Posts Tagged ‘קריית פנחס איילון – חולון’

מוטי ששון, האם ראוי שתלמידי כיתה א' בחולון ילמדו בספרייה עירונית?

יום ראשון, אפריל 3rd, 2016

עיריית חולון החליטה לשבץ את ילדי כיתה א' המתגוררים בשכונת קריית פנחס איילון בבית-ספר "גול-דע", המרוחק מהשכונה. מאחר שבית-הספר עתיד לעבור שיפוץ, שלא יסתיים עד תחילת שנת-הלימודים הקרובה, הודיעה העירייה להורים שילדיהם ילמדו בספרייה העירונית, ה"מדיטק". ההורים מתנגדים

המשך…