חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

גלעד ארדן, עצור פרויקט המלונות בעמק ססגון

נושאים בריאות ואיכות סביבה, מכתבים ב 26.04.09 6:08

עמותת "אדם טבע ודין" פונה לגלעד ארדן, השר להגנת הסביבה, בבקשה שיפעיל את סמכותו בנושא פרויקט המלונות בעמק ססגון, שבבקעת תמנע, ויגן על נופיה המרשימים של הארץ

21 באפריל, 2009                                                                                                          

לכבוד    

ח"כ גלעד ארדן

השר להגנת הסביבה

כנפי נשרים 5

ירושלים

גם בפקס 6535958 – 02

 

שלום רב,

 

הנדון: פרויקט המלונות בעמק ססגון שבבקעת תמנע- לקראת דיון בוועדה המחוזית לתכנון ובניה – מחוז דרום

בשם עמותת "אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה" (להלן גם: אט"ד), הריני לפנות אליך בדחיפות בנושא שבנדון על מנת לבקש את התערבותך לצורך הפעלת סמכויותיך להבטחת האינטרס הסביבתי במשאבי הטבע היחודיים שבתמנע כדלקמן:

 • 1. המאבק הציבורי והמשפטי כנגד תכנית להקמת פרויקט בתי המלון בעמק ססגון שבבקעת תמנע נמצא בעיצומו. מדובר בתכנית גרנדיוזית להקמת מתחם בתי מלון, המשתרעת על פני שטח בן 200 דונם, ועל בנייה של עשרות אלפי מטרים רבועים. פיתוח זה עלול לגרום נזק עצום ובלתי הפיך לנופי הבראשית של אחד מאזורי המדבר הייחודיים והיפים בארץ, הפתוחים לציבור כולו- עמק ססגון שבבקעת תמנע. למאבק שותפים ארגוני סביבה, אנשי אקדמיה ואמנים ומעל לכל- תושבים מהערבה ומכל רחבי הארץ, כפי שיעידו גם שלושים ושלוש אלף החתימות שנאספו לעצומה הקוראת להעביר את פרויקט בתי המלון למיקום אחר.
 • 2. פנייה זו נעשית על מנת לבקש כי משרדך ייצג את האינטרס הציבורי והסביבתי בדיון הקרוב בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה (מחוז דרום), הן על ידי הצגת עמדה המחייבת את ביטול התכנית בהתאם לתמ"א 35, והן על ידי הוראה על בחינת חלופות למיקום הפרויקט, במסגרת המסמך הסביבתי שעתיד להיות מוכן לתכנית. הכל כפי שיובהר בהמשך.
 • 3. במסגרת המאבק להצלת עמק ססגון, עתרה אט"ד לבית המשפט המינהלי בטענה כי הליך אישור התכנית היה פגום ונעשה בניגוד להוראות תמ"א 35. על קצה המזלג, נציין כי השטח הנדון מוגדר בתמ"א 35 כ"מכלול נופי", הגדרה אשר הוענקה בנגב רק למכתשים, לאזור עבדת ולתמנע. הגדרת השטח כמכלול נופי מאפשרת רק הקמת שירותי תיירות המשרתים אתר סמוך. כלומר, מוסדות התכנון אסרו במפורש על פיתוח של פרויקטים כגון מתחם המלונות שבנדון, מתוך הכרה בחשיבותו וברגישותו של השטח. בנוסף, ההגדרה מחייבת את מוסד התכנון לשקול את הפיתוח המוצע בהתחשב בצורך בפיתוח זהיר ומבוקר בשטחים אלו, לקבל נספח נופי סביבתי שייבחן את השפעות התכנית, ודורשת את אישור המועצה הארצית לתכנית במקרים מסוימים. היות והתכנית הופקדה לפני כניסתה לתוקף של תמ"א 35, היה על הוועדה המחוזית לדון בה לאור הוראות התמ"א על מנת לבחון האם יש מקום לאשרה, ולנמק את החלטתה- דיון שמעולם לא התקיים.
 • 4. כאן המקום לציין כי מעולם לא נערכה לפיתוח המוצע בדיקה סביבתית ראויה, ועל חסרונו של מסמך זה, עליו אמון בדרך כלל משרדך, נמתחה ביקורת בפסק הדין.
 • 5. בית המשפט קיבל את טענת אט"ד באשר לפגם בהליך, והורה להשיב את התכנית לוועדה המחוזית, על מנת שתקיים בה דיון בהתאם להוראות תמ"א 35. בפסק הדין נמתחה ביקורת חריפה על הליך אישור התכנית ונקבע כי בהליך אישור התכנית "ישנו שילוב בין היבט דיוני לבין היבט מהותי שיחדיו מצביעים על פגיעה חמורה בשלטון החוק". באשר לחשיבותו של השטח קבע בית המשפט כי "תיאור העותרים לפיו מדובר ב"שטח אשר נשמר עד היום הזה כשטח מדברי בתולי של נופי בראשית" אינה הפרזה אלא קולעת למציאות"
 • 6. לפיכך הורה בית המשפט לוועדה המחוזית לקיים דיון מחודש בתכנית בהתאם ולאור הוראות תמ"א 35, עוד הורה בית המשפט לוועדה לקבל לידיה, בטרם הדיון, "נספח סביבתי או דו"ח הדומה לו מגורם אובייקטיבי" שיתייחס להשפעות המלון על הסביבה. לא למותר לציין כי בית המשפט קבע ביחס למסמך הסביבתי שכבר הוכן ע"י היזם וליווה את התכנית כי "קיימת חוסר התאמה בינו לבין דרישות הנספח לגופו של עניין. למשל, סעיפים 11.1.5 ו- 11.1.6 לתמ"א 35 שעניינם התייחסות לחלופות תכנוניות ככל הניתן והוראות מוצעות שמטרתן מזעור הפגיעה באיכות הנוף הסביבתי (והשווה למסמך הסביבתי שהוגש). מנקודת מבט של איכות הסביבה, קיימת חוסר התאמה בעניין מהותי".
 • 7. בעקבות פסק הדין, נקבעה ישיבה ליום 27.4.09 בוועדה המחוזית, בה ייערך דיון בהתאם להוראת המעבר, ובכלל זה גם בהוראות המסמך הסביבתי.
  אנו מבקשים כי בישיבה זו, נציג משרדך יעלה הצעה לביטול התכנית – בהתאם להוראות המעבר בתמ"א 35- לאור הגדרתו של השטח כמכלול נופי, על כל המשמעויות הנובעות מכך.

•8.         גם באם תדחה הצעה זו, יהיה על הוועדה להורות על הגשת מסמך סביבתי שיוכן על פי הנחיות אנשי משרדך.  
אנו פונים אליך על מנת להציג בפניך את עמדתנו באשר לנושאים שלעמדתנו על המשרד להגנת הסביבה להורות על בחינתם במסגרת המסמך הסביבתי. ויובהר, על נציג משרדך לדרוש במקרה דנן עריכת תסקיר השפעה על הסביבה על פי הוראות החוק והתקנות.

 • 9. הנושא הראשון והחשוב ביותר שיש לבחון במסגרת התסקיר, הינו בחינת חלופות למיקום המלון. תמ"א 35 קובעת במפורש כי בנספח נופי ניתן לבחון "התייחסות לחלופות תכנוניות, ככל הניתן גם בשטחים שאינם ברגישות נופית סביבתית" וכך גם קובעות תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג-2003. הן המאבק הציבורי הנמרץ והן פסק הדין מלמדים אותנו כי נדרש פתרון יצירתי למיקום המלון, שייקח בחשבון גם את צרכי הפיתוח, אולם לא פחות מכך את ההגנה על הנכס הציבורי שמהווה בקעת תמנע בכלל ועמק ססגון בפרט. אין חולק כי באזור בקעת תמנע קיים מספר לא מבוטל של אתרים שיכולים לשמש להקמת פרויקט בתי מלון, אשר עונים על הצרכים התיירותיים מבלי ליצור פגיעה נופית, סביבתית וציבורית קשה כל כך.
 • 10. הליך ראשוני של בחינת חלופות כבר התקיים, והיזם היה שותף לו, במסגרת הליך הגישור שיזמה השדולה הסביבתית- חברתית בכנסת הקודמת. למותר לציין, כי מדובר בהליך וולונטרי שנעשה בידי גורמים ללא סמכות סטטוטורית, וברור שאין בהליך זה כדי למצות את האפשרויות לבחינת חלופות. לפיכך, אנו סבורים כי על אנשי המשרד להגנת הסביבה להורות על בחינת חלופות מקרו בתסקיר, אשר יאפשרו מציאת חלופה הולמת. בחינת החלופות הינה בלב העניין ובלעדיה התסקיר לא יהיה שלם. חשוב לציין עוד כי חלופה אפשרית על פי התקנות הינה חלופת האפס- כלומר החלופה שלא לבצע כלל את התכנית. בחינת חלופת האפס הינה הכרחית, לאור השינוי המהותי שחל במעמד השטח לאחר כניסתה של תמ"א 35 לתוקף.

•11.      נושא נוסף שיש לבחון בתסקיר, גם על פי הוראת בית המשפט, הינו פריסת המלון בשטח. על פי התכנית שהוגשה, מבני ומתקני המלון משתרעים על פני שטח של יותר ממאתיים דונם מתוך 300 הדונם המיועדים לתיירות שבתכנית. על כך פסק בית המשפט כי: "הרושם הוא שהמלון… משתלט במובן מסוים על פני השטח… התוצאה בכל מקרה חייבת להיות סבירה". לא למותר להזכיר כי למעשה, השטח שהותירו מתכנני המלון כ"שטח פרטי פתוח" הינו רובו ככולו שטח מצוקי שלא ניתן לבנות עליו, ולמעשה המלון משתלט בבינוי ובפיתוח על פני כל השטח המישורי הנגיש לציבור.

 • 12. בנוסף, יש לבחון את השפעת התכנית על הסביבה, על המערכות האקולוגיות ועל בעלי החיים שבשטח, שתיווצר בהכרח כתוצאה מבנייה מאסיבית (שאמורה לכלול גם ערוצי מים פתוחים על פני כ-36 דונם), מגידור השטח ומפעילות אינטנסיבית של בני אדם וכלי רכב, בשטח שעד היום נשמר בצורתו הטבעית ללא הפרעה. יש לבחון גם את אפקט השוליים שייצור המלון, שיחרוג ללא ספק מהשפעתו על השטח שהוקצה לו בתכנית.
 • 13. עוד חשוב להדגיש כי הבחינה אינה אמורה להתייחס להיקפי הבנייה בתכנית המפורטת הקיימת, כי אם לבנייה בשטח מצומצם הרבה יותר, וזאת לאור קביעתו הברורה של בית המשפט לפיה שטח הבנייה בתכנית המפורטת הינו כמעט פי שניים מהשטח שהותר בתכנית המקומית, הגבוהה ממנה בהיררכיה: "ההיתר לבנות מלון בשטח כולל של 42 דונם ולא 24 דונם, בהתאם לתכנית המיתאר מהווה פגם ברור. תכנית המתאר קבעה את גודל המלון והתכנית המפורטת התעלמה מכך".
 • 14. לאור כל האמור לעיל, אנו פונים ומבקשים כי תנחה את אנשי המקצוע במשרדך לפעול כאמור. אנו סבורים כי רק בכך ימלא המשרד נאמנה את תפקידו כמגן הסביבה וכנציג הציבור, למען הדור הזה והדורות הבאים.
  להתייחסותך הדחופה נודה,

                                                                                                                            בכבוד רב,

                                                                                                   ציפי איסר איציק, עו"ד

    מנכ"ל אדם טבע ודין

נערך על ידי מערכת עבודה שחורה
תגיות: , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.