postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » השבוע בכנסת: מתווה הגז (ס' 52), הביטוח הסיעודי, שרותים מקוונים ועוד

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

השבוע בכנסת: מתווה הגז (ס' 52), הביטוח הסיעודי, שרותים מקוונים ועוד

נושאים השבוע בכנסת, פוליטי ב 5.12.15 4:37

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה.

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  • "ממשלה חסרת משילות שמקדמת חוקי משילות" (המחנה הציוני)
  • "תכניות אנטי דמוקרטיות במערכת החינוך" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  • "הצורך הדחוף להיאבק בשחיתות השלטונית ולערוך ניקוי אורוות יסודי" (יש עתיד)
 2. הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 29), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) – נספח מס' מ-951/א'
 3. הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 13), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) – נספח מס' מ-944/א' (פ/1423/20)
 4. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 38), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) – נספח מס' כ-606/א'/ו'
 5. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 163), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/956
 6. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 164), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/969
 7. הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 81) (משמר בתי המשפט), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/964
 8. הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 82), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/976
 9. הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 16), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/971
 10. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 124) (עבירות המתה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/972
 11. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/966
 12. הצעת חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים (תיקון), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/979
 13. הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/980
 14. הצעת חוק מקרקעי ישראל (השגה על שומות מקרקעין), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/978
 15. הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/983
 16. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון מס' 14) (היוועצות עם עורך דין בעבירות ביטחון), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/984
 17. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 20.7.15)
 18. הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47), התשע"ד-2013 (מס' מ/824)
  • הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (מס' מ/841) – פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46
 19. הודעת הממשלה על רצונה של הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון תקנות ההגנה (שעת חירום)(ביטול תקנות), התשע"ג-2013 (מס' מ/782) (ההודעה נמסרה ביום 2.9.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני והרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) – הצבעה
 20. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15)
  • הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014 (מס' מ/844) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ה-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
 21. הודעת ועדת הכלכלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 5) (מתן מידע לשוכר בדיור ציבורי), התשע"ה-2014 (כ-584;פ/2183/19) – (ההודעה נמסרה ביום 2.11.15) – הצבעה
 22. נאומים בני דקה
 23. ציון יום יציאתם של יהודים מארצות ערב ואיראן (במסגרת הצעות לסדר היום)
 24. שאילתות דחופות
 25. הצעות חוק לדיון מוקדם
 26. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:
יום שני , 07 בדצמבר 2015 , כ"ה בכסלו תשע"ו
בשעה 11:00:
1. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 40) (ויתור על עדכון שכר של חבר כנסת), התשע"ו-2015 – הכנה לקריאה שנייה ושלשית והקדמת הדיון בהצ"ח הנ"ל;
2. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 41) (סדרי עבודת הוועדה הציבורית), התשע"ו–2015 – הכנה לקריאה שנייה ושלשית והקדמת הדיון בהצ"ח הנ"ל;
3. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים), התשע"ו-2015 – קביעת ועדה לדיון;
4. תיקון לחוק הכנסת – שדלנים – יתר שקיפות

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:

יום שני , 07 בדצמבר 2015 , כ"ה בכסלו תשע"ו
בשעה 10:05: אישור הצעת קופת חולים מאוחדת (תכנית גבייה) בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
בשעה 10:15: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור על הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים לעיוור או לנכה), התשע"ה–2015 – של חה"כ משה גפני ואורי מקלב (פ/1118/20)
יום שלישי , 08 בדצמבר 2015 , כ"ו בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00: צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 11), התשע"ה-2015 (ממירים – הטלת מכס על יבוא ממירים אלקטרוניים)
בשעה 10:03: צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 16 והוראת שעה מס' 13), התשע"ה-2015 (פרט 411 מתן פטור ממ"ק לקרוסין מסוג דלק סילוני המשמש לתצרוכת בכלי טיס (דס"ל))
בשעה 10:05: צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון והוראת שעה), התשע"ה-2015 (בעניין רכב אשכול הטבת מס ברכישת רכב המשמש להסעת תיירות חו"ל)
בשעה 10:15: 1. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 15), התשע"ה-2015 (בעניין רכב דו גלגלי ביטול האבחנה בין קטנוע לאופנוע);  2. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 12), התשע"ה-2015(רכב דו גלגלי הוראת השעה תיבחן מנקודת ראות של ישימות תפעולית ובנוסף מתן הטבה קצובה במס קנייה בסך 3000 ₪ לרכב תלת גלגלי) – חומר רקע
יום רביעי , 09 בדצמבר 2015 , כ"ז בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: נוסחת עדכון שכר נושאי משרה ברשויות השלטון

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום ראשון , 06 בדצמבר 2015 , כ"ד בכסלו תשע"ו
בשעה 12:00: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי   המשך הדיון עם מר יוסי כהן – ראש המטה לביטחון לאומי – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום שני , 07 בדצמבר 2015 , כ"ה בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00: החלטת האיחוד האירופי לסימון מוצרים מיהודה ושומרון ומרמת הגולן; סימון מוצרי התנחלויות ע"י האיחוד האירופאי
יום שלישי , 08 בדצמבר 2015 , כ"ו בכסלו תשע"ו
בשעה 10:30:
התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי   בישיבה ישתתף מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה ושר הכלכלה – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום רביעי , 09 בדצמבר 2015 , כ"ז בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה), התשע"ה-2015

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שלישי , 08 בדצמבר 2015 , כ"ו בכסלו תשע"ו
בשעה 12:00: תעודות זהות ורישיון לישיבת קבע בקרב האזרחים הבדואים בנגב

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני , 07 בדצמבר 2015 , כ"ה בכסלו תשע"ו
בשעה 10:30: הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס" 16) (עדות קרובים), התשע"ד-2013 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – דיון
יום שלישי , 08 בדצמבר 2015 , כ"ו בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00: מעקב אחר יישום חוק זכויות נפגעי עבירה תשס"א -2001
יום רביעי , 09 בדצמבר 2015 , כ"ז בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס" 62 – הוראת שעה) (תיקון מס" 3) (חלוקת תיקים בענייני סמים), התשע"ו-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – דיון
בשעה 10:15: תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי- צער בעלי חיים)(תיקון), התשע"ד- 2014

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:
יום שני
, 07 בדצמבר 2015 , כ"ה בכסלו תשע"ו
בשעה 10:45: 30 שנה לעלייה מאתיופיה – ישיבה חגיגית – הישיבה תתקיים באודיטוריום ותשודר בערוץ הכנסת
יום רביעי , 09 בדצמבר 2015 , כ"ז בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: הפגיעה הצפויה בטיפול נפשי לעולים ובני עולים במסגרת הרפורמה בבריאות הנפש

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
יום שני , 07 בדצמבר 2015 , כ"ה בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: הצעה לסדר-היום בנושא: "ביטול פרויקט "בגרות ללוחמים" בצה"ל"
בשעה 11:00: טיפול בתלמידים ליקויי שמיעה ושיקומם
יום שלישי , 08 בדצמבר 2015 , כ"ו בכסלו תשע"ו
בשעה 10:30: תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)(תיקון), התשע"ו-2015
בשעה 11:00: הכללת היציאה והגירוש של יהודים מארצות ערב במערכת הלימוד – לציון יום זה בכנסת
יום רביעי , 09 בדצמבר 2015 , כ"ז בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: מורי קבלן במערכת החינוך

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:
ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומייםקביעת תמריצים להכשרת פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים קליניים במענה לצרכים ביישום הרפורמה בבריאות הנפש במגזר הערבי
בשעה 11:00: 1.2.3.6.7.8. מחדל הביטוח הסיעודי הקבוצתי;  4. מחדל הביטוח הסיעודי;   5. קידום הרפורמה בביטוח הסיעודי הקבוצתי חומר רקע
בשעה 12:00: הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ה-2015
יום שלישי , 08 בדצמבר 2015 , כ"ו בכסלו תשע"ו
בשעה 10:30: תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים)(תיקון), התשע"ו-2015

ועדת משנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

יום שלישי , 08 בדצמבר 2015 , כ"ו בכסלו תשע"ו
בשעה 11:00: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ה-2015

מליאת הועדה

יום רביעי , 09 בדצמבר 2015 , כ"ז בכסלו תשע"ו
בשעה 09:00: 1. תקנות עובדים זרים (תיקון-איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים – (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), תשע"ו
2. צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד) (תיקון), התשע"ה-
2015

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:

ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

יום שני , 07 בדצמבר 2015 , כ"ה בכסלו תשע"ו
בשעה 09:00: הטיפול בשיקום סייעני זרועות הביטחון ואנשי צד"ל והטיפול במאויימים – דוח מבקר המדינה 57ב' – הישבה תתקיים בחדר ועדת החוץ והביטחון

מליאת הועדה

יום שני , 07 בדצמבר 2015 , כ"ה בכסלו תשע"ו
בשעה 12:00: היערכות ומוכנות לשעת חירום ירושלים, אלול התשע"ה (ספטמבר 2015) היבטים בהיערכות התחבורה למצבי חירום
יום שלישי , 08 בדצמבר 2015 , כ"ו בכסלו תשע"ו
בשעה 09:00: 1. סיוע בדיור לזכאים – דו"ח מבקר המדינה 65ג', עמ' 431;  2. אי מיצוי זכויות חברתיות – דו"ח מבקר המדינה 65ג' – ישיבת מעקב אחר הדו"ח בנושא משרד הבינוי בלבד;  3. דירות דיור ציבורי שהושכרו שלא לזכאי דיור ציבורי דו"ח מבקר המדינה 64א', עמ' 303;  4. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה עפ"י סעיף 21 לחוק מבקר המדינה, בנושא: פעילות חברת עמידר והתכניות להפרטתה.
יום רביעי , 09 בדצמבר 2015 , כ"ז בכסלו תשע"ו
בשעה 09:00: המערך של תחנות טיפת חלב – דוח מבקר המדינה 64ג', עמ' 647 – ישיבת מעקב

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שני
, 07 בדצמבר 2015 , כ"ה בכסלו תשע"ו
בשעה 11:00: חשיפת רשת סחר בנשים מרוסיה ואוקראינה – עפ"י בקשה של ח"כ עליזה לביא
יום שלישי
, 08 בדצמבר 2015 , כ"ו בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00: סיכום 8 שנות פעילות – נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום שלישי , 08 בדצמבר 2015 , כ"ו בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00:
1. משרד ללא פקס! תקשורת מול משרדי בממשלה באמצעות דואר אלקטרוני
2. הצגת דוח התקשוב הממשלתי לשנת 2015 המרכז את דוחות: דוח ממשל זמין לשנת 2015 – מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה בשנים 2013-2014; דוח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור – דוח מסכם לשנת 2014; והענקת תעודות למשרדים שעמדו בדרישות הדוח

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני , 07 בדצמבר 2015 , כ"ה בכסלו תשע"ו
בשעה 11:00:
דיון מקצועי בנושא פגיעות מיניות במגזר החרדי

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:
יום רביעי
, 09 בדצמבר 2015 , כ"ז בכסלו תשע"ו
בשעה 09:00: שקיפות במועצת מינהל מקרקעי ישראל

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
יום רביעי
, 09 בדצמבר 2015 , כ"ז בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ה-2015 – •השתלבות רמ"י במיזמי התחדשות עירונית והקצאת קרקע משלימה. •דיור בהישג יד במסגרת התחדשות עירונית. – הישיבה תתקיים באולם ירושלים

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.