postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » השבוע בכנסת: מתווה הגז (ס' 52), שינויים בתקציב ועוד…

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

השבוע בכנסת: מתווה הגז (ס' 52), שינויים בתקציב ועוד…

נושאים השבוע בכנסת, פוליטי ב 11.12.15 16:01

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה.

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  • "כישלון ממשלת נתניהו ביחסי חוץ והפקרותה את בטחון הפנים" (המחנה הציוני)
  • "מדיניות האפליה בתקציב המשמר אי שוויון בחלוקת משאבים" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  • "ממשלת ישראל ממשיכה להיכשל בלספק לאזרחיה ביטחון אישי" (יש עתיד)
 2. הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 29), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) – נספח מס' מ-951/א'
 3. הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 13), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) – נספח מס' מ-944/א' – (פ/1423/20)
 4. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 39), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) – נספח מס' כ-606/א'/ו'
 5. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 163), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/956
 6. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 164), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/969
 7. הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון מס' 2), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/985
 8. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/966
 9. הצעת חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים (תיקון), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/979
 10. הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/980
 11. הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/983
 12. הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 81) (משמר בתי המשפט), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/964
 13. הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 16), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/971
 14. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 124) (עבירות המתה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/972
 15. הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 82), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/976
 16. הצעת חוק מקרקעי ישראל (השגה על שומות מקרקעין), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/978
 17. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון מס' 14) (היוועצות עם עורך דין בעבירות ביטחון), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/984
 18. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 20.7.15)
  הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני ומרצ – הצבעה

  • הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47), התשע"ד-2013 (מס' מ/824)
  • הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (מס' מ/841) – פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46
 19. הודעת הממשלה על רצונה של הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון תקנות ההגנה (שעת חירום)(ביטול תקנות), התשע"ג-2013 (מס' מ/782) (ההודעה נמסרה ביום 2.9.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני והרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) – הצבעה
 20. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15)
  • הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014 (מס' מ/844) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ה-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
 21. הודעת ועדת הכלכלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 5) (מתן מידע לשוכר בדיור ציבורי), התשע"ה-2014 (כ-584;פ/2183/19) – (ההודעה נמסרה ביום 2.11.15) – הצבעה
 22. נאומים בני דקה
 23. ציון יום זכויות האדם הבינלאומי (במסגרת הצעות חוק לדיון מוקדם והצעות לסדר-היום)
 24. ציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (במסגרת הצעות חוק לדיון מוקדם והצעות לסדר-היום)
 25. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 49) (מניעת עיקול מיטלטלין המשמשים לקיום תפילה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת יואב בן צור – הצעות חוק כ/607 (פ/1472/20)
 26. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 42) (שקיפות בעבודת שדלנים), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת – הצעות חוק כ/608
 27. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216) (פטור על הכנסה מריבית המשולמת מכספי פיצויים לעיוור או לנכה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב – הצעות חוק /609 (פ/1118/20)
 28. שאילתות דחופות
 29. הצעות חוק לדיון מוקדם

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
יום שני, 14 בדצמבר 2015 , ב' בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: תקנות ניירות ערך – תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) (תיקון), התשע"ו-2015
בשעה 10:45: הצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית
יום שלישי
, 15 בדצמבר 2015 , ג' בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: קביעת נהלי עבודה לקראת דיוני הוועדה בבקשות לאישור שינויים בתקציב
בשעה 11:00: שינויים בתקציב לשנת 2015
בשעה 14:00: שילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה במסגרת ציון הכנסת את היום הבינלאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלויות
יום רביעי, 16 בדצמבר 2015 , ד' בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: שינויים בתקציב לשנת 2015
בשעה 10:00: תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשע"ו-2015 (הגשת דו"ח מפורט באופן מקוון)

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום שני, 14 בדצמבר 2015 , ב' בטבת תשע"ו
בשעה 11:30: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי – ישיבת עבודה של חברי הוועדה להכנת הסיכום וההמלצות לישיבה זו מוזמנים חברי הכנסת
בשעה 12:30: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי – ישיבה להצגת הסיכום וההמלצות של ועדת הכלכלה
יום שלישי, 15 בדצמבר 2015 , ג' בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: איסור אפליית אנשים עם מוגבלות בקבלת שרות מבתי עסק וחברות
בשעה 11:30: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015 – חומר רקע חומר רקע חומר רקע נוסח לדיון
יום רביעי, 16 בדצמבר 2015 , ד' בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו (תיקון – פיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו), התשע"ה-2015

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
יום שלישי, 15 בדצמבר 2015 , ג' בטבת תשע"ו
בשעה 09:30:
ישיבה במסגרת היום הבינ"ל למען זכויות אנשים עם מוגבלויות בנושא הטיפול בבעלי מוגבלויות בעת חירום
בשעה 11:00: הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – הכרה אזרחית בהכשרות וקורסים צבאיים), התשע"ה–2015

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:
יום שני,
14 בדצמבר 2015 , ב' בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: הסדרת חופי הרחצה בישראל – ישיבת מעקב – בהשתתפות מנכ"לית משרד הפנים
בשעה 11:30: מפגע סביבתי חמור כתוצאה מפעילות מפחמות בשטחי הרשות הפלשתינית Aו-B – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום שלישי, 15 בדצמבר 2015 , ג' בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: החשש מאובדן ונטישת עסקים ועוסקים את הרובע היהודי בירושלים נוכח ההזנחה והיעדר הפיקוח  – חומר רקע

בשעה 10:00: הצורך בהקמת מנגנון לפיקוח על מאבטחים פרטיים והטיפול בתלונות נגדם – לציון יום זכויות האדם הבינלאומי – חומר רקע   חומר רקע
בשעה 11:00: תפקידן של הרשויות המקומיות לעידוד פתיחת מסגרות דיור לאנשים עם מוגבלויות בקהילה
לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, 14 בדצמבר 2015 , ב' בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: 1. הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה-2015 – פרק ה" – הוראות מיוחדות בעניין עצור בעבירת טרור חמורה הכנה לקריאה שניה ושלישית;   2. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) (תיקון מס" 4), התשע"ו-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום שלישי, 15 בדצמבר 2015 , ג' בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס" 19), התשע"ה-2014 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 12:30: הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים) (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015 – דיווח של גופים פיננסיים, הכנה לקריאה שניה ושלישית – נייר עמדה מטעם איגוד מנהלי השקעות באיגוד לשכות המסחר
יום רביעי, 16 בדצמבר 2015 , ד' בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס" 5) (סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת אלימות), התשע"ו-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – נייר עמדה מטעם אמנסטי ישראל

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

יום שני, 14 בדצמבר 2015 , ב' בטבת תשע"ו
בשעה 11:00: תשלום לדיור מוגן בהוסטלים לקשישים עולים החיים מקיצבת זיקנה – הגבלתו ל-8% מההכנסה
יום שלישי, 15 בדצמבר 2015 , ג' בטבת תשע"ו
בשעה 10:30: שחרור מוקדם מצה"ל של חיילים יוצאי אתיופיה

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום שני, 14 בדצמבר 2015 , ב' בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: הסעות תלמידות בבית שמש
בשעה 12:30: מעמדם ושכרם של הפסיכולוגים החינוכיים בבי"ס ביוזמת ח"כ מסעוד גנאים
יום שלישי, 15 בדצמבר 2015 , ג' בטבת תשע"ו
בשעה 10:30:
יום לימודים ארוך והארכת שנה"ל בחינוך המיוחד – לציון היום הבינ"ל למען זכויות אדם עם מוגבלות
בשעה 11:00: אתגרים ביישום חוק חינוך מיוחד – לציון היום הבינ"ל למען זכויות אדם עם מוגבלות

בשעה 13:00: שילוב תלמידים יוצאי אתיופיה ועבודת המגשרים
בשעה 14:00: 1. חינוך לדמוקרטיה ונגד גזענות – לציון יום זכויות האדם;   2. הצעה לסדר-היום בנושא: "שנה לשריפת הנער מוחמד אבו חדיר";   3. הצעה לסדר היום בנושא: "אלימות על רקע גזעני במערכת החינוך"
יום רביעי, 16 בדצמבר 2015 , ד' בטבת תשע"ו
בשעה 08:30: 1. הקיצוץ שרוצה להשית משרד החינוך על תקציבי הרשויות המקומיות   2. קיצוץ של כ-150 מיליון ש"ח מתקציב החינוך של הרשויות המקומיות
בשעה 09:30: מדיניות ותכנון בלימודי משפטים

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום שני, 14 בדצמבר 2015 , ב' בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח), התשע"ה-2014
בשעה 11:45: הצעת חוק אומנה לילדים, התשע"ה-2014
יום שלישי, 15 בדצמבר 2015 , ג' בטבת תשע"ו
בשעה 09:00:
שילוב פעוטות עם צרכים מיוחדים בגני הילדים – במסגרת היום הבינלאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלויות
בשעה 10:00: פתרונות לדיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות – במסגרת היום הבינלאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלויות
בשעה 11:00: תאונות עבודה בענף הבנייה – ישיבת מעקב
בשעה 12:30: הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 8), התשע"ה-2014
יום רביעי, 16 בדצמבר 2015 , ד' בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: גרעונות בתי החולים של שירותי בריאות כללית

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני, 14 בדצמבר 2015 , ב' בטבת תשע"ו
בשעה 09:00: חוות דעת על היבטים בפעילות משק החשמל – דוח מבקר המדינה 66א', עמ' 463 – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום שלישי, 15 בדצמבר 2015 , ג' בטבת תשע"ו
בשעה 09:00:
סוגיות בתחום בריאות הנפש – דוח מבקר המדינה 60ב', עמ' 545
בשעה 12:00: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ"י סע' 21 לחוק מבקר המדינה, בנושא מעצרים מינהליים – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום רביעי, 16 בדצמבר 2015 , ד' בטבת תשע"ו
בשעה 09:30:
התמודדות הממשלה עם הריכוזיות במשק – דוח מבקר המדינה 66א', עמ' 3 – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:

יום שני, 14 בדצמבר 2015 , ב' בטבת תשע"ו
בשעה 11:00: הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 7) (שמירת זכויות בשל אלימות בן-זוג), התשע"ה-2014 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום שלישי, 15 בדצמבר 2015 , ג' בטבת תשע"ו
בשעה 10:30:
הנגשת שירותי בריאות לנשים עם מוגבלויות, ונשים עם מוגבלויות בשוק התעסוקה – לציון היום הבינלאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלויות

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 15 בדצמבר 2015 , ג' בטבת תשע"ו
בשעה 10:30:
הנגשת אתרי אינטרנט ושרותי מידע לאנשים עם מוגבלות – לציון היום הבינלאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלות
יום רביעי, 16 בדצמבר 2015 , ד' בטבת תשע"ו
בשעה 09:30:
הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון – חובת שימוש במסמכים ממוחשבים), התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה ראשונה

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 15 בדצמבר 2015 , ג' בטבת תשע"ו
בשעה
11:00: תחלואה כפולה – אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית והתמכרות

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני, 14 בדצמבר 2015 , ב' בטבת תשע"ו
בשעה 10:00: פרסום ממצאי סקר איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית בנושא: "מודעות ההורים לתופעת אלימות מינית כלפי ילדים"
בשעה 12:00: דיון בנושא חזקת גיל הרך
יום שלישי, 15 בדצמבר 2015 , ג' בטבת תשע"ו
בשעה
10:00: אי הכרת ילדים בעלי מומי לב מולדים כנכים ע"י המוסד לביטוח לאומי
בשעה 11:00: שילוב ילדים עם מוגבלויות במעונות היום

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:
יום רביעי
, 16 בדצמבר 2015 , ד' בטבת תשע"ו
בשעה 09:30: התקשרויות המדינה עם גורמים פרטיים, הצעה לדיון מהיר

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
יום שלישי, 15 בדצמבר 2015 , ג' בטבת תשע"ו
בשעה
14:00: הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ה-2015 – • ציון יום זכויות האדם הבין-לאומי- הגנה על אוכלוסיות מוחלשות ופגיעות במסגרת התחדשות עירונית. • מיסוי – ארצי ומוניציפלי

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:
יום רביעי
, 16 בדצמבר 2015 , ד' בטבת תשע"ו
בשעה 10:00:
פניות ציבור לגבי ימי נופשונים לילדים בעלי צרכים מיוחדים – ישיבת מעקב לישיבה שהתקיימה בנושא ב- 13.7.2015

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , ,

תגובה אחת

 1. דליה :

  כבר שינויים בתקציב ? לא מזמן אישרו את התקציב. מה ערך יש לאישור התקציב אם לאחר חודש משנים אותו?

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.