חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

חוק ההסדרים 2015 – למה הממשלה רוצה להשתלט על הקק"ל?

נושאים דעות, כלכלה ותקציב ב 20.09.15 0:19

הממשלה – בחוק ההסדרים – מבקשת להשתלט על כספי קק"ל. פורמאלית קק"ל היא חברה פרטית בבעלות העם היהודי ולא בבעלות ממשלת ישראל. האם הממשלה תנהג כך גם בחברות פרטיות אחרות? למשל תאגיד הנפט או כי"ל?

מאת: דליה בלומנפלד

ביום ראשון 18 באוקטובר 2015 תדון ועדת הכספים בנושא קק"ל.

מאחורי הניסוח התמים: "הסדרת התקציב המועבר לקק"ל לטובת פיתוח ודיור" מסתתרת יוזמה להשתלט על הקרן לצורך שימוש בכספיה ולהכפיפה לצרכי הממשלה. כספים של הקק"ל יתקצבו משרדי ממשלה ויופחתו מהתקציב שמקצה המדינה למשרדים אלה (ראו טבלה בעמ' 13). כלומר, כספים של הקק"ל הופכים להיות חלק מתקציב המדינה. הם ישמשו גם לסלילת כבישים, מסילות ברזל, מחלפים, תשתיות מים, ביוב וניקוז ופעולות שונות להגדלת היצע הדיור (סעיף ט' עמ' 12), תפקידים שבמהותם הם של המדינה. כספי הקק"ל ישמשו לצורך הפעילות של משרדי הממשלה.

יוזמה זו מציעה את הממשלה כקובעת את השימושים בכספי הקק"ל ומחליטה על סדרי העדיפויות. במלים אחרות, לא הנהלת הקק"ל תקבע. לא תהיה לה סמכות. היא תוסמך רק לאשר את קביעות הממשלה ואת סדרי העדיפויות. כלומר, מרוקנים מתוכן הנהלת קק"ל ומעבירים את סמכויותיה לממשלה. בע"מ 15 כתוב: "במצב הקיים כיום, לממשלה אין כלל השפעה על הוצאות קק"ל והן אינן נתונות לשיח כלשהו או עיגון של התאמה בין סדרי העדיפויות הממשלתיים לשימוש בכספי קק"ל." (עמ' 15 פסקה שנייה) הצעת משרד האוצר רוצה לקחת מקק"ל את עצמאותה ולהעבירה לידי הממשלה. לא שיח בין קק"ל לבין הממשלה, לא תיאום ביניהם, אלא השתלטות בוטה על קק"ל. ואת זאת מתבקשת הכנסת לאשר.

לצורך השתלטות זו של הממשלה על 1 מיליארד ₪ של כספי קק"ל, מציע משרד האוצר לתקן את חוק הקרן הקיימת לישראל התשי"ד – 1953. התיקון המוצע יבוצע לפי מודל שיקבע סדרי עדיפויות בהוצאות הקק"ל מהכנסותיה במקרקעין (דמי הסכמה והיתר, דמי חכירה שוטפים, דמי חכירה מהוונים, ועוד). ההוצאות יוכפפו לחוק יסודות התקציב. הממשלה תקבע את השימושים בהוצאות בהסכמת קק"ל ובאישור הכנסת. ההוצאות הנובעות מכספים אלו יאושרו על ידי הממשלה והכנסת כחלק מהליך אישור התקציב השנתי של הממשלה. ראו סעיף ה' בעמ' 12 פה ובדברי ההסבר בעמ' 16.

לפי חוק הקק"ל התשי"ד – 1953 מעמדה המשפטי של הקק"ל הוא של חברה פרטית. הצעת משרד האוצר רוצה לשנות את מעמדה המשפטי של קק"ל לגוף דו-מהותי פרטי-ציבורי שיחויב לפעול לפי הכללים החלים על תאגיד ממשלתי ולהכפיפו לחוק חובת מכרזים. ראו סעיף טז ' עמ' 13. בתקציב הקק"ל תירשם בתקציב המדינה כמפעל עסקי ועל חוק הקק"ל יהיה אחראי ראש הממשלה.

האם הממשלה תפעל כך בעתיד גם ביחס לתאגידים אחרים? תאגיד הנפט? כיל?

משרד האוצר מציע שם חדש לסעיף בתקציב המדינה והוא: "קרן קיימת לישראל". ההוצאה בסעיף תקציב קק"ל תחולק לשני חלקים: תחום פעולה "הוצאות קק"ל" ותחומי פעולה לטובת פיתוח. תחום הפעולה "הוצאות קק"ל" יועבר ישירות לידי קק"ל, והיא תעשה בו שימוש בהתאם להחלטות מוסדותיה. (סעיף ג' עמ' 12)

הבחנה זו בין שני סוגי תקציב לא צריכה להטעות את הקוראים. סעיף הפיתוח יהיה נתון בלעדית להחלטת הממשלה ולאישור הכנסת. אך גם סעיף "הוצאות קק"ל", שאמנם מציע שמוסדות הקק"ל יחליטו לגביו, אבל "סכום ההוצאה שבתחום פעולה "הוצאות קק"ל" ייקבע בידי הממשלה בהסכמת קק"ל ובאישור הכנסת במסגרת חוק התקציב השנתי". (סעיף ד' עמ' 12) כלומר, הממשלה תשלוט בשני סוגי כספי הקק"ל שהיא קבעה.

הצעה מרחיקת לכת זו מנומקת בעובדה שכמו מוסדות יהודיים רבים שהיוו את המדינה שבדרך, השתלבו בתוך האורגנים השונים של המדינה, כך רוצה הממשלה לעשות לקק"ל להפכה לגוף של המדינה. ראו עמ' 14 שם.

נימוק נוסף שבא להצדיק השתלטות בוטה זו על כספי הקק"ל מנוסחת פה: "ההוצאות אותן בוחרת קק"ל לעשות בכספיה המתקבלים משיווק קרקעותיה, לא בהכרח עולות בקנה אחד עם סדר העדיפויות הממשלתי וזאת על אף שבסעיף 8 לחוק מעמד ההסתדרות הציונית נקבע מפורשות כי פעולות ההסתדרות הציונית וארגוניה השונים מחייבת שיתוף פעולה ותיאום מלא עם מדינת ישראל וממשלתה בהתאם לחוקי המדינה. (עמ' 15 פיסקה שנייה).

מדוע נזכרה הממשלה לבצע יוזמה זו לאחר כל כך הרבה שנים? הרי המדינה קיימת כבר 68 שנים? התשובה לכך מרומזת גם היא בהצעה של משרד האוצר: "לאור עליית מחירי הדירות ומחירי הקרקעות בהתאם – חלה בשנים האחרונות עלייה ניכרת בהעברות רשות מקרקעי ישראל לקק"ל." (עמ' 14 שורה אחרונה). הממשלה רוצה את הכסף של הקק"ל. רווחי הקק"ל האמירו לאור עליית מחירי הדיור. לא די לממשלה בהכנסות הגבוהות משיווק קרקעות המדינה במחירים גבוהים על ידי רמ"י, היא רוצה גם את אלה של הקק"ל.

בצד הכסף שעליו מעוניינת הממשלה להשתלט, כמו שהיא מנסה לעשות גם לגבי כספי הביטוח הלאומי השייכים לאזרחי מדינת ישראל, היא גם רוצה שליטה מוחלטת בקביעת הפעילויות וסדרי העדיפויות. פעולות הקק"ל אינן עולות בקנה אחד עם סדר העדיפויות הממשלתי. הממשלה אינה מכירה בפלורליזם של עשייה לטובת הציונות. היא רוצה רק את הדרך שלה. לא דמוקרטיה, שליטה מוחלטת. תשתלט הממשלה על כספי הקק"ל, ותעשה בהם כרצונה.

נכסי הקק"ל שייכים לעם היהודי בישראל ובתפוצות. הרווחים שייכים גם הם לעם בארץ ובתפוצות. האם יעלה על הדעת לקחת מהבעלים את הרווח על רכושם? האם יעלה על הדעת לקחת מהם את שיקול הדעת לעשייה ברווחים אלה? יו"ר הקק"ל ובעלי התפקידים הם נציגי העם היהודי. לא הממשלה. הממשלה מייצגת רק את האזרחים שבחרו בה בתוך מדינת ישראל.

לממשלה סדר עדיפויות שאינו עולה תמיד בקנה אחד עם הקונצנזוס בציבור הישראלי. האם יעלה על הדעת שהיא תשתמש בכספי הקק"ל, לדוגמה, להקמת ההתנחלויות שאין עליהן קונצנזוס בקרב אזרחי ישראל וגם לא בקרב יהדות התפוצות?

השתלטות הממשלה על כספי הקק"ל תסיים את השותפות הציונית עם העם היהודי שאינו יושב בישראל, כרגע ב"גזרת" קק"ל.

ממשלה זו, עם ראש ממשלה זה, רואים לנגד עיניהם את ערכה של קק"ל דרך סכום הכסף שבקופה. זו גישה עסקית, כלכלית, רווחית שתסתום את הגולל על העשייה הציונית למען רווחת הציבור היהודי באשר הוא ולטובתו.

אסור לתת לממשלה להשתלט על הקק"ל.

blue-box-1934

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , ,

תגובה אחת

  1. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

    קק"ל: נעביר למדינה 65% מההכנסות מקרקעות עבור דיור ותשתיות לאומיות
    האמנה תחליף את זו הקיימת משנות השישים ואמורה לפוג בקרוב בשל החלטה חד צדדית של הקרן שלא לחדשה
    http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3668547,00.html

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.