הצעת החוק של ×—"×› מירב בן ארי – פגיעה בחופש האקדמי

הרקטורים של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל שלחו מכתב ליו"ר ועדת החינוך ולחבריה, המביע התנגדות לקידום הצעת החוק של ח"כ מירב בן ארי (כולנו) המבקשת להכיר בנקודות זכות על התנדבות ושירות מילואים. היא תקדים מסוכן להתערבות הכנסת בחופש האקדמי

11 ביוני 2018

לכבוד יושב – הראש וחברי ועדת החינוך של הכנסת

מכובדינו,

הנדון: הצעת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית

אנחנו פונים אליכם מתוקף תפקידנו כרקטורים של אוניברסיטאות המחקר בישראל (ור"ה). במסגרת תפקידנו, אנו אמונים על הניהול האקדמי של המוסדות שבהם אנו מכהנים. אנו פונים אליכם כדי להתריע על הפגיעה החמורה בחופש האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה שעלולה להיגרם אם תיחקק הצעת החוק שבנדון, וקוראים לכם להימנע מלקדם את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית.

הצעת החוק נועדה לכפות על המוסדות להשכלה גבוהה להכיר בנקודות זכות בגין פעילויות לא- אקדמיות של הסטודנטים – פעילויות התנדבות ושירות מילואים. אין מחלוקת בדבר החשיבות הרבה של הפעילויות האמורות, ואנו גאים בכך שציבור הסטודנטים באוניברסיטאות הוא המוביל מקרב החברה בישראל בהתנדבות לפעילות התנדבותית משמעותית ובשירות מילואים אינטנסיבי, להגנה על החיים של כולנו. בהתאם לכך, כל האוניברסיטאות נוקטות בצעדים רבים לעידוד פעילויות אלה ולסיוע לסטודנטים שמשרתים במילואים. למוסדות האקדמיים השונים מדיניות שונה בכל הקשור לדרכים המתאימות לכך, כל מוסד בהתאם למכלול ההיבטים הקשורים לפעילות בו, לתרבות הארגונית הנוהגת בו, לעמדת אגודת הסטודנטים במוסד ועוד.

בעקבות פנייתם של שר החינוך אל נשיאי האוניברסיטאות, הודיעו ראשי כל המוסדות כי כל מוסד ינקוט בצעדים למתן הכרה בנקודות זכות בגין פעילות ציבורית מסוגים שונים, לרבות שירות מילואים. ביסודו של ההסדר הכרה בחשיבות של הותרת חופש פעולה למוסדות להחליט באשר לאופן ההכרה בפעילות כאמור, תוך הימנעות מהחלת הסדר אחיד ומכפייה שלטונית של דרך הפעולה בנושא.

ההסדר שנקבע הוא ביטוי ל"אסדרה עצמית", שיש לו יתרונות רבים. נכונות זו של המוסדות להחיל הסדר כאמור היא שעמדה ביסוד העמדה אחידה, שהיא יוצאת דופן, של כל הגורמים הרלוונטיים, בהתנגדות נחרצת לקידום החקיקה הנדונה. בדיון שהתקיים בוועדת החינוך לפני שבועות אחדים במסגרת הכנת הצעת החוק לקריאה ראשונה, ביטאו את העמדה שאין לקדם את הצעת החוק הזו הגורמים הבאים: נציגי משרד המשפטים, נציגי המועצה להשכלה גבוהה, נציג ועד ראשי האוניברסיטאות, יו"ר אגודת הסטודנטים הארצית ואפילו נציג צה"ל שמופקד על הטיפול בחיילי המילואים. למיטב ידיעתנו, עמדה אחידה זו עומדת בעינה גם כיום.

ההצלחה המופלאה של האקדמיה הישראלית, הצלחה שתרמה ותורמת רבות למדינת ישראל ואשר יש לה מניות רבות בהישגים הנהדרים של המדינה לאורך שבעים שנותיה, נבעה במידה רבה משילוב של תמיכה ציבורית נדיבה בפעילות המוסדות עם הכרה בחופש האקדמי של המוסדות. החופש האקדמי אינו מוחלט, אך ניתן להגבילו רק כאשר הדבר נחוץ לקידום אינטרס ציבורי חשוב, ואף זאת יש לעשות באמצעות הגוף שנוסד למטרה זו ממש – המועצה להשכלה גבוהה. בהקשר הנוכחי, אין כל הצדקה להתערבות כה בוטה של הכנסת בחופש האקדמי של האוניברסיטאות, תוך התעלמות מעמדתם של כל הגורמים המקצועיים.

אין כל צורך בחוק הנדון, הוא קובע תקדים מסוכן של התערבות חמורה של הכנסת בתכניות הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה, יש בו עקיפה של המועצה להשכלה גבוהה. הצעת החוק פוגעת עמוקות בחופש האקדמי, וזאת ללא הצדקה עניינית כלשהי.

בברכה,

פרופ' ברק מדינה – רקטור האוניברסיטה העברית פרופ' צבי הכהן – רקטור אוניברסיטת בן גוריון פרופ' גוסטבו מש – רקטור אוניברסיטת חיפה פרופ' אדם שורץ – משנה בכיר לנשיא בטכניון פרופ' מירי פאוסט – רקטורית אוניברסיטת בר אילן פרופ' מיכל נאמן – סגנית נשיא לעניינים אקדמיים במכון ויצמן פרופ' ירון עוז – רקטור אוניברסיטת תל אביב פרופ' שרה גורי רוזנבליט – משנה לנשיא לעניינים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה

לעיון במכתב: רקטורים לגבי הצח למעורבות סטודנטים בפעילות חברתית

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Leave a Reply