postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » חוק יסוד כבוד האדם איננו מאזן את חוק הלאום

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

חוק יסוד כבוד האדם איננו מאזן את חוק הלאום

נושאים דעות, משפט ופלילים, פוליטי ב 2.12.14 23:50

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו לוקה בחסר בהיבטיו הדמוקרטיים. על כן, איננו יכול לאזן את חוק הלאום או להיפך, למרות הנסיון לטעון כך. בחוק זה חסר עקרון השוויון, וחסרות זכויות רבות, כלומר הוא לוקה בחסר ולא בעודף, וכל ניסיון להעמידו בשווי משקל מול חוק הלאום הוא דמגוגי

מאת: נטע חוצן

הלחץ מימין לחקיקת חוק לאום מלווה בדעה ששווי המשקל בין העיקרון הדמוקרטי לבין העיקרון היהודי במדינה היהודית דמוקרטית, הופר. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו הביא ל"נסיקת" חופש הפרט, אבל גם לשחיקת זכויות הלאום. שיווי המשקל הופר עד כדי פגיעה במעמדה של ישראל כמדינת  הלאום של העם היהודי. (ראו ישראל הראל במאמר בהארץ "המאבק הוא על נשמתה של מדינת היהודים". 28.11.14)

הטוענים טענה זו יוצאים מתוך הנחה שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הוא חוק שלם ומושלם, והוא משקף את כל הצרכים הדמוקרטיים של מדינת ישראל. זו תמונה מוטעית. החוק אינו שלם ויש בו פרצות רבות. הוא אינו מהווה חקיקה שלימה של המדינה הדמוקרטית.

דיון בחוק מחייב להעמיד אותו מול עינינו:

עקרונות יסוד

 1. 1. זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.

מטרה

1א.        חוק-יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

שמירה על החיים הגוף, והכבוד

 1. אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.

שמירה על הקנין

 1. אין פוגעים בקנינו של אדם.

הגנה על החיים, הגוף והכבוד

 1. כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.

חירות אישית

 1. אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת.

יציאה מישראל וכניסה אליה

 1. (א) כל אדם חופשי לצאת מישראל.

(ב)        כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.

פרטיות וצנעת הפרט

 1. (א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.

(ב)        אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.

(ג)         אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.

(ד)        אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

פגיעה בזכויות

 1. אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

סייג לגבי כוחות הביטחון

 1. אין מגבילים זכויות שלפי חוק-יסוד זה של המשרתים בצבא-הגנה לישראל, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר ובארגוני הבטחון האחרים של המדינה, ואין מתנים על זכויות אלה, אלא לפי חוק ובמידה שאינה עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות.

שמירת דינים

 1. אין בחוק-יסוד זה כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק-היסוד.

תחולה

 1. כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק-יסוד זה.

יציבות החוק

 1. אין בכוחן של תקנות שעת-חירום לשנות חוק-יסוד זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים; ואולם בשעה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, מותר להתקין תקנות שעת-חירום מכוח הסעיף האמור שיהא בהן כדי לשלול או להגביל זכויות לפי חוק-יסוד זה, ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שלא יעלו על הנדרש.

יצחק שמיר          דב שילנסקי

ראש הממשלה      יושב ראש הכנסת

חיים הרצוג

נשיא המדינה

 

על החוק הזה אפשר להחיל את האמרה: "גמל הוא סוס שתוכנן ע"י ועדה". מבט שטחי מלמד בקלות שמגילת העצמאות מקיפה הרבה יותר זכויות מהחוק הדל בעל הכותרת המבטיחה.

מה חסר בחוק?

למשל:

המילה שוויון לא מופיעה בו.

אין התייחסות מפורשות ל-

חופש ההתארגנות (במיוחד לנוכח קיומו של חוק יסוד חופש העיסוק).

חופש המצפון, הפולחן והדת.

חופש הביטוי וזכות המחאה.

חופש התנועה.

הזכות לעבודה ולפרנסה בכבוד ולשכר שווה תמורת עבודה שווה.

החוק מסתפק בניסוח כללי: "זכויות היסוד של האדם בישראל יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל", להלן -.

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה  נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות". (פסקה 13 ).

הקו הפרשני של ברק, שהבאים אחריו ממשיכים בו, הוא לצנינים בעיני חלקים קיצוניים בימין שהתחזקו במיוחד בקואליציה הנוכחית (מחוץ לליכוד – בגין ומרידור יורשי ז'בוטינסקי, ואילו פייגלין, פוסט-ציוני מוצהר, בפנים. המפד"לניקים שחתמו על מגילת העצמאות מתהפכים בקברם כשאורי אריאל ואילת שקד פותחים את הפה). התחזקות הימין הקיצוני נובעת במידה רבה מהתעקשות המרכז-שמאל לפורר את עצמו מבפנים. הימין הקיצוני מתכוון לנצל את ההזדמנות שנוצרה ולקבע את כוחו הקונייקטורלי באמצעות חקיקה אינטנסיבית אנטי-דמוקרטית. בתוך כך, שורה של חוקים שחוק הלאום הבולט מתוכם, מהווה מסלול חוסם לפרשנות מהותית של "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו" (להבדיל מפרשנות פורמליסטית), ונועדה גם לעקר את מה שבעיניהם נחשב לכוח יתר של הרשות השופטת.

בשיטות דמגוגיות קלאסיות הם מסבירים לנו ש"החוק ש"מבטיח" את הדמוקרטיה כבר קיים", ושעכשיו נחוץ להשלימו ע"י חקיקת חוק הלאום. אשר על כן "החליטה" הממשלה להצביע על שלוש גרסאות של החוק הזה – גרסת אלקין וגרסת שקד וכן גרסה שלישית עתידית שעדיין לא נוסחה ושקיומה תלוי בין השאר ברצונם הטוב של בעלי הגרסאות הקיימות. במילים אחרות – לאף אחד מן השרים שהצביעו בעד ההחלטה המעורפלת, אין בעצם מושג על מה הוא הצביע.

ניתוח המהלך הזה וההסברים הדמגוגיים שמלווים אותו מעורר חשד מוצדק שכל כולו של המהלך לא נועד אלא לקצץ עוד ב"חוק יסוד כבוד האדם וחירותו" (המדולל מאוד מלכתחילה) ולכפוף אותו ואת הרשות השופטת לחוק לאום שכולל סעיפים אנטי-דמוקרטים מפורשים. במילים פשוטות – לקצץ בכנפי הדמוקרטיה הישראלית המרוטות בלאו הכי.

מבחינה מהותית ופוליטית מתבקשת מסקנה אחת ויחידה – המרכז-שמאל לא צריך להתווכח על נוסח "משופר" של חוק לאום , אלא ליזום מהלך מתואם ובהיר להשלמת "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו". בהעדר חקיקת יסוד שמבטיחה זכויות אדם יסודיות ומלאות, אי אפשר לדבר על חוק לאום בכל נוסח שהוא. חשוב להבין ולהבהיר שהמהלך של הימין הקיצוני, אם יצלח, חושף כל אזרח ישראלי לפגיעה בזכויות דמוקרטיות בסיסיות – ללא הבדל דת, גזע, מין ולאום. החלשים יהיו הפגיעים יותר (למשל, עובדי קבלן שחופש התארגנות שלהם אינו מוגן ע"י חוק יסוד כלשהו).

לכן חשוב לחזור ולהבהיר מול כל הטענות הדמגוגיות של הימין – לא! אין עדיין חקיקת יסוד שלמה שמבטיחה את הדמוקרטיה בישראל. חקיקת חוק לאום, בכל נוסח, תקבע את החסר בזכויות יסוד של כל אזרח ישראלי באשר הוא.

נערך על ידי דליה
תגיות: , , ,

4 תגובות

 1. נטע :

  ליתר דיוק
  "הטוענים טענה זו יוצאים מתוך הנחה – הם לא יוצאים מתוך הנחה הם מכירים את העובדות – שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הוא חוק שלם ומושלם, והוא משקף את כל הצרכים הדמוקרטיים של מדינת ישראל. זו תמונה מוטעית – מטעה בכוונה".
  כפי שניסיתי להראות בחוק הלאום- חוק עליהום
  http://www.blacklabor.org/?p=55676

  בתוך הימין מתנהל מהלך לניצול הזדמנויות, כשבתוך המחנה הימני עצמו מתקיימת מעין תחרות מי ימני אמיתי יותר.

  וסליחה אם כשלתי בניסוח המקורי.

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

  בני בגין מנמק את התנגדותו

  בני בגין מנמק את התנגדותו
  https://www.facebook.com/ShellyYachimovich/posts/10155842009884218:0

  "אינני תומך ב"חוק הלאום"בנוסח המוצע ולא אתמוך בו".

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

  נוסח הצעת החוק של בגין

  פ/3541/20

  הצעת חוק מהותה של מדינת ישראל, התשע"ז–2016

  מהות המדינה 1. ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, המושתתת על יסודות החרות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, ומקיימת שוויון זכויות לכל אזרחיה.
  משטר מדינת ישראל 2. מדינת ישראל היא דמוקרטיה.
  דברי הסבר
  מטרת חוק מוצע זה היא לעגן בחוק את תמצית מהותה של מדינת ישראל. הגדרת מהותה של מדינת ישראל בחוק זה נשענת על ה"הכרזה על הקמת מדינת ישראל", (עיתון רשמי 14.5.48), הידועה כ"מגילת העצמאות", בה נאמר, בין השאר: "מדינת-ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות".

  ———————————
  הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
  והונחה על שולחן הכנסת ביום
  ה' בכסלו התשע"ז – 5.12.16

 4. עבודה שחורה » חוק הלאום – יצא המרצע הגזעני מהשק :

  […] כתבתי כאן על  חוק הלאום  , אבל עכשיו כשהתקבל בכנסת הנוסח הסופי בתמיכה של 62 חברי […]

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.