Posts Tagged ‘אמנת-מדריד’

הזדקנות האוכלוסייה – דו"ח מבקר המדינה ואמנת מדריד

שבת, אוקטובר 28th, 2017

"הזדקנות האוכלוסייה, והעלייה המשמעותית בתוחלת החיים, מציבות בפני החברה ובפני המשפט אתגרים חדשים… התאמה של התבניות החברתיות והמשפטיות למציאות הדינמית המשתנה.." דו"ח מבקר המדינה ואמנת מדריד על הנושא

מאת: נטע חוצן

המשך…