Posts Tagged ‘המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות’

שיעור ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל נמוך משמעותית ממדינות ה OECD

יום שני, יוני 3rd, 2013

מחקר שעשתה גבי בן נון במכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות, השווה את ההוצאה הלאומית לבריאות של ישראל להוצאה של מדינות ה- ,OECD מצליח להפריך את הטענה הרווחת שהמקור לפער נובע מהתפלגות גילאים שונה. ממצאי המחקר מלמדים שגם לאחר תיקון ההבדלים בהתפלגות הגילאים בקרב מדינות ה OECD – מקומה של ישראל הן בשיעורי סה"כ ההוצאה הלאומית ובריאות והן בשיעורי ההוצאה הציבורית לבריאות נותר נמוך משמעותית בהשוואה למדינות אלה.

המשך…