Posts Tagged ‘עץ-המדדים’

משרד החינוך – חוזר מנכ"ל לניוד בתי-ספר על-יסודיים בין בעלויות באמצעות מכרזים – חלק ראשון

יום ראשון, מאי 7th, 2017

מנגנון המדדים שיפעיל משרד החינוך להערכת איכות בתי-ספר העל-יסודיים ישמש הכלי באמצעותו יופעל ניוד של בתי- הספר בין רשתות החינוך. לשיפור איכות החינוך נחוצה יציבות. תנועה של ניוד לא תשפר אותו. חוזר מנכ"ל מסביר את נוהל הניוד

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

ציונים זה לא הכל – ספר חדש מאת פרופ' ענת זוהר

יום שלישי, פברואר 12th, 2013

האם בית הספר הוא מערכת ייצור?  האם בית הספר הוא מערכת לייצור המוני שהמדדים הכמותיים, הציונים בבחינות הם מדדי ההצלחה של בית-הספר ומערכת החינוך? פרופ' ענת זוהר מאתגרת את המערכת ומציבה את החזרת הערכים הפדגוגיים כיעד מחודש.  להלן תקציר שהגיע למערכת המשך…

הערכת בתי ספר, השיטה שמשרד החינוך מקדם היא רעה

יום רביעי, מרץ 14th, 2012

משרד החינוך בונה "עץ מדדים" להערכת טיבם של בתי-ספר.  העץ נבנה על פי המדדים הלא נכונים
מאת: אברהם פרנק המשך…

ניר ברקת, אל תעשה מבתי הספר "כוכב נולד"

יום שישי, פברואר 3rd, 2012

אמנון רבינוביץ', ממובילי תנועת "ח' זה חינוך", כותב לניר ברקת, ראש עיריית ירושלים, בשם קבוצת מורים, ומבקש ממנו שלא לפרסם בתקשורת את דירוג בתי הספר על פי "עץ המדדים" שבנתה העיריה

המשך…