Posts Tagged ‘עובדי-נתבג’

כוח לעובדים מחזק ידי עובדי נתב"ג במאבקם

יום שני, נובמבר 10th, 2008

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי מזדהה עם מאבקם הצודק והנחוש של עובדי נתב"ג להעברתם של 200 עובדים ארעיים למעמד של עובד קבוע ולחתימת הסכם קיבוצי. מאבקם של עובדי נתב"ג הוא מאבק על המשך קיומה של העבודה המאורגנת בישראל מול מי ששואפים להותיר את כולנו מפורדים, חסרי כוח ונתונים למרות.

המשך…

סולידריות של ועדי עובדים

יום שני, נובמבר 19th, 2007

פעילי ועדי העובדים החדשים שקמו בשוק הפרטי, שולחים מסר של סולידריות למורים ומאבקם, וקוראים לכל העובדים להתלכד ולהתאגד על מנת להגן על זכויותיהם, וכנגד נסיונות ההפרטה של מערכות החינוך, הבריאות והרווחה המשך…

שביתת העובדים הזמניים בנתב"ג: איפה מפלגת העבודה?

יום שני, נובמבר 6th, 2006

 


 


 


                                                                                                                    6.11.06                                                                        


לכבוד


ח"כ עמיר פרץ, יו"ר מפלגת העבודה


ח"כים של העבודה


אתר "עבודה שחורה"


 


 


הנדון: שביתת עובדי שדה התעופה והאג'נדה האבודה


 


שתיקה רועמת מלווה את שביתת העובדים הארעיים בשדה התעופה. רק שני קולות מכיוון מפלגת העבודה הפריעו את הדממה: קולו של שר התיירות ח"כ יצחק הרצוג, שדחק בשר מופז לסיים את השביתה במהירות בשל הטרדה ואי הנוחות הנגרמים לתיירים, וקולה הצלול של ח"כ שלי יחימוביץ', שתמכה תמיכה מלאה ונמרצת בשביתה, וקולה היה כקול קורא במדבר הפוליטי-חברתי-ערכי של ישראל ומפלגת העבודה.


 


עמיר פרץ, יו"ר העבודה, מזכ"ל הסתדרות לשעבר ומי שחתום על "האג'נדה החברתית" בישראל, הסתגר היטב בלשכתו ומילא פיו מים בנושא, כאילו כל אותה "אג'נדה חברתית" שהוביל אך עד לפני כחצי שנה, נשכחה-נעלמה, עד שעלינו לשאול בלשונה של רחל המשוררת: "ההיית או חלמתי חלום" – אג'נדה יקרה?!


 


אך עדיין מצויה בביתי חוברת קטנה שהופצה ע"י מפלגת העבודה ברבבות עותקים באותה תקופה פליאוזואקונית של מערכת הבחירות האחרונה, ועליה מודפס: "תוכנית כלכלית-חברתית רב שנתית – התחייבות", זכר לאג'נדה האבודה:


 


"אנו מאמינים כי לכל אדם עובד הזכות להתפרנס מפרי עמלו, הזכות להגנה על כבודו כאדם במקום העבודה, להיות מוגן מפי ניצול ועושק, להיות מבוטח מפני פגיעה ומחלה והזכות לפנסיה שתאפשר לו להזדקן בכבוד."


"כחלק ממאבקה בהעסקה פוגענית, מפלגת העבודה מתחייבת לקדם תהליך בו יוחזרו חברות כוח אדם לייעודן המקורי שימנע את הפגיעה בזכויות עובדים:


* להפשיר מיד את חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם.


* להשלים חקיקת חוק מגן כנגד העסקה פוגענית.


* להבטיח אכיפת חוקי עבודה לרבות שכר המינימום, אגב הקמת מנהלת מיוחדת לאכיפת חוקי  עבודה ותעסוקה."


 


ועל כגון זה התנבא הנביא ירמיהו:


 


היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו? … ואפיצם כקש עובר לרוח מדבר. זה גורלך מנת מידייך מאיתי, נאום ה', אשר שכחת אותי ותבטחי בשקר.


 


 


 


שונית כהן,


חיפה