Posts Tagged ‘המוקד לפליטים ולמהגרים’

דו"ח המוקד לפליטים ומהגרים: ליקויים חמורים בתנאי הכליאה

יום חמישי, אפריל 14th, 2016

המוקד לפליטים ולמהגרים פרסם דו"ח חדש הסוקר את הליקויים החמורים בתנאי הכליאה של פליטים ומהגרים

המשך…