Posts Tagged ‘המטה-לשוויון-וצדק-לבדואים’

האגודה לזכויות האזרח: לדחות המתווה להסדרת התיישבות הבדווים

יום ראשון, אפריל 21st, 2013

ועדת השרים לחקיקה צפויה לאשר היום את "מתווה פראוור-בגין להסדרת התיישבות הבדווים בנגב. ארגונים החברים במטה לשוויון וצדק לבדווים טוענים כי משמעות התכנית  – עקירה ופינוי בכוח של עשרות אלפי אזרחים.

מתוך הודעה לעיתונות של האגודה לזכויות האזרח המשך…