Posts Tagged ‘חוזר מנכ"ל’

האם להכניס טלפונים סלולריים לשימוש בשיעורים בבתי-ספר? – חלק ג'

יום שלישי, מרץ 6th, 2018

מה אומרים חוזרי מנכ"ל משרד החינוך על השימוש בטלפונים סלולאריים. נדרשת הסדרה באמצעות חקיקה שתבטיח את טובת התלמידים ואת בריאותם

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

חוזר מנכ"ל להעברת בעלות על בתי-ספר סותר את החוק

יום שני, מאי 29th, 2017

חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים בשיתוף עם משרד החינוך, הקובע את הנהלים להעברת בעלות על בתי-ספר, מנחה רשויות מקומיות איך להפריט בתי-ספר, אך מנוגד לחוקי החינוך: לחוק חינוך ממלכתי ולחוק חינוך חובה

המשך…

משרד החינוך – חוזר מנכ"ל לניוד בתי-ספר על-יסודיים בין בעלויות באמצעות מכרזים– חלק שני

יום ראשון, מאי 7th, 2017

הנהלים בחוזר המנכ"ל יתירו שילוב תוכניות חינוכיות במקום תוכניות לימוד בבתי-ספר על-יסודיים. מעמד המורים יישחק. ייהפכו לעובדי כוח-אדם פדגוגי. משרד החינוך ישלוט במינוי מנהלי בתי-הספר. ועוד.

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

חוזר מנכ"ל משרד החינוך: מותר לנהל שיח פתוח ואמיץ עם תלמידים או אסור?

יום שני, דצמבר 19th, 2016

התיקון לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בעניין השיח החינוכי אוסר כניסת דוברי ארגונים העלולים לערער את הלגיטימיות של גופים ממלכתיים. האם המסר הוא למנוע שיח ביקורתי בקרב תלמידים? להלן ביקורתה של מורה על החוזר האוסר

מאת: אוריאלה ענבר

המשך…

נפתלי בנט, מדוע אתה מונע מסטודנטים הלומדים בחו"ל לערוך מחקרים בישראל?

יום ראשון, פברואר 21st, 2016

תקנה חדשה של משרד החינוך חוסמת חוקרים הלומדים לדוקטורט באוניברסיטאות מוכרות בחו"ל מאיסוף נתונים במערכת החינוך בישראל. בכך נמנעת מחוקרים ישראלים באוניברסיטאות חו"ל האפשרות לערוך מחקרים בישראל. האם שר החינוך פועל לבידודה האקדמי של ישראל בעולם?

מאת: פלי אייזנשטט

המשך…

מחסני הילדים הזרים, הצפיפות בכיתות – השבוע שהיה בחינוך 24

יום ראשון, אפריל 12th, 2015

החזרת מקצוע מורחב שלישי לבחינת בגרות, תכנית לימודים חדשה במתמטיקה, חוזר מנכ"ל בעניין אלימות תלמידים באינטרנט, מחיר אחיד לספרי לימוד, הפרת הפרטיות בבתי-ספר בשל המצלמות. השבוע שהיה מ-15 במרץ עד 4 באפריל

מאת: דליה וענת

המשך…

מרכז אדוה – תשלומי הורים מגדילים פערים בין תלמידים

יום שני, יוני 23rd, 2014

לקראת הדיון שייערך היום בוועדת החינוך על חוזר התשלומים החדש של משרד החינוך, מתריע הפורום למען החינוך הציבורי כי הגדלת תשלומי ההורים עומדת בניגוד מוחלט לרוח חוק חינוך ממלכתי ומרוקנת מתוכן את שוויון ההזדמנויות בחינוך

המשך…

הפורום למען החינוך הציבורי: לבטל את חוזר תשלומי ההורים החדש

יום ראשון, יוני 22nd, 2014

"הפורום למען החינוך הציבורי", הכולל ארגוני חברה אזרחית, מומחים ופעילים חברתיים, מתנגד ליישומו של חוזר תשלומי ההורים החדש של משרד החינוך, וקורא לביטולו לאלתר. החוזר מאפשר מסלולי חינוך נפרדים לעשירים ולעניים, מגדיל פערים חברתיים, פוגע בשוויון. להלן עמדת הפורום ומכתב לשר החינוך. ביום שני 23 ביוני תערוך ועדת החינוך דיון בנושא. הפורום קורא לממשלה ולח"כים לפעול למען החינוך הציבורי במקום להפריטו

המשך…

מערכת החינוך, חוזר תשלומי הורים – ההפרטה העמוקה של שי פירון

יום חמישי, מרץ 27th, 2014

חוזר משרד החינוך על תשלומי ההורים שפורסם השבוע הוא האירוע החשוב ביותר בתחום החינוך. הוא מעיד על עומק ההפרטה שיוזם שר החינוך במערכת החינוך. מעתה יממנו ההורים בסכומים גבוהים את  השכלת ילדיהם ותשכחו משוויון הזדמנויות. מי שאין לו כסף, ילדיו יקופחו בהשכלתם

מאת: יוסי דהאן

המשך…

טיוטת חוזר מנכ"ל – אישור לתשלומי הורים גבוהים במיוחד

יום חמישי, יולי 11th, 2013

משרד החינוך פרסם טיוטא לחוזר מנכ"ל ובה אישור לתשלומי הורים גבוהים במיוחד. זאת בניגוד להבטחת שר החינוך שי פירון לבטל את תשלומי ההורים

המשך…