Posts Tagged ‘א-טור’

לבטל לאלתר את תכנית הגן הלאומי בהר הצופים

יום שני, אפריל 7th, 2014

ועדת המשנה לערעורים של המועצה הארצית לתו"ב  תדון מחר בתכנית השנויה במחלוקת להקמת גן לאומי 'מורדות הר הצופים'. עמותת במקום ועשרות תושבי אלעיסאווייה ואטור המתנגדים לתכנית

המשך…

התנגדויות להקמת גן לאומי במזרח ירושלים – דיון בוועדה המחוזית לתכנון ובניה

יום חמישי, נובמבר 14th, 2013

 הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של ירושלים תדון מחר בתכנית להקמת גן לאומי במורדות הר הצופים.  עשרות תושבי שכונות אל-עיסאווייה וא-טור הגישו התנגדויות לתכנית ויגיעו לדיון:"אישור התכנית יגזור על השכונות הגובלות בה עתיד של צפיפות קיצונית ועוני"

המשך…