעניינה הפרה של זכויות חוקיות כלשהן ע"י הספקים שתגיע להנהלת המסלול האקדמי – תיבדק מייד לגופה. הספק יוזמן לבירור ואם תוצאות הבירור יעלו שהתלונה מוצדקת – יראה בכך המסלול האקדמי הפרת ההסכם על ידי הקבלן, על כל המשמעויות שיש להפרה כזו.

יחד עם זאת, המסלול האקדמי מכבד את הספקים – הקבלנים עמם הוא עובד, מקבל את הצהרותיהם, במעמד ההתקשרות עמם ורואה בהם ארגונים הפועלים על פי כל דין.

4. המסלול מינה אחראי על קבלת תלונות מכל עובדי הקבלן ואחראי זה טיפל ומטפל בכל תלונה שהתקבלה. המסלול האקדמי רואה בפעילות הסטודנטים שלו, בעניינים אלה, פעילות חיובית העולה בקנה אחד עם עמדת ופעילות המסלול האקדמי.

שלמה אלקויטי, מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה

Tags: , ,

Leave a Reply