Posts Tagged ‘העלבת-עובד-ציבור’

"העלבת עובד ציבור" האם הסעיף הזה מנוצל לרעה?

יום שלישי, ינואר 27th, 2015

האגודה לזכויות האזרח מסייעת לשנים שנתבעו לדין בגין סעיף "העלבת עובד ציבור", האחד מימינה והאחר משמאלה של המפה הפוליטית. האגודה מסתייגת מקיומו של הסעיף בכלל בשל הסכנה שישמש את השלטון ככלי לסתימת פיות
מקור המידע: האגודה לזכויות האזרח המשך…