postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » השבוע בכנסת: מתווה הגז (ס' 52), שכר הכבאים, החטיבה להתיישבות, דיור לעולים ועוד…

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

השבוע בכנסת: מתווה הגז (ס' 52), שכר הכבאים, החטיבה להתיישבות, דיור לעולים ועוד…

נושאים השבוע בכנסת, פוליטי ב 28.11.15 14:34

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה.  בימים ג' וד' יתקיימו חלק מהדיונים במכללת ספיר במסגרת הכנס השנתי שם

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. נאומים בני דקה
 2. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה בדבר העברת הסמכויות הנתונות לשר הכלכלה על פי הסעיפים 4, 6, 7, 7א, 10, 11א, 15, 15א, 16א ו-17 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ו-1969 לשר דוד אזולאי. החלטה זו תעמוד בתוקף כל עוד ראש הממשלה ממלא את תפקיד שר הכלכלה כאמור בסעיף 24 לחוק יסוד: הממשלה – הצבעה
 3. הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 3), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה) נספח מס' מ-961/א' (פ/2137/20)
 4. הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 13), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-944/א' (פ/1423/20)
 5. הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 82), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/976
 6. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/977
 7. הצעת חוק מקרקעי ישראל (השגה על שומות מקרקעין), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/978
 8. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 163), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/956
 9. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 164), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/969
 10. הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/965
 11. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 105), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/974
 12. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/975
 13. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/966
 14. הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 81) (משמר בתי המשפט), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/964
 15. הצעת חוק האזנת סתר (תיקון מס' 6) (האזנה לאיתור או מניעה של דליפת מידע ביטחוני), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/970
 16. הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 16), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/971
 17. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 124) (עבירות המתה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/972
 18. הצעת חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים (תיקון), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/979
 19. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 41), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס כ-602/א'/ו'
 20. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 43) (רציפות הכהונה של יושב ראש הכנסת) (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת – הצעות חוק כ-604
 21. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 38) (רציפות הכהונה של יושב ראש הכנסת), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת – הצעות חוק כ-604
 22. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 39) (תשלומים לחברי הכנסת והשרים), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת – הצעות חוק כ-606
 23. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 40) (ויתור על עדכון שכר של חבר כנסת), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת – הצעות חוק כ-606
 24. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 41) (סדרי עבודת הוועדה הציבורית), התשע"ו–2015 (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת – הצעות חוק כ-606
 25. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 20.7.15) הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני ומרצ – הצבעה

א. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47), התשע"ד-2013 (מס' מ/824)

ב. הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (מס' מ/841) – פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46

 1. הודעת הממשלה על רצונה של הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון תקנות ההגנה (שעת חירום)(ביטול תקנות), התשע"ג-2013 (מס' מ/782) (ההודעה נמסרה ביום 2.9.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני והרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) – הצבעה
 2. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15)

א. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014 (מס' מ/844) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה

ב. הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה

ג. הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ה-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה

 1. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (הודעה נמסרה ביום 2.11.15) הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, ומרצ – הצבעה

א. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'57) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים), התשע"ג-2013 (מס' מ/784)

ב. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 112), התשע"ד-2013 (מס' מ/826)

 1. הודעת הוועדה לזכויות הילד על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 9) (הסכמה לטיפול רפואי בשם קטין שהורהו מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו), התשע"ה-2014 (ההודעה נמסרה ביום 9.11.15) – הצבעה (כ-593; (פ/2042/19)
 2. נאומים בני דקה
 3. ציון יום קידום ההוראה ומעמד המורה בישראל (במסגרת הצעות חוק פרטיות והצעות לסדר היום)
 4. שאילתות דחופות
 5. הצעות חוק לדיון מוקדם
 6. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות
  * * *
 7. הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 29), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-951/א'
 8. "מתי תתחיל המלחמה בעוני?" – דיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי כנסת
 9. הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 6) (שם המדינה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת אורן אסף חזן – הצעות חוק כ-605 (פ/1320/20)
 10. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק חסיון חומר מודיעני (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 (מס' מ'/848)[i] (ההודעה נמסרה ביום 23.11.15)
  – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
 11. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה להעביר לממשלה את הסמכות הנתונה לשר הכלכלה על-פי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בכל האמור בפעולות הנדרשות לשם הגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה "תמר" ולשם פיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש", ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים- הצבעה
 12. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיף 60 לתקנון הכנסת – הצבעה
 13. "המשך ירי הרקטות לעבר יישובי ישראל מעזה" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת חיים ילין (313), נחמן שי (314), באסל גטאס (323), זהבה גלאון (338), יעקב מרגי (361), ענת ברקו (368), מרדכי יוגב (378), שרון גל (385) (10/6/15)
 14. "הצורך בהסדר הפנסיות לעולים שהגיעו משנת 1991" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של סופה לנדבר (371) (10/6/15)
 15. "עיכוב בהעלאת בני הפלשמורה ואיחוד עם משפחותיהם בישראל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת מאיר כהן (951) ויחיאל חיליק בר (954) (29/7/15)
 16. "הריסת מבנים בבית-אל" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אורן אסף חזן (929) (29/7/15)
 17. "המצב הביטחוני בירושלים בפרט ובכל הארץ בכלל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת אורן אסף חזן (1097), רועי פולקמן (1115), סופה לנדבר (1120), מנחם אליעזר מוזס (1148), באסל גטאס (1162)(14/10/15)
 18. "שביתת ערביי ישראל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת דב חנין (1157) ועמר בר-לב (1160) (14/10/15)
 19. "רצח נארימאן מוגרבי ובתה סונדוס שמרוך" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אחמד טיבי (1646) (24/11/15)
 20. "ציון יום הפג" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס (1608), עליזה לביא (1622), עבדאללה אבו מערוף (1630) (24/11/15)

[i] בהתאם לסעיף 5 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג-1993, רשאית סיעה להציע, תוך שבועיים מיום מסירת ההודעה בכנסת על החלת דין הרציפות, שדין הרציפות לא יחול על הצעת החוק

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:

יום שלישי , 01 בדצמבר 2015 , י"ט בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00: 1. תקנות המקרקעין (אגרות)(תיקון), התשע"ד-2014 – התאמת התקנות לשירותים שיינתנו באמצעות מערכת המחשוב החדשה;  2. תקנות המקרקעין (אגרות) (תיקון), התשע"ה-2015 – עיון מקוון במסמכי תיק רישום בית משותף 
בשעה 12:30: תקצוב מד"א – דיון מהיר לבקשת ח"כ איילת נחמיאס-ורבין
יום רביעי , 02 בדצמבר 2015 , כ' בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: צו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשע"ו-2015 – סולר המשמש כמלאי גיבוי ליצור חשמל
בשעה 09:50: צו היטלי סחר (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה), התשע"ה-2015
בשעה 10:00: צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות) (תיקון), התשע"ו-2015
בשעה 10:15: תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (סוג של חברה שאינה חברת שכבה והוראות לעניין ייחוס שליטה)(תיקון), התשע"ה-2015

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
יום ראשון
, 29 בנובמבר 2015 , י"ז בכסלו תשע"ו
בשעה 11:00: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי  – לישיבה זו יוזמנו נציגי ארגונים חברתיים ונציגי ציבור – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 16:00: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעילישיבה זו יוזמנו נציגי הממשלה להצגת הנושא וכן נציגים לנושא הפטור לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום שני , 30 בנובמבר 2015 , י"ח בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30
: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013 – בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ איתן כבל ודוד ביטן ודיון מחדש בסעיף 2 הגדרות – "מוסך מומחה"נוסח פרק א לדיון   נוסח פרק ג לדיון   נוסח פרק ד לדיון
יום שלישי , 01 בדצמבר 2015 , י"ט בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי – לישיבה זו יוזמנו נציגים לנושא הפטור לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 – היבטי התחרות – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 17:30: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015 – כפוף לסיום הדיונים במליאת הכנסת
יום רביעי , 02 בדצמבר 2015 , כ' בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי – לישיבה זו יוזמנו נציגים לנושא הפטור לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 – היבטים של מדיניות החוץ ובטחון המדינה – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום חמישי
, 03 בדצמבר 2015 , כ"א בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי – לישיבה זו יוזמנו נציגים לנושא הפטור לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 – היבטים של מדיניות החוץ ובטחון המדינה – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
יום שני , 30 בנובמבר 2015 , י"ח בכסלו תשע"ו
בשעה
11:00: דיון ביטחוני בהשתתפות שר הביטחון, חה"כ משה (בוגי) יעלון

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

ועדת משנה לשרותי כבאות והצלה
יום שני , 30 בנובמבר 2015 , י"ח בכסלו תשע"ו
בשעה 11:30: יצירת קווי חיץ בין יערות לישובים – המשך דיון
בשעה 12:30: שכר הכבאים ומסלולי קידום במערך הכבאות
מליאת הועדה
יום שלישי
, 01 בדצמבר 2015 , י"ט בכסלו תשע"ו
בשעה 11:00: 1. תכניות הבניה למצפה נפתוח והקמת יישובים חדשים בנגב ;   2. תכניות הבניה במצפה נפתוח והקמת יישובים חדשים בנגב;   3. קידומה של תכנית בניה הרסנית במצפה נפתוח – פנינת טבע ובית גידול לעשרות מיני בעלי חיים;   4. קידומה של תכנית בניה הרסנית במצפה נפתוח

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:
יום שני
, 30 בנובמבר 2015 , י"ח בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה-2015

יום שלישי , 01 בדצמבר 2015 , י"ט בכסלו תשע"ו
בשעה 11:00:
הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים) (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015 – דיווח של גופים פיננסייםהכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 13:00: אי התקנת תקנות חובת המכרזים לתאגידים עירוניים עליהם חל חוק חובת המכרזים. הצעות לדיון מהיר של ח"כ רועי פולקמן, של ח"כ מיקי לוי ושל ח"כ אראל מרגלית
יום רביעי , 02 בדצמבר 2015 , כ' בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון מס" 2) (מעמד החטיבה להתיישבות), התשע"ו–2015 של חה"כ בצלאל סמוטריץ". (פ/1674) – הכנה לקריאה שניה ושלישית – נייר עמדה מטעם התנועה לחופש המידע

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

יום שני , 30 בנובמבר 2015 , י"ח בכסלו תשע"ו
בשעה 10:30: מסקנות הוועדה המשטרתית לחיזוק הקשר של המשטרה עם קהילת יוצאי אתיופיה ותוכנית הפעולה
יום שלישי , 01 בדצמבר 2015 , י"ט בכסלו תשע"ו
בשעה 14:00: דיור לעולים: א. הגדלת הסיוע בשכר דירה; ב. הגדלת המשכנתאות והתאמת הריבית לזו הנהוגה במשק; ג. עדכון ההטבה בתחום מס הרכישה
יום רביעי , 02 בדצמבר 2015 , כ' בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30:
פגיעה במאבטחים עולים חדשים כתוצאה ממבחני כשירות בחידוש רישיון לשאת כלי ירייה

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום שני , 30 בנובמבר 2015 , י"ח בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: 1. הודעה על שינוי בפרוטוקול מס' 35, מתאריך 22.7.15;   2.  תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית) (תיקון), התשע"ה-2015;   2. תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי) (תיקון), התשע"ה-2015;   3.  צו הנהיגה הספורטיבית (שינוי התוספת לחוק), התשע"ה-2015 – חומר רקע
בשעה 11:00: תקנות זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים הלומדים במכללות של המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד הכלכלה עקב שירות מילואים או עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ה-2015
בשעה 12:30: שינוי מדיניות משרד החינוך באבחון תלמידים לקויי למידה וזכאותם להתאמותהצעות לסדר
יום שלישי , 01 בדצמבר 2015 , י"ט בכסלו תשע"ו
בשעה 09:00: ההוראה כמקצוע – לציון יום קידום ההוראה ומעמד המורה
בשעה 11:30: תוצאות המיצ"ב
יום רביעי , 02 בדצמבר 2015 , כ' בכסלו תשע"ו
בשעה 09:00: תשלומי הורים: ביטוח

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום שני , 30 בנובמבר 2015 , י"ח בכסלו תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק אומנה לילדים, התשע"ה-2014
בשעה 10:30: הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 4 – הוראת שעה) (הכרה בלימודי תעודה), התשע"ה-2015

בשעה 12:30: הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון – הארכת תקופת החופשה לכל שנת עבודה אצל מעסיק), התשע"ה–2015
יום שלישי , 01 בדצמבר 2015 , י"ט בכסלו תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח), התשע"ה-2014
בשעה 11:00: מצוקות רפואיות של נשים במערכת הבריאות הציבורית, הצעות לדיון מהיר של ח"כ רויטל סוויד ושל ח"כ אחמד טיבי

ועדת המשנה לטיפול בצעירים וצעירות חסרי בית
יום שלישי
, 01 בדצמבר 2015 , י"ט בכסלו תשע"ו
בשעה 12:00: ועדת המשנה לטיפול בצעירים וצעירות חסרי בית

מליאת הועדה
יום שלישי , 01 בדצמבר 2015 , י"ט בכסלו תשע"ו
בשעה 13:00: סכסוך העבודה ב"חסות הנוער"פניית "כוח לעובדים"

ועדת משנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
יום שלישי ,
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), התשע"ה- 2015

ועדת המשנה לעניין הרפורמה בבריאות הנפש
יום רביעי , 02 בדצמבר 2015 , כ' בכסלו תשע"ו
בשעה 09:00: – חיסיון פרטי המטופל – קריטריונים לקבלת טיפול – הפניית המטופלים לטיפול מחוץ למרפאה

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני , 30 בנובמבר 2015 , י"ח בכסלו תשע"ו
בשעה 11:00: העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות – דוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2015, עמ' 3
יום שלישי , 01 בדצמבר 2015 , י"ט בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00: 1. היבטים בקידום שילובם של יוצאי אתיופיה – פגמים מהותיים בניהול תכנית לאומית – דוח מבקר המדינה 63ג', עמ' 3 – ישיבת מעקב;   2. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ"י סע' 21 לחוק מבקר המדינה, בנושא: אלימות משטרתית כנגד בני הקהילה האתיופית
בשעה 12:00: תהליכי עבודה באגף שיקום נכים – דוח מבקר המדינה 65ב', עמ' 161

ישיבה משותפת עם ועדת המשנה לענייני העורף של ועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ עמיר פרץ
יום רביעי , 02 בדצמבר 2015 , כ' בכסלו תשע"ו
בשעה 09:00: ההיערכות הלאומית לטיפול באירועי חירום בעורף, מדוח מבקר המדינה על ההיערכות והמוכנות לשעת חירום (אלול התשע"ה – ספטמבר 2015)

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שני , 30 בנובמבר 2015 , י"ח בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00: 1. הצגת התקציב המגדרי של משרד הכלכלה;   2. מעקב אחר יישום בינוי מעונות יום – תקציבים וביצוע
יום שלישי , 01 בדצמבר 2015 , י"ט בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00: הכללת בדיקת HIV לסל הבדיקות המומלצות לנשים בהריון – לציון יום האיידס הבינלאומי
בשעה 12:00: הטרדות מיניות בעולם התקשורת

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:

יום שלישי , 01 בדצמבר 2015 , י"ט בכסלו תשע"ו
בשעה 14:00: סכנה ממשית לקיומם של הגנים הבוטניים בשל הקיצוץ בתקציבם

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שני , 30 בנובמבר 2015 , י"ח בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00:
שימוש לרעה בתרופות מרשם ומניעת זליגתן וזליגת סמים מסוכנים

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני , 30 בנובמבר 2015 , י"ח בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00: הצורך בהחרגת אשרות עבודה לעובדי סיעוד המטפלים בילדים בעלי נכויות קשות

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:

יום רביעי , 02 בדצמבר 2015 , כ' בכסלו תשע"ו
בשעה 09:00:
שקיפות במועצת מינהל מקרקעי ישראל

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
יום שלישי , 01 בדצמבר 2015 , י"ט בכסלו תשע"ו
בשעה 14:00: 1. הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ה-2015;   2. •סוגיות תכנוניות – קביעת סטנדרטים לתכנון והליכי תכנון ממוקדים •שילוב תאגידים עירוניים וגופים וולונטריים בהליכי התחדשות עירונית להעצמת דיירים  

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

יום שני , 30 בנובמבר 2015 , י"ח בכסלו תשע"ו
בשעה 14:00: השמירה על הפרטיות בעבודת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , ,

תגובה אחת

 1. טובי :

  דירה חילופית בדיור הציבורי בגלל נרקומנים בשכנות

  כדיירת בדיור הציבורי, אזרחית ותיקה עם 100% נכות ביקשתי דירה חילופית להטבת תנאי דיור ואז איכלסו אותי בדירה בשכנות עם נרקומנים מסוממים הכי גדולים בעיר , שוב הגשתי בקשה לדירה חילופית היות והסמים מסכנים את חיי מצב בריאותי הולך ומחמיר נפגעתי מהסמים בדרכי הנשימה ואני נלחמת אין סוף עם האויר לנשימה, הזריקות והתרופות לא יפתרו את הבעיה,כך הבנתי מהרופא ,אלא שעלי להתרחק דחוף מהשכנים המסוממים שמוכרים כנרקומנים.טיפולכם מול משרד השיכון לדירה חילופית עבורי בדחיפות

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.