שכר הגננות בישראל – נמוך ביחס למורים וביחס למדינות אחרות

נייר עמדה של "ארגון גננות מחנכות" לקראת ישיבת ועדת החינוך של הכנסת בנושא: שכר המורים בישראל לעומת עמיתיהם במדינות ה- OECD

מאת עופרה כהן

המורים בישראל משתכרים 20% פחות מעמיתיהם ב- OECD. ואילו שכר הגננת בישראל, על פי דו"ח הלמ"ס, נמוך גם ביחס לשכר המורים בכל שלבי הוותק. עם המעבר לאופק חדש, נפגע שכרן של הגננות והורעו תנאי העסקתן ביחס לעמיתיהם המורים.

להלן כמה נקודות מרכזיות בעטיין נפגע שכר הגננות:

1. קביעת מקדם המרה נמוך לגננות: למורים ניתן מקדם המרה גבוה הנקבע על-פי סטאטוס המורה, 17% למורה רגיל, ועד 37% למורה אם ומחנכת. לעומת זאת, לגננות נקבע מקדם המרה אחיד העומד על 16% בלבד, ללא קשר לסטאטוס של הגננת. כתוצאה מכך, "שיעור המורים בדרגות הגבוהות (7-9) כפול משיעור הגננות. ואילו בדרגות הנמוכות מדורגות מעל ל- 80% מהגננות" (מתוך נתוני משרד החינוך). היות ועל-פי ההסכם, רק אחוז מסוים מתוך כלל עובדי ההוראה יקודמו לדרגות הגבוהות, בכפוף לקיומה של מכסה פנויה, נבלם שכרן וקידומן של הגננות.

2. משרת אם: מורה אם זכאית לתוספת 10%במקדם ההמרה, ובנוסף זכאית להפחתה של שעתיים שבועיות. לעומת זאת, גננת זכאית רק להפחתה של 3 שעות שבועיות הנגרעות בהגיע ילדה לגיל 14.

3. שעת הנקה: מורה זכאית להפחתה של 4 שעות הנקה שבועיות למשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה. לגננת לא ניתנת זכות זו.

4. שעות שהייה: טרם ההסכם ניתנו לגננת במסגרת שבוע העבודה, 3 שעות שהייה (המכונות שעות חינוך) שהיו מוכרות לפנסיה. שעות אלה ניטלו מהגננת כיום מקבלות הגננות 36 שעות שנתיות בלבד שאינן מוכרות לפנסיה ושאר שעות העבודה הן שעות פרונטאליות. כתוצאה מכך, נאלצת הגננת למלא מטלות רבות הנלוות לתפקיד, בזמנה הפרטי וללא שכר. לעומת זאת, מורים זכו ל 5 שעות שהייה שבועיות (המיועדות בעיקר להסטת העבודה מהבית למוסד החינוכי).

5. חישוב שעת העבודה: לאורך שנים מחושבת שעת עבודתו של מורה לפי 45 דקות, בעוד שעת עבודתה של הגננת מחושבת לפי 60 דקות. בשל חישוב זה נמנעת זכאותה של הגננת לשעת הנקה, להנחה במעונות התמ"ת ולמענק יוח"א. לגננת, בניגוד למורה, אין הפסקה והפוגה מרגע כניסתה לגן ועד לתום יום הלימודים. האחריות לקידומם ולשלומם הפיזי, החברתי והנפשי של ילדי הגן, מוטלת עליה לאורך יום העבודה.

6. שכרה של גננת הסבב: גננת סבב המועסקת במשרה מלאה (30.4 שעות שבועיות) משתכרת רק 90% מהשכר המלא, ללא קשר לוותק ולהשכלה. בעבר קיבלה גננת הסבב תוספת גמול פיצול בסך 10%. גמול זה נגרע בהסכם "אופק חדש". מעבר לפגיעה העכשווית בשכר, יש לכך השלכות על גובה הגמלה שתשולם לה בעת הפרישה.

אנו סבורות כי הסיבה העיקרית לפגיעה בתנאי ההעסקה ובשכר הגננת, הוא ייצוג בלתי הולם של האיגוד המקצועי, הנובע ממספרן הזניח של הגננות בהסתדרות המורים ומכוחן האלקטוראלי העומד על 4.7% בלבד.

אני פונה אליך בבקשה לקיים דיון בועדת החינוך שיוקדש לסוגית הפגיעה בשכרן ומעמדן של הגננות בעקבות רפורמת אופק חדש.

בברכה,

עופרה כהן- יו"ר "ארגון גננות מחנכות"

Tags: , , , ,

Leave a Reply