מעונות חסות הנוער הנעולים – האגודה לזכויות האזרח בעד תקנות הנוער ונגד הפרטת המעונות

היום, שלישי 26 בנובמבר 2013, יובאו לאישור וועדת החוקה תקנות הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול)(תנאי החזקת קטינים במעון או במעון נעול). האגודה לזכויות האזרח שלחה ליו"ר הוועדה מכתב ובו היא מציגה את עמדתה המברכת על הבאת התקנות בפני הוועדה, אך מסתייגת מהפרטת מעונות חסות הנוער הנעולים

25 בנובמבר 2013

לכבוד
ח"כ דוד רותם
יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט
חברי ועדת חוקה, חוק ומשפט

הנדון: תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תנאי החזקת קטינים במעון או במעון נעול), התשע"ד- 2013

  1. ביום 26.11.13 יובאו התקנות שלעיל לאישור ועדת חוקה. יש לציין, ×›×™ התקנות מובאות בפני הועדה באיחור של כחמש שנים וזאת למרות חשיבות הנושא ועל אף שהמחוקק מצא לנכון לקבוע מפורשות בתיקון לחוק הנוער מ- 2008 ×›×™ "תקנות לפי סעיפים 41א ו-41ב לחוק העיקרי… יובאו לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת בתוך תשעה חודשים מיום פרסומו של חוק ×–×”."
  2. מעונות חסות הנוער מופעלים כיום על ידי עמותות פרטיות. מעורבותם של עובדי ציבור בהפעלת המעונות הינה מזערית. אמנם במעונות הנעולים אמור מנהל המעון להיות עובד מדינה אולם עיקר ההחלטות ושיקול הדעת בפועל ננקטים על ידי המנהל התפעולי וכלל עובדי המעון שהינם כולם עובדי עמותה. עמדתנו העקרונית היא כי הפרטת מעונות חסות הנוער הנעולים הינה פסולה בשל מרכיבי שלילת החירות המובהקים המאפיינים אותם.
  3. המעונות הנעולים פועלים הרחק מעין הציבור ומבלי שמתקיימת עליהם בקרה או פיקוח מספקים. בניגוד לבתי סוהר, במעונות הנעולים אין אפילו ביקורים רשמיים של גורמים חיצוניים. בנוסף, יש להזכיר את דוח מבקר המדינה משנת 2008 שהתייחס לפיקוח הלקוי שמבצע משרד הרווחה על מעונות החסות[1] וכן את הדיווחים בתקשורת על אלימות ותנאים בלתי ראויים במעונות השונים.
  4. לעניין השימוש באמצעי ריסון ונעילה במעונות, מדובר באמצעים קיצוניים ביותר אשר למיטב ידיעתנו אין להם אח ורע במסגרות שיקום או חינוך אחרות. עמדתנו העקרונית היא כי ראוי לשקול להפסיק כליל את השימוש באמצעים מסוג זה כלפי קטינים לאור הפגיעה הקשה בגופם, בחירותם ובכבודם ולבחון שימוש באמצעים מידתיים יותר אם בכלל. ראוי להגביל את השימוש בכוח למקרי הגנה עצמית בלבד מבלי להעניק סמכויות נוספות של שימוש בכוח. לכל הפחות, יש להגביל את הסמכות להשתמש באמצעים אלו בתקנות למי שהינו עובד ציבור בלבד.
  5. בנוסף, אין כל מקור חוקי המתיר להפעיל אמצעים אלו כלפי חוסים המוגדרים "נזקקים" ואשר אינם מעורבים בפלילים. כידוע, במעונות חסות הנוער שוהים אלה לצד אלה בני נוער עוברי עבירה אשר נשלחו למעון בצו בית משפט מכוח חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) ובני נוער "נזקקים" אשר גם להם הוצא צו בית משפט מכוח חוק הנוער (טיפול והשגחה). אלא שבעוד החוק הראשון מסדיר את סמכות השימוש באמצעי הריסון האחרון אינו מעניק סמכות כזו כלפי בני הנוער ה"נזקקים".

לקריאת המכתב המלא:   פניה לועדה – תקנות


[1] מבקר המדינה, דוח שנתי 59ב לשנת 2008, עמ' 909-941.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply