postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » השבוע בכנסת: התקציב וחוק ההסדרים, עקיפת חוק ההגבלים לטובת חברות הגז, חקיקה נגד הטרור, יום העוני ועוד

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

השבוע בכנסת: התקציב וחוק ההסדרים, עקיפת חוק ההגבלים לטובת חברות הגז, חקיקה נגד הטרור, יום העוני ועוד

נושאים השבוע בכנסת, פוליטי ב 18.10.15 0:48

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), וישראל ביתנו להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  • "ההסתה נגד הציבור הערבי והעמקת שיח השנאה שמוביל לגילויים פשיסטים" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  • "פגיעה קשה בביטחונם של אזרחי ישראל בשל מדיניות כושלת של הממשלה והעדר הרתעה" (ישראל ביתנו)
 2. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (חלוקת תיקים בענייני סמים), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/955
 3. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 163), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/956
 4. הצעת חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/957
 5. הודעת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 7) (שמירת זכויות בשל אלימות בן-זוג), התשע"ה-2014 (ההודעה נמסרה ביום 27.7.15)
  הנמקת הערעורים של סיעת מרצ –הצבעה (פ/2020/19)
 6. הודעת ועדת הפנים והגנת הסביבה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26) (החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים), התשע"ד-2014 (ההודעה נמסרה ביום 27.7.15)
  הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ- הצבעה (פ/2003/19)
 7. הודעת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק הבאות: (ההודעה נמסרה ביום 28.7.15)
  • הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 4 – הוראת שעה) (הכרה בלימודי תעודה), התשע"ה-2014 (כ-592;פ/2184/19) – הנמקת הערעורים של סיעות הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 13) (היעדרות בשל מחלה קשה), התשע"ד-2014 (כ-575;פ/2028/19) – הצבעה
 8. הודעת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול (תיקון מס' 2) (הרחבת ההגדרה אלימות מילולית), התשע"ה-2014 (ההודעה נמסרה ביום 29.7.15) – הנמקת הערעורים של סיעת מרצ – הצבעה (כ-578, פ/2030/19)
 9. הודעת הממשלה על רצונה של הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון תקנות ההגנה (שעת חירום)(ביטול תקנות), התשע"ג-2013 (מס' מ/782) (ההודעה נמסרה ביום 2.9.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני והרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) – הצבעה
 10. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 20.7.15)
  הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני ומרצ – הצבעה

  • הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47), התשע"ד-2013 (מס' מ/824)
  • הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 8), התשע"ה-2014 (מס' מ/893)
  • הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 17 והוראת שעה), התשע"ה-2014 (מס' מ/901)
  • הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (מס' מ/841) – פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46
  • הצעת חוק החברות (תיקון מס' 25) (הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות), התשע"ד-2014 (מס מ'/872) (ההודעה נמסרה ביום 20.7.15)
 11. נאומים בני דקה
 12. ציון יום המאבק בעוני (במסגרת הצעות חוק פרטיות והצעות לסדר היום)
 13. שאילתות דחופות
 14. הצעות חוק לדיון מוקדם
 15. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות
  * * *
 16. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 12.9.15)
  – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה

  • הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014 (מס' מ/844)
  • הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 14), התשע"ד-2013 (מס' מ/801)
  • הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ד-2014 (מס' מ/883)
  • הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 16) (עדות קרובים), התשע"ד-2013 (מס' מ/808)
  • הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ה-2014 (מס' מ/894)
  • הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 (מס' מ/839)
 17. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים, התשע"ד-2014 (מס' מ/863) (ההודעה נמסרה ביום 12.9.15)
  הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, ומרצ – הצבעה
 18. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיף 60 לתקנון הכנסת – הצבעה
 19. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיפים 9, 16, 22, 24, 34, 39, 41, 82, 91, 96, 97, 118, 121 ו-126 לתקנון הכנסת – הצבעה
 20. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה להעביר לממשלה את הסמכות הנתונה לשר הכלכלה על-פי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בכל האמור בפעולות הנדרשות לשם הגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה "תמר" ולשם פיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש", ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים – הצבעה
 21. "התפשטות תופעת עובדי הקבלן בישראל" – דיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי הכנסת
 22. "המשך ירי הרקטות לעבר יישובי ישראל מעזה" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת חיים ילין (313), נחמן שי (314), באסל גטאס (323), זהבה גלאון (338), יעקב מרגי (361), ענת ברקו (368), מרדכי יוגב (378), שרון גל (385) (10/6/15)
 23. "הצורך בהסדר הפנסיות לעולים שהגיעו משנת 1991" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של סופה לנדבר (371) (10/6/15)
 24. "עיכוב בהעלאת בני הפלשמורה ואיחוד עם משפחותיהם בישראל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת מאיר כהן (951) ויחיאל חיליק בר (954) (29/7/15)
 25. "הריסת מבנים בבית-אל" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אורן אסף חזן (929) (29/7/15)

השבוע בוועדות הכנסת
בצבע אדום – נושאים מתוך חוקי הקציב וההסדרים

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:

יום שני, ו' חשוון תשע"ו, (19/10/2015)
בשעה 09:30: 1. הצעה לתיקון חוק יסוד: הכנסת (רציפות הכהונה של יושב ראש הכנסת) – הכנה לקריאה ראשונה;  2. הצעה לתיקון חוק הכנסת (רציפות הכהונה של יושב ראש הכנסת), התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה ראשונה;  3. הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015 – קביעת ועדה לדיון;  4. הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015 – קביעת ועדה לדיון – רביזיה;  5. בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר תקציב ייעוץ לוועדות הכנסת;  6. פניית ועדת הכנסת לוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא: איחוד תקציבים ואפשרות ניוד תקציב המיועד לחברי הכנסת (ללא שינוי מסגרת התקציב)

כל דיוני ועדת הכספים
קישורים חשובים:
הצעת חוק התקציב
חוק ההסדרים
הסדרים

יום ראשון, ה' חשוון תשע"ו, (18/10/2015)
בשעה 10:00: פרק ז' (פיתוח לאומי) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – סעיפים 37 עד 42 (הסדרת התקציב המועבר לקק"ל לטובת פיתוח ודיור) – (מ/951)
בשעה 11:30: פרק ג" כולו (מיסוי רווחים ממשאבי טבע) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – (מיסוי רווחים ממשאבי טבע – ששינסקי 2) סעיפים 3 עד 8 – (מ/951)
יום שני, ו' חשוון תשע"ו, (19/10/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"ה-2015 – תקציב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לשנות התקציב 2015 ו- 2016 – בהשתתפות שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כ"ץ
יום שלישי, ז' חשוון תשע"ו, (20/10/2015)
בשעה 10:00: 1. הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"ה-2015 – תקציב משרד הבריאות לשנות התקציב 2015 ו- 2016 – בהשתתפות שר הבריאות, יעקב ליצמן;  2. ציון הכנסת את יום המודעות לבריאות
בשעה 12:30: פרק ה' (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – סעיפים 13(4)(א), 13(4)(ג), 13(5), 13(12)(ב), 13(16), 16(1) , 17(א), 18(1) , 18(2), 19, 20(1) ו-(3), 21, 22(1) , 22(2), 23, 24(1), 24(2)(ב), 25 (חובת דיווח בעת שימוש בחוות דעת של גורם מקצועי לצורכי חישוב מס) – (מ/951)     
יום רביעי, ח' חשוון תשע"ו, (21/10/2015)
בשעה 09:30: הטבות במס לישובים – בעקבות בג"צ 8300/02 גדבאן נסר ואח" נ" ממשלת ישראל
בשעה 16:00: פרק ג' כולו (מיסוי רווחים ממשאבי טבע) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – (מיסוי רווחים ממשאבי טבע – ששינסקי 2) סעיפים 3 עד 8 – (מ/951) * בכפוף לסיום ההצבעות במליאה
יום חמישי, ט' חשוון תשע"ו, (22/10/2015)
בשעה 10:00: פרק י', סעיפים 342 עד 347 ו-349 (הגבלת כיסוי קופות החולים וחברות ביטוח עבור השתתפות בעלות ניתוח פרטי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – סעיפים 342 עד 347 ו- 349 (הגבלת כיסוי קופות החולים עבור השתתפות בעלות ניתוח פרטי) – 2015 (מ/951)
בשעה 11:30: פרק ג' כולו (מיסוי רווחים ממשאבי טבע) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – (מיסוי רווחים ממשאבי טבע – ששינסקי 2) סעיפים 3 עד 8 – (מ/951)
בשעה 13:30: בקשת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – סעיפים 19(1) ו- 12 (רישום זכויות במקרקעין ביישובי מיעוטים) – 2015 (מ/951)

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום שני, ו' חשוון תשע"ו, (19/10/2015)
בשעה 10:00: תשתיות התעופה הפנים ארציות ושדה התעופה בהרצליה
בשעה 11:30: פרק ה" (חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום שלישי, ז' חשוון תשע"ו, (20/10/2015)
בשעה 08:30: הרפורמה במוניות השירות
בשעה 10:30: הזכות לחשמל, מניעת ניתוקים מחשמל
בשעה 12:30: מצוקת בעלי העסקים נוכח גל הטרור
יום רביעי,
ח' חשוון תשע"ו, (21/10/2015)
בשעה 09:00: פרק ד", סעיפים 13 ו-14 (רפורמה בענף הפטם) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום ראשון, ה' חשוון תשע"ו, (18/10/2015)
בשעה 10:00: פרק ב" (דיור) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – פרק ב", (דיור), סעיפים 3,4 – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום שני, ו' חשוון תשע"ו, (19/10/2015)
בשעה 09:00: הסדרת סוגיות להסעות תלמידים ברשויות המקומיות לבתי הספר, כולל החינוך המיוחד – ישיבת מעקב
בשעה 10:00: סוגיית תעריפי המים
יום שלישי, ז' חשוון תשע"ו, (20/10/2015)
בשעה 09:00: הצגת מיזם עירוני לבעיית אי הביטחון התזונתי ע"י ארגון לתת – במסגרת יום העוני בכנסת
בשעה 10:00: צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשע"ה-2015 – מכתב שר הפנים
בשעה 10:30: 1. א. ביטול הכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תוכנית ג/18499 בפקיעין;  2. ביטול הכרזה על חלק משורת טבע הר מירון לפי תכניות ג/6400, ג/19399 להרחבת שכונת חיילים משוחררים בחורפיש
בשעה 11:30: הוספת סניפי המוסד לביטוח לאומי לצו לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור
יום רביעי, ח' חשוון תשע"ו, (21/10/2015)
בשעה 09:00: חיזוק בטחון הפנים בישוב מרחבים ובישובי עוטף עזה
יום חמישי, ט' חשוון תשע"ו, (22/10/2015)
בשעה 09:00: פרק ג" (הסרת חסמים בתחום שירותי הביוב) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, ו' חשוון תשע"ו, (19/10/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 11:15: הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון – מעמד החטיבה להתיישבות), התשע"ה–2015 של חה"כ בצלאל סמוטריץ'. (פ/1674) – אישור לקריאה ראשונה – הצבעה בלבד

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

יום שני, ו' חשוון תשע"ו, (19/10/2015)
בשעה 10:00:
 א.  שירות עולים חדשים ובני עולים בצה"ל;  ב. סגירת קורס הגיור "נתיב";  ג. טיפול צה"ל בתופעת התאבדויות חיילים עולים – הישיבה תתקיים באולם נגב
יום שלישי, ז' חשוון תשע"ו, (20/10/2015)
בשעה 10:00:  עוני בקרב עולים קשישים – לציון יום המאבק בעוני

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום שני, ו' חשוון תשע"ו, (19/10/2015)
בשעה 10:00: ה
קמת ועדת משנה לנושא צער בעלי חיים
בשעה 10:05: 1. הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס" 13), התשע"ה-2015
;  2. הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – החמרת ענישה בגין התעללות בבעלי חיים), התשע"ה–2015 של חה"כ איציק שמולי ורבים אחרים
בשעה 11:30: פתיחת שנה"ל האקדמית תשע"ו
בשעה 13:00: תוכניות רדיו חינוכי של קול ישראל
יום שלישי, ז' חשוון תשע"ו, (20/10/2015)
בשעה
09:30: מענק לימודים למשפחות חד הוריות – לציון יום העוני
בשעה 11:00: תופעת ההימורים של בני נוער על משחקי כדורגל בווינר הצעות לדיון מהיר של ח"כ אלי כהן, של ח"כ מיקי לוי, של ח"כ מכלוף מיקי זוהר, של ח"כ יואב בן צור, ושל ח"כ יוסי יונה – הישיבה תתקיים באולם נגב
יום רביעי, ח' חשוון תשע"ו, (21/10/2015)
בשעה 09:30: טיפול משרד החינוך להשתלבות מיטבית של תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום ראשון, ה' חשוון תשע"ו, (18/10/2015)
בשעה 10:00: פרק ז" (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום שני, ו' חשוון תשע"ו, (19/10/2015)
בשעה 08:30: בעיות בתחום הסיעוד על-ידי עובדים זרים הצעה לדיון מהיר של ח"כ קסניה סבטלובהחומר רקע    חומר רקע   חומר רקע
בשעה 09:30: פרק ז" (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום שלישי, ז' חשוון תשע"ו, (20/10/2015)
בשעה
09:00: במסגרת ציון יום העוני, על סדר היום: 1. יישום המלצות דוח הוועדה למלחמה בעוני בתקציב 2015-2016;  2. עוני בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל – הישיבה תתקיים באולם נגב
יום רביעי, ח' חשוון תשע"ו, (21/10/2015)
בשעה 08:30: פרק ז" (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – חומר רקע  – הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שלישי, ז' חשוון תשע"ו, (20/10/2015)
בשעה
09:30: הטיפול בתהליכי חקיקת משנה במערכת הממשלתית – דוח מבקר המדינה 65ג", עמ" 111
בשעה 12:00: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ"י סע" 21 לחוק מבקר המדינה, בנושא: חסמים במימוש זכויות משפטיות הקיימים בפני מיעוטי יכולת כלכלית (אגרות, ייצוג הולם) – במסגרת היום לציון העוני בכנסת
יום רביעי, ח' חשוון תשע"ו, (21/10/2015)
בשעה 09:30: היבטים בקידום שילובם של יוצאי אתיופיה – פגמים מהותיים בניהול תכנית לאומית – דוח מבקר המדינה 63ג", עמ" 3 – ישיבת מעקב

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שלישי, ז' חשוון תשע"ו, (20/10/2015)
בשעה
09:00: במסגרת ציון יום העוניהפנים המגדריות של העוני
בשעה 12:00: הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה
יום רביעי,
ח' חשוון תשע"ו, (21/10/2015)
בשעה 09:30: פרשת האונס המחרידה במועדון "אלנבי 40" הצעות לדיון מהיר של ח"כ נחמן שי ושל ח"כ עליזה לביא – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:

יום שני, ו' חשוון תשע"ו, (19/10/2015)
בשעה 12:00: היבטים מדעיים וטכנולוגיים של התחבורה בישראל – סקירה וחזון
יום שלישי, ז' חשוון תשע"ו, (20/10/2015)
בשעה
11:00: 1. מחקר ופיתוח חקלאי וביטחון תזונתי;  2. פיתוח גידולים חקלאיים בשטחים עירוניים – ישיבה לציון יום העוני הבינלאומי

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שני, ו' חשוון תשע"ו, (19/10/2015)
בשעה 12:00: הסדרת נושא רישיונות נהיגה, לבעלי רישיון לטיפול בקנאביס רפואי – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום שלישי, ז' חשוון תשע"ו, (20/10/2015)
בשעה
11:30: הקשר בין שימוש בחומרים ממכרים לעוני – לציון יום העוני

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שלישי, ז' חשוון תשע"ו, (20/10/2015)
בשעה
10:00: ציון יום העוני הבינלאומי: הבטחת תשלום מזונות ע"י המוסד לביטוח הלאומי למניעת העוני – בקשה לשינוי חוק המזונות   עמותת ידיד – חוק המזונות

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:

יום שלישי, ז' חשוון תשע"ו, (20/10/2015)
בשעה
09:30: העדר שקיפות בקביעת מדד העוני – לציון יום העוני

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
יום שלישי, ז' חשוון תשע"ו, (20/10/2015)
בשעה
14:00: הצ"ח התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנים 2015ו- 2016) – דיון בפרק ט"בנקאות – המשך דיון

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

יום שני, ו' חשוון תשע"ו, (19/10/2015)
בשעה 11:30:פניות ציבור לגבי עיכוב במתן תוצאות מבחני הרבנות וההסמכה לדיינות
יום חמישי, ט' חשוון תשע"ו, (22/10/2015)
בשעה 12:00: דיון עם נציבי פניות הציבור ותרומתם ליעול השירות לציבור – הישיבה תתקיים באולם נגב

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.