postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » השבוע בכנסת: התקציב וחוק ההסדרים, המאבק בטרור, יום העסקים הקטנים, יום הבטיחות בדרכים ועוד

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

השבוע בכנסת: התקציב וחוק ההסדרים, המאבק בטרור, יום העסקים הקטנים, יום הבטיחות בדרכים ועוד

נושאים השבוע בכנסת, פוליטי ב 31.10.15 23:35

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  • "לקראת תום שבע השנים הרעות של אבדן הביטחון והדרך" (המחנה הציוני)
  • "מבול של חוקים גזעניים ואנטי דמוקרטיים – ניצול ציני של המצב מצד הממשלה" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל))
  • "הנסיונות לקשור לתקציב המדינה את עיקורו מתוכן של חוק השוויון בנטל וביטול מודל צבא העם" (יש עתיד)
 2. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 48 – הוראת שעה), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-874/א'
 3. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 120 והוראת שעה), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-958/א'
 4. הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 20), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-959/א'
 5. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-939/א'
 6. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 163), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/956
 7. הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 81) (משמר בתי המשפט), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/964
 8. הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/965
 9. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 41) (הרחבת סמכויות ועדת האתיקה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת – הצעות חוק כ-602
 10. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 42) (חיוב חבר הכנסת בנזק כספי שגרם לרכוש הכנסת), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת – הצעות חוק כ-602
 11. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיפים 9, 16, 22, 24, 34, 39, 41, 82, 91, 96, 97, 118, 121 ו-126 לתקנון הכנסת – הצבעה
 12. בקשת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה- 2015 (פיצול פרק ב' שעניינו הוראות התאמה לתקציב הדו-שנתי) – הצבעה
 13. בקשת הוועדה לענייני ביקורת המדינה בדבר העמדת הגופים המוכרים באמצעותם פועלת הרשות לשירות לאומי-אזרחי לביקורת מבקר המדינה – הצבעה
 14. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 20.7.15) הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47), התשע"ד-2013 (מס' מ/824)
  • הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (מס' מ/841) – פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46
 15. הודעת הממשלה על רצונה של הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון תקנות ההגנה (שעת חירום)(ביטול תקנות), התשע"ג-2013 (מס' מ/782) (ההודעה נמסרה ביום 2.9.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני והרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) – הצבעה
 16. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15)
  • הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014 (מס' מ/844) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 14), התשע"ד-2013 (מס' מ/801) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ד-2014 (מס' מ/883) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), יש עתיד ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 16) (עדות קרובים), התשע"ד-2013 (מס' מ/808) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ה-2014 (מס' מ/894) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ה-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
 17. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים, התשע"ד-2014 (מס' מ/863) (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15) הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, ומרצ – הצבעה
 18. הודעת ועדת הפנים והגנת הסביבה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26) (החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים), התשע"ד-2014 (ההודעה נמסרה ביום 27.7.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ- הצבעה (פ/2003/19)
 19. נאומים בני דקה
 20. ציון יום העסקים הקטנים (במסגרת הצעות חוק פרטיות והצעות לסדר היום)
 21. ציון יום הבטיחות בדרכים (במסגרת הצעות חוק פרטיות והצעות לסדר היום)
 22. הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל (תיקון מס' 2) (מעמד החטיבה להתיישבות), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' – הצעות חוק כ-602 (פ/1674/20)
 23. שאילתות דחופות
 24. הצעות חוק לדיון מוקדם
 25. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

השבוע בוועדות הכנסת
בצבע כתום – נושאים מתוך חוקי הקציב וההסדרים

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:

יום שני, כ' חשוון תשע"ו, (2/11/2015)
בשעה 10:30: 1. הצעת חוק הכנסת (תיקון – רציפות הכהונה של יושב ראש הכנסת), התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה ראשונה;   2. הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון – רציפות הכהונה של יושב ראש הכנסת) – הכנה לקריאה ראשונה;   3. הרכב הוועדה המשותפת של ועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו.
יום שלישי, כ"א חשוון תשע"ו, (3/11/2015)
בשעה 11:30: פניית חה"כ אורן חזן בעניין לשכתו הפרלמנטרית בבית אל – דיון עקרוני בסוגיה זו.

כל דיוני ועדת הכספים
קישורים חשובים:
הצעת חוק התקציב
חוק ההסדרים
הסדרים

הסדרים
יום ראשון, י"ט חשוון תשע"ו, (1/11/2015)
בשעה 10:00: תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה לקרן פיצויים) (הוראת שעה), התשע"ו-2015
בשעה 10:30: פרק ה" (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – סעיפים 13(4)(ב), 13(6), 13(10), 13(13), 14(ב) ו-(ג), 16(1) [סעיף 67ג לחוק מע"מ], 16(2), 17(ב), 18(1) [סעיף 21ב לחוק הבלו על דלק], 20(2), 22(1) [סעיף 5א2 לחוק מס קנייה] (חובת הגשת דוחות מקוונים לרשות המסים) (מ/951)
בשעה 11:15: פרק ה" (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – סעיפים 13(7) עד (9), 13(11), 14(ד) (שומה לפי מיטב השפיטה) (מ/951)
בשעה 12:00: פרק ו" (ביטוח לאומי) סעיפים אלה: 26 (1), (5) ו- (6), 26(13) ו-(14), 27(ב) ו-(ג), (2) עד (4), 26(20), 27(א), 28, 26(7), 29 ו-30, 26(15), 27(ו), 33 ו-34 מהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – סעיפים 26(7), 29 ו-30 (העברת הטיפול בנפגעי עבודה לאחריות קופות החולים) (מ/951)
בשעה 13:00: פרק י", סעיפים 342 עד 347 ו-349 (הגבלת כיסוי קופות החולים וחברות ביטוח עבור השתתפות בעלות ניתוח פרטי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
בשעה 14:00: ועדה משותפת לתקציב הביטחון – תקציב משרד הביטחון בלמס"י
יום שני, כ' חשוון תשע"ו, (2/11/2015)
בשעה 10:00: פרק ג" כולו (מיסוי רווחים ממשאבי טבע) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – (מיסוי רווחים ממשאבי טבע –ששינסקי 2) סעיפים 3 עד 8 (מ/951)
בשעה 12:00: סעיף 13 (14) (15) – (חילופי מידע עם רשויות מס זרות) מתוך פרק ה" (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – (מ/951)

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום שני, כ' חשוון תשע"ו, (2/11/2015)
בשעה 
09:25: הקמת ועדת משנה לנושא תשתיות התעופה האזרחית בישראל, הבינלאומית והפנים-ארצית
בשעה 09:30: פרק ד", סעיפים 13 ו-14 (רפורמה בענף הפטם) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – נוסח לדיון ב-27.10.15
בשעה 11:30: פרק ה" (חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – מסמך הרשות הלאומית להסמכת מעבדות – האצת החיבור לגז טבעי – הבהרות בנושא תנאים להסמכה 43229   מסמך ממכון התקנים – חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי   נוסח לדיון ב-29.10.15
יום שלישי, כ"א חשוון תשע"ו, (3/11/2015)
בשעה 09:30: הצעת חוק העסקים הקטנים והבינוניים, התשע"ו-2015
בשעה 11:00: תקנות התעבורה (תיקון מס"…), התשע"ה-2015, שינוי התוספת הששית בדבר ניקוד לעבירות
בשעה 12:30
: איסור יבוא זיקוקי דינור
בשעה 15:00

ועדת משנה לתחבורה ציבוריתהוזלת מחיר הנסיעה בתחבורה הציבורית – מע"מ אפס והרפורמה במחירים
בשעה
18:00
: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015
יום רביעי, כ"ב חשוון תשע"ו, (4/11/2015)
בשעה 09:30: פרק ה" (חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – מסמך הרשות הלאומית להסמכת מעבדות – האצת החיבור לגז טבעי – הבהרות בנושא תנאים להסמכה 43229   מסמך ממכון התקנים – חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי   נוסח לדיון ב-29.10.15

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
יום ראשון,
י"ט חשוון תשע"ו, (1/11/2015)
בשעה 14:00: ועדה משותפת לתקציב הביטחון – תקציב משרד הביטחון בלמס"י

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, כ' חשוון תשע"ו, (2/11/2015)
בשעה 10:00: בעיית היעדר האכיפה בכל הנוגע לשימוש באופנים חשמליים ובחינת אפשרות להעברת סמכויות האכיפה לרשויות המקומיות
בשעה 11:30: פרק ב" (דיור) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – (דיור) – סעיפים 3-7 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 13:30: "מענק הבירה" והשימוש שנעשה בו ע"י עיריית ירושלים -לבקשת ח"כ אורי מקלב
יום שלישי, כ"א חשוון תשע"ו, (3/11/2015)
בשעה 09:00: פרק ג" (הסרת חסמים בתחום שירותי הביוב) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 11:00: הרפורמה ברישוי עסקים – תמונת מצב – לציון יום העסקים הקטנים
יום רביעי, כ"ב חשוון תשע"ו, (4/11/2015)
בשעה 09:00: 1. פרק ב" (דיור) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – סעיפים 2-7 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – הצבעות
2. פרק ג" (הסרת חסמים בתחום שירותי הביוב) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – הצבעות
3. פרק ט", סעיפים 50 ו-51 (העברת תשלומים מהמדינה לרשויות המקומיות) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – הצבעות

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, כ' חשוון תשע"ו, (2/11/2015)
בשעה 10:00: ה
צעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – נוסח הצעת החוק בקריאה הראשונה
יום שלישי, כ"א חשוון תשע"ו, (3/11/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס" 19), התשע"ה-2014 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – התייחסות לסעיף 32 ג` – עמדת המרכז הישראלי לאפוטרופסות
בשעה 12:30: ניצולי השואה הפסיקו לקבל את התשלומים הרבעוניים לפי חוק מהחברה להשבת נכסים הצעה לדיון מהיר של ח"כ מרב מיכאלי. – דיון – נייר עמדה מטעם רשות החברות הממשלתיות – יחידת אנרגיה בינוי וסביבה
יום רביעי, כ"ב חשוון תשע"ו, (4/11/2015)
בשעה 09:00: 1. צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2015;   2. צו איסור הלבנת הון (פטור מחובת רישום במרשם נותני שירות מטבע), התשע"ה-2015 – אישור הצו

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

יום שלישי, כ"א חשוון תשע"ו, (3/11/2015)
בשעה 09:00: עסקים קטנים של עוליםלציון יום העסקים הקטנים בכנסת
בשעה 12:00: מצבם של אסירי ציון

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום שני, כ' חשוון תשע"ו, (2/11/2015)
בשעה 11:00: התמודדות מערכת החינוך עם גל הטרור – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 12:30: תופעת ההימורים בקרב בני נוער: "פיס", "טוטו", "ווינר", הימורים בלתי חוקים ועוד – אכיפה וחקיקה

– הישיבה תתקיים באולם נגב
יום שלישי, כ"א חשוון תשע"ו, (3/11/2015)
בשעה 09:30יום הבטיחות בדרכים:  1. לימודי תעבורה;   2. רמת הבטיחות בסביבות בתיה"ס – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 11:30: חינוך ליזמות וחינוך כלכלי – לציון יום העסקים הקטנים
בשעה 13:00: 1. מערכת החינוך וצה"ל;   2. ההשכלה הגבוהה ומילואים – לציון יום ההוקרה למילואים
יום רביעי, כ"ב חשוון תשע"ו, (4/11/2015)
בשעה 09:30: מערכת החינוך ומורשת רבין – לציון 20 שנה לרצח רבין

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום ראשון, י"ט חשוון תשע"ו, (1/11/2015)
בשעה 09:30: פרק ז" (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום שני, כ' חשוון תשע"ו, (2/11/2015)
בשעה 09:00:
פרק ז" (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום שלישי, כ"א חשוון תשע"ו, (3/11/2015)
בשעה 09:00: במסגרת יום העסקים הקטנים בכנסת: עסקים חברתיים ורשויות מקומיות – כלים ומודלים לעבודה משותפת
בשעה 10:00: פרק ז" (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

יום רביעי, כ"ב חשוון תשע"ו, (4/11/2015)
בשעה 08:30:
פרק ז" (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני, כ' חשוון תשע"ו, (2/11/2015)
בשעה 09:00:
חברת דואר ישראל בע"מ – היבטים בניהול משאבי אנוש – דוח מבקר המדינה 66א", עמ" 667 – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 11:00: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, לפי סע" 21 לחוק מבקר המדינה, על הפסקת הקצבאות מהחברה לאיתור והשבת נכסים לניצולי השואה בסוף שנת 2015
יום שלישי, כ"א חשוון תשע"ו, (3/11/2015)
בשעה 13:00: הטיפול בעסקים קטנים ובינוניים – דוח מבקר המדינה 66א" – במסגרת יום העסקים הקטנים בכנסת – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שלישי, כ"א חשוון תשע"ו, (3/11/2015)
בשעה 11:00: נשים בעסקים קטנים ובינוניים – לציון יום העסקים הקטנים
יום רביעי, כ"ב חשוון תשע"ו, (4/11/2015)
בשעה 09:30: תפקיד המשטרה והרשויות המקומיות במתן רשיונות וצווי סגירה למועדונים

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:

יום שלישי, כ"א חשוון תשע"ו, (3/11/2015)
בשעה 14:00: הגדלת חלקם של עסקים קטנים ובינוניים במסחר המקוון – לציון יום העסקים הקטנים
יום רביעי, כ"ב חשוון תשע"ו, (4/11/2015)
בשעה 09:30:
הטמעת מערכות אלקטרוניות מצילות חיים ברכבים – לציון שבוע הבטיחות בדרכים

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שלישי, כ"א חשוון תשע"ו, (3/11/2015)
בשעה 10:30: התמודדות עם שתיית אלכוהול בקרב חיילי צה"ל

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני, כ' חשוון תשע"ו, (2/11/2015)
בשעה 12:00: מעטפת ביטחונית יעילה במעונות יום הצעה לדיון מהיר של ח"כ אורי מקלב
יום שלישי, כ"א חשוון תשע"ו, (3/11/2015)
בשעה 10:00: שיעור הילדים ההרוגים בתאונות דרכים בישראל הוא בין הגבוהים בקרב המדינות המתקדמות
בשעה 11:30
: הצעה לסדר היום בנושא: "שידור תמונות קשות לצפייה מזירות הפיגועים"הצעה לסדר היום: של ח"כ קארין אלהרר, ח"כ יפעת שאשא ביטון, ח"כ יעקב מרגי, ח"כ ישראל אייכלר, ח"כ סופה לנדבר, ח"כ נורית קורן – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 14:00: הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס" 9) (הסכמה לטיפול רפואי בשם קטין שהורהו מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:
יום שני,
כ' חשוון תשע"ו, (2/11/2015) היעדר שקיפות בהליכים לקראת מתן היתר כרייה בשדה בריר

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
דיונים נבחרים:
יום שלישי, כ"א חשוון תשע"ו, (3/11/2015)
בשעה 12:30: פרק ט" (בנקאות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – הצבעה על הסתייגות לסעיף 8(ב) של ח"כ עיסאווי פריג'
בשעה 12:40
: פרק ח" (הקמת רשות החשמל) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – המשך דיון – חומר רקע   חומר רקע
יום רביעי, כ"ב חשוון תשע"ו, (4/11/2015)
בשעה 09:00: פרק ח" (הקמת רשות החשמל) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – המשך דיון – חומר רקע   חומר רקע

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

יום רביעי, כ"ב חשוון תשע"ו, (4/11/2015)
בשעה 09:00: פניות של דיירי מקבץ דיור ברח' פריימן בראשון לציון 

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.