חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

בחירות 2013: מה מציעות המפלגות – מגזר פרטי וציבורי

נושאים בחירות 2013, כלכלה ותקציב, פוליטי ב 4.01.13 0:23

מדי יום נביא השוואה בין מצעיהן של 4 מפלגות: יש עתיד, העבודה מרצ וחד"ש בתחומים שונים לקראת הבחירות לכנסת. רוצים לצרף מפלגות נוספות להשוואה – שלחו לנו את סיכום המצע שלהן – [email protected].

והפעם: כיצד מתכוונות המפלגות לנהוג כלפי הסקטור הפרטי והסקטור הציבורי?

מאת יעל מרום

הנושאים

יש עתיד

עבודה

מרצ

חד"ש

3.1 סקטור פרטי

המטרה: חיזוק עסקים קטנים ובינוניים

א. הענקת ערבות מדינה ישירות לעסקים עצמם (ולא לבנק) בסכום שלא יפחת מ-50% מסכום ההלוואה הנדרש. במקרה של אי תשלום החוב, הבנק יוכל לממש את ערבות המדינה, והמדינה היא שתגבה את החוב מהלווה. הדבר יגדיל משמעותית את נכונות הבנק להעניק הלוואות ויעלה את היקפי העסקים הקטנים המקבלים אשראי לרמה הראויה..

 ב. ליווי ותמיכה, בחסות המדינה על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

הקמתו של מערך ליווי צמוד, במסגרת הסוכנות לעסקים קטנים, אשר ילווה את העסקים תמורת תשלום סמלי

עזרה ביצוא: קשר עם יבואנים זרים, שבאים מחו"ל במטרה לרכוש מוצרים ושירותים ישראליים.

השתתפות במכרזים ממשלתיים. יבוטלו סעיפים המגבילים את יכולת הזכייה של עסקים קטנים.

ג. קיצוץ בבירוקרטיה

אחידות בדרישות לאישור עסקים.

-רישום עסק וקבלת רישיון באמצעות אתר אינטרנט  להפשטת התהליך

ד. השהיית אובדן הזכאות להבטחת הכנסה: עסקים זעירים רבים נמנעים מדיווח לרשויות המס ולביטוח לאומי, מתוך רצון למנוע את אבדן הגמלה להבטחת הכנסה לה הם זכאים כל עוד הכנסותיהם נמוכות מסף שנקבע. יש לפתח נוהל, כמוצע באירופה המערבית, לפיו אבדן הזכאות לא יהיה מיידי, אלא תינתן לעסק הזעיר המתחיל תקופת ניסיון של שנתיים, בה יוכל לבסס את פעילותו מבלי שבעליו יאבד את גמלת הבטחת ההכנסה.

ה.  ביטול "קנס נישואין":

כ-60% מהעסקים הקטנים הם עסק משפחתי שבו עובדים שני בני הזוג. הכנסותיהם נחשבות תלויות זו בזו והם אינם מורשים לדווח עליהן בנפרד וליהנות ממדרגות המס הנמוכות. יש לשנות הסדר זה.

המטרה: חיזוק התעשייה הישראלית ועסקים קטנים עצמאיים

עסקים עצמאיים

א. קידום הנגישות של מגזר זה לאשראי חוץ בנקאי באמצעות תמריצים פיננסיים להשקעות של גופים מוסדיים.

ב. הקמת קרנות אשראי במימון משותף של המדינה והסקטור הפרטי

ג. הגדלת קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים

ד. הרחבת מסגרות הייעוץ וההכוונה

ה. חקיקת חוק עסקים קטנים ובינוניים, כפי שמקובל במדינות המפותחות, שיסדיר את כל ענייניהם.

ו. תיקון חוק הביטוח הלאומי כך שיכיל את העובדים העצמאיים בענף דמי אבטלה ופשיטת רגל

ז. השוואת התנאים בין שכיר לעצמאי באמצעות תיקון חוק פקודת  מס הכנסה

ח. ייעוד 25% המכרזים הממשלתיים לעסקים קטנים ובינוניים.

ט. תיקון חוק ההגבלים העסקיים באמצעות החרגת התארגנות עסקית בתחום הנשלט ע"י קבוצה קטנה של מזמינים.

י. חקיקת חוק המשתתף הכללי  הנועד להסדיר את הטיפול בעובד עצמאי התלוי כלכלית.

תעשייה:

א. חיזוק יתרונות יחסיים מול חו"ל

ב. הגדלת הפריון לעובד והשוואתו למקובל- הגדלת תקציב המדען הראשי למו"פ בתעשייה והכשרת כוח עבודה מיומן.

ג. פיזור גיאוגרפי שוויוני יותר של התעשייה באמצעות הגדלת התמריצים לפתיחת עסקים בפריפריה.

ד. הסרת חסמים לשילוב אוכלוסיות מודרות בשוק העבודה

ה. הסדרת מדיניות מכסים זהירה לעידוד תעשייה מקומית יחד עם שמירה על זכויות הצרכנים.

-העלאת מס החברות לשיעור של 30% לחברות שהכנסותיהן החייבות מס גדולות מ-1.2 מיליון שקל בשנה והפחתה ל20% במקרים שההכנסות נמוכות מ1.2 מיליון (למעלה מ-90% מהחברות בישראל).

הגנה על ייצור מקומי והגנה על המשק הישראלי מפני תכתיבים של חברות רב-לאומיות

שוויון הזדמנויות ליזמים ערבים בקבלת אשראי וסיוע ממשלתי בפיתוח פרויקטים בתעשייה, בבניין, בשירותים ועוד.

עידוד הקמת פרויקטים לתעשייה ולתיירות בערים וביישובים הערביים והכרה בהם כאזורי פיתוח.

-הקמת בנק השקעות עבור עסקים קטנים, אשר יפעל ללא מטרות רווח;

 

3.2 סקטור ציבורי

רפורמה מקיפה בשירות הציבורי: כדי לשפר וליעל את השירות: עידוד ותגמול מצוינות, השבחת כוח האדם, רענון שדרות הניהול, הקניית גמישות ניהולית- יישום הרפורמה יחד עם ארגוני העובדים.

מבנה חדש לשירות המדינה לפיו, כל משרד יחולק למטה מקצועי העוסק ברגולציה, בקרה ומעקב, וליחידות ביצוע המופקדות על השירות היעיל לציבור.

-האצלת סמכויות של כל הגופים הריכוזיים בשירות המדינה למשרדים וליחידות הסמך.

-הנהגת שיטות ניהול מודרניות

-תוכנית אופרטיבית לשיפור השירות לאזרח, אשר תכלול את מצבת העובדים הדרושה למתן השירות, הנהגת שיטות איכות והטמעתן בעבודת היחידות ופרסום "אמנת שירות".

-הנהגת מערכת שכר הוגנת, ברורה ושקופה.

-מקצועיות ויושרה ציבורית יובטחו באמצעות הכשרות והשתלמויות לעובדי מדינה, כולל בנושאים של יושרה ציבורית ומנהל תקין, ובאמצעות תהליכי מיון קפדניים.

-הקמת בית ספר לשירות ציבורי (בדומה לקורס צוערים במשרד החוץ(.

רפורמה מקיפה בשירות הציבורי: ביטול של כל ההפרטות שנעשו עד כה של חברות ממשלתיות, בנקים ושירותים ציבוריים ועירוניים ועל כל התכניות להפרטה של חברות ממשלתיות ושירותים ציבוריים;

3.3 חקלאות והתיישבות עובדת

חיזוק ההתיישבות החקלאית בישראל, באמצעות עידוד החקלאות והעוסקים בה.

חוזה חכירה לדורות על הקרקע

הנכללת במשבצת החקלאית של היישוב. יש לעגן זכויות החקלאים על אדמתם על ידי חכירה לדורות בתנאי של המשך עיבוד

הגנה על רווחיות החקלאות, כמקובל במדינות המערב, באמצעות מכסי מגן אשר ייקבעו בכפוף להסכמי

הסחר הבינלאומיים.

-פיקוח המדינה על מחיר התוצרת

החקלאית לאזרח. זאת, על ידי מתן פטור מהגבלים עסקיים לחקלאות ("הפטור החקלאי") בתחום זה.

חיזוק ענף החלב

הבטחת שוויון זכויותיהם של חברי הקיבוץ לקבלת שירותי רווחה והבטחת התנאים המשפטיים אשר יאפשרו לכל קיבוץ להתקיים בדרך אותה יבחר לעצמו.

הבטחת זכותו של כל חבר קיבוץ המגיע לגיל זיקנה לקבל פנסיה הוגנת

-הפעלת מדיניות אשר תבטיח את רווחיות החקלאות ומניעת התלות בגורמים חיצוניים, תוך קביעת התנאים המתאימים לייצור ולסחר

הגדלת ההשקעות בחקלאות ובמיוחד השקעות הנדרשות מטעמים של איכות סביבה וצמצום השימוש במים שפירים.

-העברת החקלאות הישראלית לגידולים הצורכים כמות מים מעטה והמושפעים פחות מתנאי בצורת. השתתת מרבית הגידולים על מים מושבים.

שוויון לפלחים הערביים במכסות ייצור ושיווק ובסיוע ממשלתי; הגדלה משמעותית במכסות מי ההשקיה; הגנה מפני תחרות של יבוא במוצרים מסורתיים של הפלחים (שמן זית וזיתים(

 

נערך על ידי רביב נאוה
תגיות: , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.