Posts Tagged ‘ביטוח סיכונים פוליטיים ליצוא גז’

הפיל הלבן במתווה הגז – הממשלה תידרש לבטח את חוזי ייצוא הגז

יום ראשון, אוגוסט 30th, 2015

תאגידי הגז והבנקים הזרים האמורים לממן את פיתוח לוויתן דורשים מהממשלה להעניק ביטוח סיכונים פוליטיים לחוזים של ייצוא גז למדינות שכנות.  ביטוח אשר יבטיח להם פיצוי מלא בקרות אירוע פוליטי שמביא לביטול או להפרעה משמעותית למימוש חוזי הייצוא

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…