Posts Tagged ‘הצפיפות בכיתות’

נפתלי בנט – צעדים ראשונים במשרד החינוך – חלק ראשון

יום רביעי, יולי 22nd, 2015

הממשלה החדשה כוננה בראשית חודש אפריל. מאז מינוי בנט לתפקיד שר החינוך, הוא למד את התחום, ולאחרונה החל גם לפעול. מאמר זה סוקר את צעדיו הראשונים כשר במשרד החינוך ואת המגמות המסתמנות בפעילותו. להלן החלק הראשון של המאמר

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

עז הצפיפות בכיתות

יום חמישי, יוני 18th, 2015

בישיבת ועדת החינוך בנושא הצפיפות בכיתות הביעו כל המשתתפים התנגדות לתקן של 40 תלמידים בכיתה שכופה משרד החינוך על כל מערכת החינוך. תקן זה מוביל להאחדת כיתות העלולה לדרדר את תהליך הלמידה. רצוי היה שמשרד החינוך יאפשר אוטונומיה למנהלים ולמורים לשבץ תלמידים לכיתות על פי משאביהם ופחות מ-40 אם ניתן

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

נפתלי בנט, דאג להקטנת הצפיפות בכיתות -32 תלמידים בכיתה

יום ראשון, יוני 14th, 2015

במכתב זה, שנשלח במסגרת קמפיין ארגון אנו להקטנת הצפיפות בכיתות, מופיעה פנייה לשר החינוך נפתלי בנט, ומבקשת ממנו לממש את מסקנת ועדת שמחון שהמליצה על הקטנת מספר התלמידים מ-40 ל-32 תלמידים בכיתה

המשך…

הצפיפות בכיתות – למה "מחאת הסרדינים" מעצבנת אותי

יום ראשון, יוני 14th, 2015

האוויר בישיבת ועדת החינוך בכנסת היה מלא ברטוריקה של צדק חברתי, אולם מאחוריה עמד בעיקר רצונה של קבוצת הורים קולנית ובעלת אמצעים להעניק יתרון לילדיהם

מאת: יוסי דהאן

המשך…

ועדי-הורים, מנהלים, מורים מתנגדים ל-40 תלמידים בכיתה

יום ראשון, יוני 7th, 2015

לאור כוונת מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן, לשבץ 40 תלמידים בכיתה ולהתעלם בכך ממסקנות ועדת שמחון שהמליצה על 32 תלמידים בכיתה לכל היותר, פורום ועדי ההורים היישוביים יוצא למאבק אליו מצטרפים התאגדות מנהלי בתי-הספר וועד הפעולה של המורים

המשך…

מחסני הילדים הזרים, הצפיפות בכיתות – השבוע שהיה בחינוך 24

יום ראשון, אפריל 12th, 2015

החזרת מקצוע מורחב שלישי לבחינת בגרות, תכנית לימודים חדשה במתמטיקה, חוזר מנכ"ל בעניין אלימות תלמידים באינטרנט, מחיר אחיד לספרי לימוד, הפרת הפרטיות בבתי-ספר בשל המצלמות. השבוע שהיה מ-15 במרץ עד 4 באפריל

מאת: דליה וענת

המשך…

ועדת החינוך – במקום דיון על חוזר תשלומי הורים נערך דיון על הצפיפות בכיתות

יום שלישי, יוני 24th, 2014

ועדת החינוך שהתכנסה אתמול אמורה הייתה לדון בחוזר תשלומי ההורים החדש. במקום לעסוק בו, הוסט הדיון לנושא הצפיפות בכיתות. נושא זה חשוב לכשעצמו ואינו צריך להחליף את הנושא המתוכנן. להלן הודעת הוועדה על הישיבה וראיון עם פרופ' דני גוטווין מהפורום לחיזוק החינוך הציבורי על חוזר תשלומי ההורים. החוזר הוא מדריך להורים לעקיפת השוויון בחינוך

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…