Posts Tagged ‘מחנות השמדה’

יחס ישראל לפולין – לא רק מחנות השמדה

יום שני, מאי 25th, 2015

עם סיום השליטה הסובייטית על פולין ב-1989, החלו לבקר בה משלחות ישראליות, בעיקר במסלולי מכונת ההשמדה הנאצית. הביקורים הללו אינם כוללים התייחסות למהות הישות המדינית הפולנית, שיש לה הרבה מן המשותף עם הישראלים במורשת ובאינטרסים

מאת: דוד סנדובסקי

המשך…