Posts Tagged ‘דמוקטטורה’

תפיסת שלטון הרוב של הקואליציה – פתח לחקיקה אנטי-דמוקרטית

יום שלישי, אפריל 30th, 2019

התפיסה שדמוקרטיה היא רק שלטון הרוב מוטעית ומסוכנת. שלטון הרוב אינו המרכיב הבלבדי בדמוקרטיה. למצדדים בו יש מטרות פוליטיות שימומשו בחקיקה שתבטיח את חסינות ראש הממשלה מפני השלכה לבית האסורים והמשך השליטה בשטחים הכבושים

 מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…