Posts Tagged ‘צעירים-ללא-מנוח’

הברית החברתית – מתנועה למפלגה?

יום ראשון, מרץ 6th, 2011

דיווח מישיבת תנועת "הברית החברתית", שכללה דיון בשאלת הקמתה של מפלגה חדשה. שימו לב במיוחד לדבריו של רן ארז, יו"ר ארגון המורים העל יסודיים

מאת: אלה אלטמן המשך…