Posts Tagged ‘ארגון נוסעי התחבורה הציבורית’

"תחבורה בדרך שלנו": המלצות לרפורמה במוניות השירות

יום שני, אוקטובר 19th, 2015

ארגון נוסעי התחבורה הציבורית הגיש לוועדת המשנה לתחבורה ציבורית נייר עמדה בנושא שילוב מוניות השירות באופן מיטבי במערך התחבורתי

מאת סטלה אבידן,  איתי חיים המשך…

נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע) – הצלחת הלוביסטים

יום חמישי, אפריל 10th, 2014

דו"ח המחקר והמידע של הכנסת מלמד על חריגות בתקציב ובניהול כוח האדם בנת"ע. יו"ר ועדת הכספים, שזימן דיון מיוחד על כך בועדת הכספים נמצא משבח את נת"ע במקום מבקר, יחד עם חבריו הח"כים. מה שמלמד שהלוביסטים של נת"ע עשו עבודה טובה על חשבון הציבור. מאמר של ארגון נוסעי התחבורה הציבורית

המשך…

נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע) – האם מינוי יהודה בר-און למנכ"ל יאושר?

יום ראשון, פברואר 23rd, 2014

יהודה בר-און נבחר על ידי דירקטוריון נת"ע למנכ"לה והוא מחליף את יצחק זוכמן בתפקיד. המינוי אמור להיות מאושר ברשות החברות הממשלתיות ומאושר על ידי שרי האוצר והתחבורה. ארגון נוסעי התחבורה הציבורית חשף אזכורים חמורים בדו"חות מבקר המדינה על יהודה בר-און בתפקידים קודמים. כמו כן, הוא חשף תומכים פיקטיביים במינויו ברשת החברתית. האם הגילויים בתחקיר הארגון ימנעו את מינויו למנכ"ל?

המשך…

ארגון נוסעי התחבורה הציבורית – מכרזים חיצוניים בלבד לרשות החדשה

יום חמישי, פברואר 13th, 2014

ארגון נוסעי התחבורה הציבורית בישראל קורא לשר התחבורה לפתוח את מכרזי האיוש ברשות לתחבורה ציבורית למכרזים חיצוניים בלבד, לאור הכישלונות הנוקבים בהתנהלות הבכירים במשרד התחבורה

המשך…