זהירות, עובדים עלינו

חברת נמל אשדוד השקיעה ×›-1.6 מיליארד שקל בקרן פיצויים לעובדיה. כמחצית הסכום נרשם כרווח הוני והיתרה מושקעת. במה הושקע הכסף, אצל מי ואיך הצליחה החברה להשיג רווח הוני ×›×” מרשים, מהו מקור הכסף ומה מחלקו שולם כדיבידנד למדינה – כל הפרטים האלה אינם נמצאים בדו"×— שיצא לעיון הציבור

מאת: מנחם לוריא

היום פורסם באתר רשות החברות הממשלתיות הדו"ח השנתי של נמל אשדוד לשנת הכספים 2013.  בעקבות פרסום הדו"ח פרסם אתר כלכליסט כתבה ובה ביקורת על הדו"ח ועל חלקים מולבנים בדו"ח.

עיינתי בדו"ח ולהלן עיקרי הדברים:

(הסכומים נקובים במליוני ש"ח)

1. רווח נקי שמקורו בפעילות השוטפת של הנמל מעסקי הליבה שלו: 79,450 מליוני ש"ח.
2. ‫נטו‬ ‫מעביד‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עובד‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫בשל‬ ‫התחייבויות‬: ‫‪855,718‬‬ מליוני ש"ח.
3. דבידנד ששולם למדינה: 330,000 ש"ח.
4. יעודה לכיסוי התחיבויות בגין סיום יחסי עבד מעביד: 1,618,651 מליוני ש"ח

ביאור 14 וביאור 14א בדו"ח עוסק בהבהרת מהות ומקור ההכנסה (‫‪855,718‬‬ מליוני ש"ח) וההון (1,618,651 מליוני ש"ח) של חברת נמל אשדוד בקשר להתחיבויות של הנמל לעובדיו במקרה של סיום יחסי עובד מעביד. באור 14 ובאור 14א לא נמצאים בדוח הכספי שפורסם לעיני הציבור; הדפים לבנים.

סיכום:

חברת נמל אשדוד הינה חברה ממשלתית רווחית. הרווח הנקי של חברת נמל אשדוד הנובע מפעילות הליבה של החברה 2013 קטן פי ארבעה מהסכום ששולם כדיבידנד על רווחי הנמל למדינה בגין רווחי חברת נמל אשדוד בשנת הכספים 2013.

חברת נמל אשדוד השקיעה (נכון ל 2013) ×› 1.6 מיליארד שקל בקרן פיצויים לעבודיה במקרה של הפסקת יחסי עובד מעביד. כמחצית הסכום נרשם כרווח הוני של הנמל (ראו סעיף 2 דלעיל) והייתרה ממשיכים להיות מושקעים. במה הושקע הכסף, אצל מי ואיך הצליחה החברה להשיג רווח הוני ×›×” מרשים, כמו גם מהו מקור הכסף ומה מחלקו שולם כדיבידנד למדינה – כל הפרטים האלה הולבנו בדו"×— שיצא לעיון הציבור והמידע ×”×–×” לא זמין.

אנחנו רואים בברור שערכו הפיננסי של נמל אשדוד נובע מכסף שהושקע עבור העובדים שלו, ואילו ערכו הפיננסי התפעולי קטן בלפחות 400 אחוזים מגובה הדבידנד ששילמה החברה למדינת ישראל בגין רווחיה. רוצה לומר: חלק הארי של הרווח, ובעקבותיו הכנסות המדינה איננו נובע מפעילות הליבה של החברה אלא מכסף שהושקע עבור העובדים של החברה. מר ×›×¥ וממשלת ההפרטה הלאומית שבה הוא חבר – רוצים לפטר את אותם עובדים ולמכור את הנמל לחברה פרטית. ואנחנו, הציבור, נפסיד מאות מליוני שקלים רווח לקופת המדינה, רווח שנובע מהבטחת יחסי עובד מעביד בין מדינת ישראל/נמל אשדוד לעובדי החברה המאורגנים.

צא ולמד: מדינת ישראל רוצה להפריט ולמכור חברה שללא העובדים שלה שווה לפחות 400% פחות משוויה כיום. עכשיו אפשר להבין למה רשות החברות הלבינה את ביאור 14 ו 14א של הדו"ח.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Leave a Reply