Posts Tagged ‘המכון-הגיאולוגי’

השר סילבן שלום, יש לבדוק ניגוד עניינים לכאורה בכריית פצלי השמן בעדולם

יום ראשון, יוני 16th, 2013

במהלך דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת עלה שאנשי המכון הגיאולוגי עובדים בשנת השבתון שלהם בחברת IEI, המפוקחת ע"י המכון. ניצן מתן מתריע מפני ניגוד עניינים במכתב לשר האנרגיה והמים המשך…

פצלי שמן בעדולם – ניגוד עניינים לכאורה – תשובת התנועה לאיכות השלטון

יום רביעי, יוני 12th, 2013

מכתבו של ניצן מתן בעניין ניגוד עניינים לכאורה בדיון על פצלי שמן בעדולם בוועדת הפנים ואיכות הסביבה לא קיבל מענה לא מסילבן שלום ולא מהיועץ המשפטי לממשלה. התנועה לאיכות השלטון שלחה מכתב זה

המשך…

סילבן שלום, ניגוד עניינים לכאורה בעניין פצלי השמן בעדולם

יום שני, מאי 20th, 2013

בישיבת ועדת הפנים ואיה"ס בכנסת, שדנה בכריית השמן מהפצלים, הודה מנהל המכון הגיאולוגי בחוסר מידע אודות ההשפעות האפשריות.  הפתרון שהציע היה העסקת חוקרי המכון – בשנות השבתון שלהם – בשרות היזמים וכך ישלימו פערי מידע.  על פניהם הדברים נראים כניגוד עניינים.  ניצן מתן מפנה את העניין לתשומת ליבם של שר האנרגיה והמים, ח"כ סילבן שלום, של היועה"מ לממשלה יהודה ויינשטיין ושל אגף השכר באוצר המשך…