חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

הסתייגויות פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים בנושא הביטוח הלאומי

נושאים זכויות אדם, זכויות עובדים ותעסוקה, כלכלה ותקציב ב 18.11.10 6:05

הסתייגויות לסעיפי חוק המדיניות הכלכלית, פרק ה': ביטוח לאומי. מוגשות לועדת הכספים לקראת הדיונים ביום ב', ט"ו כסליו, 22/11/10

מאת: יפעת סולל ועדית לב


א. ניתוח הסעיפים והמלצות:

סעיף 12 (1): מימון הגירעון בענף אבטלה מכספי ענף קצבאות ילדים :

סעיף 33 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי על הממשלה לממן גרעון בענף האבטלה, במידה וייווצר. הוראה זו נובעת מהתפיסה לפיה לממשלה יש אחריות על מכלול הגורמים בשוק התעסוקה במדינה, ובכלל זאת גם לאבטלה ולמובטלים.

בשאיפה להוזיל את העסקת העובדים הפחיתה הממשלה במהלך השנים את שיעורי הגבייה עבור ענף אבטלה וכתוצאה מכך נוצר הגירעון. כלומר, הגרעון נוצר והוגדל כפרי חקיקה ממשלתית.

למרות הנחות היסוד שניצבו בבסיס סעיף 33, מאז נוצר הגירעון בענף האבטלה העדיפה הממשלה לכסותו באמצעות נטילת כספים מענפים אחרים בביטוח לאומי בהם הצטבר עודף. כיום ממומן הגרעון מענף הילדים, אך הוראת שעה זו עומדת לפוג בסוף שנת 2010. האוצר מבקש להאריך את תוקפה עד סוף 2016.

הצעה זו משקפת הסרת אחריות של המדינה מנושא האבטלה. חובת כיסוי הגרעון בענף האבטלה הוטלה על הממשלה מאחר והיא קובעת מדיניות כלכלית ונושאת באחריות למצב התעסוקה במשק.

יחד עם זאת העברה פנימית זו אינה פותרת את הבעיה הכללית של הגירעון התפעולי והאקטוארי בביטוח לאומי. הגירעון התפעולי של ביטוח לאומי הוא 2.9 מילארד ₪ ל- 2011. המוסד לביטוח לאומי מעריך כי אימוץ התיקון הזה יגדיל את הגירעון הכולל שלו ב- 1.8 מיליארד ₪ לשנה, דבר שיביא לגידול של 62% בגירעון- גידול חמור ומטריד. צעד זה יפגע באיתנות הפיננסית של המוסד לטווח ארוך.

אין להסכים להעברה של כספים מענפים בהם קיים עודף לענפים גרעוניים, כיוון שהדבר מערער את היציבות של המוסד לביטוח לאומי לאורך זמן, ומביא לצבירת גרעונות אקטואריים. גרעונות אלו, שנוצרים בהשראת האוצר, מובילים בהמשך את האוצר ליזום קיצוצים נוספים בסיוע המצומצם אותו מגיש הביטוח הלאומי לאזרחים.

אנו דורשים לדחות סעיף זה.

סעיף 12 (2), 13 (א), 16: הפחתת התקציב המועבר לביטוח הלאומי

מוצע להפחית את הקצבות האוצר לביטוח לאומי בשל גידול צפוי בהכנסות ביטוח לאומי. מדברי ההסבר עולה, שמוצע להגדיל את הפרשות העובדים לביטוח לאומי, בשל ההוצאות היתרות של המוסד ועל מנת לשמור על איתנותו הפיננסית. ואולם, מיד לאחר מכן, מובא סעיף, הקובע שבמקביל לתוספות שיתקבלו מכיסם של האזרחים יופחתוהעברות המדינה אל המוסד לביטוח לאומי.

זהו אבסורד שאינו מתקבל על הדעת. המוסד לביטוח לאומי הוקם על בסיס ההנחה, כי המדינה חייבת להשתתף במימון המוסד ואין כל מקום לקצץ בהעברות אלה כיום. אם יוחלט שיש מקום

להעלות את שיעור התשלומים שמשלמים האזרחים למוסד לביטוח לאומי, חייבת התוספת לשמש להקטנת הגירעון האקטוארי של המוסד.

אין מקום להחזירה לקופת האוצר – דבר שיהווה הלכה למעשה הגדלה של נטל המס על אזרחי מדינת ישראל.

בנוסף, לא ניתן לדעת היום מה יהיה שיעור הגידול בהכנסות המוסד ביטוח הלאומי. הנחת הגידול מבוססת על השערות שטרם נבדקו, הנגזרות מהשינויים שמציע החוק בגבייה של המוסד. לאור כל זאת, אין לקצץ את הקצבת האוצר למוסד.

אנו דורשים לדחות סעיף זה.

סעיף 12 (3), 21: דחייה של הגדלת קצבאות הילדים

מוצע לדחות את הגדלת קצבת הילד השני, השלישי והרביעי. אין כל מקום להמשיך את הפגיעה בילדים. הקיצבאות קוצצו, כחלק ממתוכנית רב-שנתית כוללת, שהגדירה גם את העלאתן ההדרגתית.

בישראל מאות אלפי ילדים מתחת לקו העוני. ההחלטה להימנע מלהגדיל את קיצבאות הביטוח הלאומי משקפת המנעות אקטיבית מנסיון לצמצם ולו במעט את עוני של ילדים בישראל.

מעבר לכך במקביל להחלטה על הגדלה הזו הוחלט גם על הפחתת קצבאות הילדים להורה שלא מחסן את ילדיו. למרות שהיועץ המשפטי לממשלה התנה את ההפחתה למי שלא מחסן את ילדיו בהגדלת קצבאות הילדים, הסייג אינו בא לידי ביטוי בחוק המוצע. אין לדחות את העלאת קצבאות הילדים ובכך לדון ילדים רבים יותר לחיי עוני.

אנו דורשים לדחות סעיף זה.

סעיף 12 (4), 13 (ב): העלאת תשלום הביטוח הלאומי לעובדים

הגדלת הגבייה מעובדים  – מוצע להעלות את הגבייה על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק. העלאת גבייה היא בשיעור של 0.22%. לטענת האוצר הדבר יביא לגידול של  0.47% בסך הגבייה. כמו כן, נטען באורח מטעה בדברי ההסבר, שהגבייה היא ממעבידים – אולם מדובר בהעלאה של הסכום הנגבה מהעובדים באמצעות המעבידים ותו לא. על פי הערכות הביטוח הלאומי שינוי זה יגדיל את הכנסות המוסד ב- 360 מליון ₪.

הצעד הננקט מגדיל את נטל התשלומים המוטל על מעמד הביניים, בעוד שסכום הביטוח הלאומי הנגבה מבעלי ההכנסות הגבוהות דוקא יורד –ראה הסעיף הבא. זו החלטה בלתי סבירה ובלתי שוויונית. כאשר פערי השכר מתרחבים ושיעורי אי-שוויון גדלים, ראוי להותיר את הגבייה מבעלי ההכנסות הגבוהות בשיעור שנקבע בתקציב הקודם (סכום בסיסי כפול 10*) ואין כל הצדקה להעלות את הסכום הנגבה ממעמד הביניים.

אנו דורשים לבטל סעיף זה, ולהשאיר את תקרת השכר עליה משולם ביטוח לאומי על הסכום הבסיסי כפול 10*.

*הסכום הבסיסי עומד היום על 8074 ₪, כפול 10 שווה למשכורת חודשית של 80,740 ₪ , כפול 8 שווה למשכורת חודשית של 64592 ₪.

ב. רקע: התנערות המדינה מאחריותה לרשת הביטחון החברתית

הסעיפים שנדונו לעיל יובנו רק מתוך הקשרם, כלומר מתוך התבוננות בשורת מהלכים כוללת בביטוח הלאומי, המוצעים בחוק, ובהשלכותיהם המצטברות.

א.     כיסוי גירעון בענף אבטלה מענף ילדים, במקום העברת תקציב מהממשלה לכיסוי גירעון זה, כפי שאמור לקרות על פי חוק הביטוח הלאומי. (סעיף 12 (1)).

התוצאה: הגדלת גירעון המוסד ב- 1.8 מיליארד בשנה וערעור יציבותו הפיננסית.

ב.      קיצוץ בהקצבות האוצר לביטוח לאומי. (סעיף 12 (2), 13 (א), 16).

התוצאה: פגיעה בתקציב המוסד ב- 400 מליון ₪ וערעור יציבותו הפיננסית.

ג.      קיצוץ בתוספת שהייתה אמורה להנתן לקצבאות הילד השני, שלישי ורביעי, ובהצמדה (סעיף 12 (3), 21).

התוצאה: חסכון של 360 מליון ב- 2011, 200 מליון ₪ ב-2012, ו-120 מליון ₪ ב- 2013.

ד.      קיצוץ בהצמדה למדד של קצבאות רבות ב- 1.5%, ביניהן הבטחת הכנסה. דבר שיעמיק את העוני ויביא לחסכון של 535 מליון ₪ ב- 2011, ו- 555 מליון ₪ בשנת 2012 בתקציב הביטוח הלאומי. (סעיפים 14 ו-15)

התוצאה: חיסכון ניכר בתקציב הביטוח הלאומי, והמשך השחיקה הגוברת בערך הקצבאות.

ה.     הגדלת הגבייה מהמעמד הבינוני. הגדלת הסכום הנגבה משכר שהוא מעל ל- 60% השכר הממוצע במשק ועד לגובה התקרה. (סעיף 12 (4), 13 (ב).

התוצאה: גידול ניכר בגבייה מהמעמד הבינוני.

ו.        הקטנת התקרה לשכר שעליו משולם ביטוח לאומי, מפי עשר כפול הסכום הבסיסי (כפי שהיה ב- 2009-2010) לפי שמונה לשנת 2011, ופי שבע לשנת 2012. (סעיפים 17 ו- 18).

התוצאה: צמצום התשלומים שמשלמות שכבות סוציו אקונומיות גבוהות לביטוח הלאומי.

האוצר נוקט בכפל לשון:

מצד אחד הגדלת הגבייה מהציבור בטענה שקיים גירעון בביטוח לאומי, ומצד שני הפחתה עקבית בהעברות המדינה לביטוח לאומי.

צעדים אלו מביעים התנערות מאחריותה של המדינה לתקציב ביטוח לאומי והטלתה על האזרחים, ובמיוחד הגדלת הנטל על המעמד הבינוני והמעמד הנמוך.

בנוסף סעיפים אלו שוברים את עקרון הביטוחיות העומד בבסיסו של הביטוח הלאומי, כך שהקצבאות מחליפות השכר מנותקות שוב ושוב מהשכר אותן הן אמורות להחליף.

חשוב לדאוג לאיתנות הפיננסית של ביטוח לאומי, אך על המדינה לעשות זאת תוך לקיחת אחריות ולא תוך גלגולה על האזרחים. המדינה חייבת לשמור על הזכויות הנוכחיות והעתידיות של אזרחיה.

לכן אנו מבקשים מחברי ועדת הכספים לאמץ את ההמלצות המופיעות בגוף מסמך זה.

עו"ד יפעת סולל

הרב עדית לב

בשם הפורום למאבק בחוק ההסדרים

לפרטים נוספים: הרב עדית לב, 050-2110673, [email protected]

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , , ,

4 תגובות

 1. איתי :

  עדית ויפעת שלום,

  אחת הביקורות שמושמעות (מימין ומשמאל) על ארגונים חברתיים היא שלא ברור מהו גודל הציבור העומד מאחוריהם, בניגוד למשל למפלגות.

  מכיוון שיש כבר דבר כזה שנקרא פורום ארגונים למאבק בחוק ההסדרים, אני רוצה להציע שהפורום הזה יפקוד תומכים מהציבור הרחב, בצורה שהיא יותר רצינית מסתם עצומת אינטרנט, אבל לא כרוכה בתשלום.

  כאשר יהיה לפורום מאגר של תומכים + כתובות דואל שלהם, הוא יוכל להיעזר בו להפעלת לחץ על מקבלי ההחלטות, בדיוק כפי שעושה החברה להגנת הטבע ששולחת לי כל חודש בקשות לתמיכה במאבק סביבתי כלשהוא, בין השאר בעזרת שליחת דואל (מוכן מראש) לח"כים ושרים.

 2. משה שכביץ :

  כל מילה במקום, יישר כח.

  וצודק איתי, ויישר כח.

 3. עמית-ה :

  ראשית אני מסכים עם איתי.
  שנית צריך לשמוע את ההורים המולידים של תאוריות האוצר (בארה"ב) כאשר הם מנסים לבטל את חוק הביטוח הלאומי שחוקק שם בעקבות המשבר של 1929.
  מטרת האוצר היא לסגור ועדיף להפריט את ביטוח לאומי.

 4. קארין :

  ילדים לאמהות במגזר הציבורי שווים יותר

  כיצד ייתכן שאין לכם שום הסתייגות מההסכם שנחתם בין ההסתדרות למשרד האוצר לגביי תוספת הקצבאות הילדים לאמהות עובדות מהמגזר הציבורי.
  אמא עובדת מהמגזר הפרטי תקבל על שני ילדים עד גיל 5 360 ש"ח ואמא מהמגזר הפרטי תקבל 800 ש"ח . יותר מפי שתיים.
  איפה אנחנו חיים????? אני משלמת את אותו אחוז מהשכר שלי בדיוק כמוה???? אז למה? זה חוקי בכלל???

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.