Posts Tagged ‘יציבות-רגולטורית’

תכנית אנרגיה וגז חדשה לישראל – פרק שני, תמונת המצב

יום שלישי, מאי 31st, 2016

הנחות היסוד שעמדו בבסיס מתווה הגז הופרכו עוד לפני שקיבל בגץ את החלטתו[2].
המתווה התבסס על ההנחה שניתן יהיה לממן את פיתוח מאגרי הגז באמצעות יצוא. אלא שההנחה ששוקי היצוא פתוחים ומשוועים לגז הישראלי לא היה לה בסיס כבר בעת שהוקמה ועדת קנדל ולבטח לא כאשר נחתם מתווה הגז המקורי וכאשר אושר מתווה הגז המתוקן המשך…

ישראבלוף, מתווה הגז – המהות של יציבות רגולטורית נשארה – חלק שני

יום שני, מאי 23rd, 2016

הממשלה החליטה אתמול – 22 במאי 2016 – לתיקן את מתוה הגז, נוכח החלטת בג"צ.  השינוי הוא – למעשה – קוסמטי.  המתווה המתוקן מחליף יציבות רגולטורית המוגדרת בצורה משפטית, שנפסלה בבגץ כבלתי חוקתית, במחסומים כלכליים שימנעו כל חקיקה ורגולציה בתחום הגז, ויבטיחו יציבות רגולטורית למונופול הגז ומה צריך לעשות כדי שתושבי ישראל ייהנו מהאוצר הזה
מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

ישראבלוף, מתווה הגז – המהות של יציבות רגולטורית נשארה – חלק ראשון

יום ראשון, מאי 22nd, 2016

הממשלה אמורה לדון היום – 22 במאי 2016 – בהצעת החלטה לתיקון מתוה הגז, נוכח החלטת בג"צ.  השינוי הוא – למעשה – קוסמטי.  המתווה המתוקן מחליף יציבות רגולטורית המוגדרת בצורה משפטית, שנפסלה בבגץ כבלתי חוקתית, במחסומים כלכליים שימנעו כל חקיקה ורגולציה בתחום הגז, ויבטיחו יציבות רגולטורית למונופול הגז. ומה צריך לעשות כדי שתושבי ישראל ייהנו מהאוצר הזה
מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

מילכוד 22 בסעיף היציבות במתווה הגז נוסח סוסונוב

יום שלישי, מאי 10th, 2016

לדעתו של עו"ד דון סוסונוב, לסעיף היציבות במתווה הגז אין משמעות משפטית ולכן אפשר לאשר את המתווה. הוא מתעלם בכך מן האפשרות לתביעה משפטית בבוררות בינלאומית. בניגוד לדעה זו, כותב המאמר מנמק מדוע יש לעכב את מתווה הגז

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

מתווה הגז – הכרעת בג"צ מקפיאה את יישומו, אינה מבטלת אותו

יום שני, מרץ 28th, 2016

רוב מכריע של שופטים קבע כי סעיף היציבות הרגולטורית, שלפיו התחייבה הממשלה לא לשנות את הרגולציה במתווה הגז במשך עשר שנים, אינו חוקי. השופטים הקפיאו את יישום מתווה הגז לשנה כדי לאפשר לממשלה להסדיר את הנושא בחקיקה. בג"צ מכר את האינטרס הציבורי

מאת: קורט טוכולסקי

המשך…

"וודאות רגולטורית" – לא יציבות אלא כרסום הדמוקרטיה

יום חמישי, יולי 9th, 2015

דרישתם של תאגידי הגז להתחייבות המדינה להימנע משינויים רגולטורים פירושה התפרקות מוסדות המדינה מסמכותם. אף יזם או עסק אינו מובטח מפני שינויים רגולטוריים

מאת אמנון פורטוגלי המשך…