הפרטת המכינות הקדם אקדמיות- שאילתות של ח"כים ותגובת שר החינוך

במסגרת שאילתות שהועלו במליאת הכנסת בתאריך 23.12.09, התייחסו שלושה ח"כים אל הפרטת המכינות הקדם אקדמיות. שר החינוך גדעון סער הגיב. הח"כים הם: מאיר שטרית מקדימה, עמיר פרץ מהעבודה ומסעוד גנאים מרע"ם-תע"ל


ח"כ מאיר שטרית: אדוני השר, נודע לי שמשרדך הפריט את המכינות והעבירן לניהול בחברה פרטית. רצוני לשאול:

1. האם זה נכון? אם כן –

2. מדוע הוחלט על הפרטה?

3. מה יקרה לסטודנטים משכבות חלשות הזקוקים למכינות אשר עד כה נהנו מלימוד שמומן על-ידי המדינה?

שר החינוך, גדעון סער השיב: תודה, אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה. לשאלה הראשונה – מעמד המכינות הקדם אקדמאיות לא שונה. המכינות היו ונותרו במוסדות להשכלה גבוהה, קיבלו הכרה מטעם המועצה להשכלה גבוהה או במוסדות אחרים שהוכרו על ידי ועדת היגוי שחברים בה משרד החינוך, משרד הביטחון והמועצה להשכלה גבוהה. היינו, לא בוצע כל שינוי לגבי הנושא ×”×–×”.

עם זאת, המשרד נדרש לקבל שירותים לניהול והפעלה של מערך הסיוע לצעירים בהשתלבותם במערך הלימודים האקדמיים בישראל במכינות קדם אקדמאיות מוכרות. לצורך כך פועל המשרד כנדרש בחוק חובת המכרזים ומפרסם מעת לעת מכרז פומבי לקבלת השירותים הללו. שני המכרזים הקודמים בוצעו בשנים 2000 ו – 2005. במכרזים הקודמים זכתה האגודה לקידום החינוך, שגם היא איננה חלק ממשרד החינוך והיא ביצעה על פיהם את השירותים הניהוליים הנדרשים עבור המכרז. במכרז האחרון משנת 2009 שההליכים אליו החלו עוד בספטמבר-אוקטובר 2008, זכתה חברה אחרת, היא חברת מרמנת.

לשאלה השניה – כפי שהבהרתי, לא בוצעה כל הפרטה. המעמד של המכינות נותר אותו מעמד. הזכיין במכרז השתנה, אותם שירותים שנדרשים מופרטים מזה שנים, שכן הם אינם מבוצעים על ידי המשרד, …….אלא על ידי גופים פרטיים שזכו במכרזים לקבלת שירותים, אבל לא על ידי עובדי המשרד, כך שגם בעניין ×”×–×” אין שינוי. השינוי הוא בזהות הגוף הפרטי הזוכה במכרז. השינוי שנעשה, כאמור – וזה לשאלה השלישית – החלפת ספק בעקבות ×–×›×™×™×” במכרז ללא שינוי בשירות, ואין סיבה ואני גם מקווה שלא תהיה פגיעה בסטודנטים משכבות חלשות שלומדים במכינות כתוצאה מהמהלך ×”×–×”.

מעבר לדברים הללו אני רוצה לומר – המכרז הזה, שאגב, יכול להיות – אני אומר את זה רק – כיכול להיות, כיוון שלא נדרשתי לנושא ולא היתה אלי פניה בזמן אמת בנושא הזה, או לפחות לא ראיתי או לא הייתי מודע לנושא הזה בתחילת כהונתי בתפקיד. אני מזכיר שהכרעה במכרז בעניין הזה נפלה, אדוני השר, לפני 5 חודשים. לכנסת, בצורות שונות, זה הגיע בחודש האחרון. אבל ההכרעה נפלה לפני כ- 5 חודשים כאשר התהליכים של המכרז האחרון החלו לפני למעלה משנה, בספטמבר-אוקטובר, 2008, ונמשכו בפברואר 2009, הרבה לפני שאני בכלל נכנסתי לתפקיד. היתה בקשה לפטור ממכרז של האגודה לקידום החינוך, שהיא היתה המפעיל הקודם. הדבר הזה נדחה על ידי הדרגים המקצועיים במשרדי. דהיינו – החשבות והלשכה המשפטית,  לא הובא להכרעתי בזמן אמת. עכשיו, להתערב בעניין אחרי שפורסם ובוצע מכרז ויש זכיין, גם אם יש לחצים וכותרות, אינני משוכנע שזה הדבר הנכון מבחינת כללים יסודיים של מנהל תקין. צריך לעקוב איך הדבר הזה מבוצע ולהפיק לקחים. אני רק אומר שבמקרה אחר שהובא בישיבת ועדת החינוך בראשות חבר הכנסת אורלב, באחרונה, אני הנחיתי  לבקש פטור ממכרז – המקרה של סל תרבות, מכיוון שאני לא חושב שסל תרבות, עם כל המיומנות שנצברה בהפעלה, ומסיבות נוספות שהתייעצתי עליהם גם עם אנשי מקצוע – זה דבר שצריך למכרז אותו כעת. אבל בניגוד לדברים אחרים, המכינות הקדם אקדמאיות הוכרזו – זו כבר הפעם שלישית שהן ממוכרזות. ולכן, הדברים האלה, אם רוצים לנסות ולהשפיע על קבלת החלטות באופן לגיטימי, אז זה צריך להיות בזמן אמת, כי יש, כמו שאתה יודע, אדוני השר, במשרד החינוך, כמות די גדולה של מכרזים. רובם המכריע – אני חושב ש – 99% מהם, שר החינוך אפילו לא מודע להם.

מאיר שטרית הגיב לדברי שר החינוך ואמר: אדוני השר, כמובן שאין לי שום תלונה אליך. אבל דווקא בהכירי את המשרד אני מעלה את הסוגיה, ואני אסביר לך גם מדוע, כי יכול להיות שיש משהו שתוכל לעשות לתקן קצת את המצב. בהיותי שר החינוך, אני זוכר, בתקופת היותי שר החינוך, ניסו להפריט את חברת המתנ"סים וניסו להפריט את תכנית פר"ח. אז אפילו עם זליכה, אני הצלחתי למנוע ממנו את ההפרטה. עשיתי אז מלחמת עולם נגד ההפרטה הזו, כי חשבתי שאם יפריט את המתנ"סים ואת פר"ח זה סופם, ואני אסביר גם מדוע, אדוני השר, כי יש לזה שייכות למה שאני מעלה היום. חברת המתנ"סים, לכאורה- למה שלא יפריטו אותה? יעשו מכרז, ינהלו אותה עם חברה אחרת, פרטית, כלשהי. אלא מה? אם אתה מפריט את חברת המתנ"סים ומתנ"ס יהפוך להיות גורם עסקי, למטרת רווח, התוצאה תהיה שמה שלא ישתלם כלכלית – לא יקרה. א למשל, חוגים למוזיקה, אם אין בהם מספיק משתתפים- הם ייסגרו. טיפול בכל האוכלוסיות החלשות לא יקרה. זה ימות לגמרי. לכן נלחמתי אז, בשיניים, ולא נתתי. בסופו של דבר גם שכנעתי את זליכה, שהיה נאמר הקיצוני בעניין של מכרזים, להימנע ממכרז – גם חברת המתנ"סים וגם לעניין של תכנית פר"ח שלדעתי מכרוזה לגורם פרטי יהרוג אותה, ואני מציע לך לשים לב לעניין כי אני שומע כוונות לעשות הפרטה גם של פר"ח.

אבל העניין ×”×–×” – הרי מה שקרה הוא באמת שהאגודה לקידום החינוך, הפעם, לצערי, לא זכתה במכרז, ואני בטוח שגם לצערך, ×›×™ האגודה לקידום החינוך היא עמותה לא למטרות רווח. היא מלכ"ר, לעומת מרמנת – -…………….. וממשיך מאיר שטרית ואומר: נכון. בזה היא לא עשתה חטא, היא רק עשתה טוב. היא עמותה לא למטרות רווח, בעוד שמרמנת היא אגודה למטרות רווח, וברור שזה משנה לחלוטין את דרך ההפעלה. מאחר והתפקיד שלה הוא לעשות רווח, אחרת החברה הפרטית לא היתה קיימת, אני חושב שאחת הבעיות היא שהחברה, למשל, על פי הנתונים שאני בדקתי, התעלמה לחלוטין מנספח 4 של המכרז, לא חתמה עליו, ולא התחייבה לגביו. נספח 4 הוא הנספח שמדבר על השכבות החלשות. החברה בפירוש התעלמה מכל הנספח שמדבר על השכבות החלשות. אז הדבר שווה בדיקה, ולראות שבאמת – תחתום על המסמך ×”×–×” שמחייב אותה לכל מיני דברים מול השכבות החלשות.

דבר שני, אדוני – אני חושב שעוד דבר מוזר במכרז – המכרז מתחיל ב-1 לינואר, 2010. למה לא בסוף שנת לימודים? הרי אנשים נמצאים כבר בתוך המכינות. ×–×” באמצע, לדעתי – המעבר באמצע שנת לימודים, אני חושב, עלול להיות בעייתי. ודבר אחרון, האגודה לקידום החינוך העלימה, כפי שאתה יודע, ואם תבדוק, תראה, פרויקטים רבים בנוסף למכרז עצמו, מימונים רבים לתלמידים ממגזרים חלשים ועוד דברים אחרים שבכלל לא היו במכרז. זאת אומרת, היא ראתה את ×–×” כיעוד שלה, ולא פעלה כדי לעשות רווח. ברור שזה משנה את הגישה. אז אני בטוח שאם ×–×” מובא לידיעתך בזמן, וגם איך שאתה אומר, ובצדק, אם היו מערבים אותך בזמן אולי היית מונע את ההפרטה של הדבר ×”×–×” והעברתה לידי גורם פרטי במקום לאגודה לקידום החינוך, שעושה עבודה נהדרת – אני אגב חושב שכל הרעיון ותפיסת העולם של החשב הכללי, שכל דבר צריך להיעשות במכרז, בעיקר גופים שהם מלכ"רים, שהמדינה הקימה אותם, אז ×–×” פשוט אבסורד בעיניי שהם צריכים לעבור מכרז כשכל מטרת ייעודם היתה לטובת המדינה, להיות כלי ביצוע של המדינה. לכן ×–×” קצת מוזר לי, אני יודע שהדברים עשויים ואי אפשר להתערב בעת הזאת, אבל לפחות אם תוכל להתערב בעניין של מסמך 4, ולברר אם אפשר לעשות את ×–×” בסוף שנת הלימודים ולא באמצעיתה, ×–×” כבר ×™×”×™×” שני שינויים מבורכים. אני כמוך גם מצטער על ×–×” שלא ידעתי על ×–×” בזמן, אחרת הייתי בוודאי מעיר את תשומת לבך.

עמיר פרץ (העבודה):אדוני היושב ראש, כבוד השר. אין בכלל ספק ×›×™ מדובר באחת השאלות כבדות המשקל שעמדו אולי בפנינו בכל מה שקשור להשפעתה של מערכת החינוך ומשרד החינוך, במהפכות חברתיות בכלל, וצמצום פערים מול הפריפריה. ×–×” לא השאלה של החלפת ספק, כפי שמעמידים את ×–×”. ×–×” באמת לא עניין טכני, ×›×™ גם אתה יודע וכולנו נוכחים, שהמכללות הפכו לאחד הגורמים המרכזיים שמניעים תהליכים אמיתיים, רצויים, והמכינות הקדם אקדמאיות הפכו הגשר לאוכלוסיות החלשות ביותר, להגיע לאותו סיכוי שבו באמת אותם תהליכים, כפי שאתה בוודאי מטיף, שדרך מערכת החינוך הדברים האלה משתנים. כפי שציינו קודם – ציין חבר הכנסת מאיר שטרית, יש פגמים רבים במכרז. אנחנו מבינים מה ×–×” מכרז, מה המשמעות של מכרז ואתה תמיד יכול לשאול את השאלה מדוע לא נתנו פטור ממכרז – מי שרצה כל כך יכול ×”×™×” לתת פטור לאגודה לקידום החינוך, ואתה צודק מבחינת ההליך הפורמלי. אתה צודק. ………כן, כן. אבל בעצם – פה נבחנת עצם השפעתך כשר, ×›×™ אנחנו באים ואומרים: כדי לנהל הכל, פורמלית, אפשר לתת לפקידים – הם יעשו את ×–×” לבד. מתי בעצם בא שר ושם את כובד משקלו – -………….אני יכול לתת לך דוגמה. גם אני, כשר ביטחון, כשנדרשתי להחליט על חתימה, על "כיפת ברזל", בניגוד לכל ההנחיות של האוצר, עשיתי את מה שחשבתי – שגם אם אחטוף ביקורת הביקורת הזו תהיה ראויה, ×›×™ מדובר בדבר מהותי, ואני חושב שבדיוק באותן אמות מידה – שר החינוך, בדרכיו הוא, לא בדרכים של עבירה על החוק, חלילה – אני לא צריך לייעץ לך, אתה בוודאי מכיר זאת – האגודה לקידום החינוך יש לה גם זכות יוצרים על אולי 80-90% מהמסלולים האלה. ×–×” לא דבר של מה בכך. בחברה תעשייתית ×”×™×” מישהו מגיש תביעה על המגיע לו מתוקף ההשקעה הרבה בעבר. ואחרון הוא באמת אותו פרק 4. אין בכלל שאלה. מרמנת וזו זכותה, באה להרוויח. איך היא תרוויח? – היא תצמצם מפקחים, היא תצמצם עלויות בשאלות של ניהול, כפי שאתה מגדיר אותן, אבל הן שאלות מהותיות מבחינת היכולת של אותם מסלולים לתפקד, והיתרון של האגודה שבכל פעם שנוצרו לה יתרות כספיות היא באה בעצמה ונתנה אפשרות למסלולים הקדם אקדמאים להוסיף משלהם. אתה יודע מה קורה היום עם השכלת מבוגרים, לצערי, ונושאים רבים שהם לא באחריותך ×›×™ הם אולי קרו טרם זמנך.

אבל אני פונה אליך. תאמין לי ×–×” רגע חשוב. מרמנת זכתה במספיק מכרזים. יכול שר החינוך בהחלט לומר: תנו לי את האפשרות לבחון זאת מחדש, ומה שנכון הוא שאתה יכול גם להיתלות בעובדה שהמועצה להשכלה גבוהה והות"ת- כולם מתנגדים למהלך ×”×–×”. אז אדוני, שר החינוך. אם תעשה זאת אין לי ספק שזה יירשם לזכותך בקהלים רבים שזקוקים לך. ……..שאלתי – האמנם שר החינוך מתכוון לשקול להקפיא את המכרז. ……..

מסעוד גנאים (רע"ם-תע"ל):כבוד השר, אדוני היושב ראש, זו לא שאלה. רק רציתי להזכיר שהיה דיון בוועדת החינוך על הנושא, וכל המוזמנים פה אחד דחו הפרטה כזו,  משום שאני חושב שלא צריך להפריט את הכל, במיוחד החינוך. היום, למסור את הדבר היקר ביותר, שזה החינוך, בידיהם של בעלי הון, שהכסף הוא המטרה ולא החינוך ולא ההוראה ולא ההישגים, לדעתי, זה סותר מה שאני כמורה לימדתי וחינכתי את התלמידים שלי. אמרתי להם: "החינוך משתלם". אבל, בהפרטה אנחנו שולחים מסר סותר שהכסף משתלם. תודה.

תגובת שר החינוך גדעון סער לדברי ×”×—"כים עמיר פרץ ומסעוד גנאים:- – המכרוז של כל דבר הוא דבר לא נכון, ויש מקרים שזה יכול לגרום עוול לתכניות חינוכיות, לתכניות פדגוגיות ולתכניות חברתיות……..אומר זאת חבר הכנסת שטרית, שבוא ונגיד שהוא מאוייבי חובת המכרזים. אני מסכים עם הדוברים, עם חברי הכנסת, ברמה העקרונית. פעם נוספת אני אומר שהיה עכשיו  מקרה דומה של סל התרבות, ובעקבות, גם בין היתר, דיון שהתקיים בוועדת החינוך, ואלה דברים שלא קרו, אני הולך לבקש פטור ממכרז. אני מאד מקווה שמשרד האוצר באמת יאפשר פטור ממכרז, ×›×™ אני חושב שאנחנו נסכן מפעל חשוב.

עכשיו, המאזן משתנה, ופה אני לא משוכנע כמו חבר הכנסת פרץ שבא ומציע לי לא אחרי ההחלטה במכרז אלא שבוע ימים לפני ביצוע ההחלטה במכרז להתערב ולמנוע. אני כאן אני מודה שיש לי ספקות, ×›×™ מול האינטרסים מסוג אחד, יש גם אינטרסים מסוג אחר. בסופו של דבר, מתקבלות החלטות – ×–×” לא שאני אומר מראש. אינני יודע איך הדברים יתפתחו בניהול החדש. אפשר לעקוב, אפשר לשער השערות ואפשר להסיק מסקנות בעקבות מה שנראה, אבל לבוא ולסכל את תוצאות המכרז שהמדינה יצאה עליו צריך לשקול זאת היטב. אני יכול לומר שאני אקיים שיחה נוספת עם מנכ"ל המשרד. לבוא ולומר מעל הבמה הזאת שאני אתערב כדי למנוע את מה שצריך להתקיים עוד שבוע – אני לא יכול כאן להתחייב על כך…….

לגבי נספח 4, אני, בהחלט, מתכוון לבדוק את העניין ×”×–×” אם ×”×™×” נספח שהוא חלק מהמכרז – אגב, הדבר לא ידוע לי – שמתייחס לשכבות החלשות, שהחברה הזוכה לא התייחסה אליו. אני, בהחלט, מתכוון לבדוק את ×–×”, ואני גם אעדכן את חבר הכנסת שטרית וגם את חבר הכנסת עמיר פרץ…….

אני לא ראיתי. אני רק יודע דבר אחד, וגם את ×–×” צריך להגיד: לפעול תחת לחץ, ותאמין לי שגם אלי הגיעו לוביסטים. לא הגיעו אלי אנשים הנוגעים בדבר. הגיעו אלי לוביסטים……….אבל, מה עושה גורם שחושב שנפל פגם בהליך של מכרז? ממה שאני יודע, הוא הולך לבית משפט ומצביע על פגמים במכרז שמביאים לביטולו………..יכול להיות. לכן, אני רק אומר את ×–×”. הרי אני מבין את הנקודה אשר בשמה אתם פונים. אני יודע שאתם פונים בשם עניין נכון. אני אפילו אמרתי שיכול להיות שאם הדברים היו מובאים לידיעתי בזמן אמת, אולי הייתי פועל. היום, צריך לקחת בחשבון. ×–×” לא אומר שזה מוביל חד-משמעית לתוצאה שבשום מקרה אי-אפשר לסטות ממנה, ואדוני נתן דוגמא מתקופת שירותו במשרד הביטחון. אני לא מכיר אותה ברמה כדי לחוות דעה. אבל, ברגע ×”×–×” נוצרו עוד כמה אינטרסים שגם בהם צריך להתחשב מבחינה ממלכתית.

היו"ר ראובן ריבלין:עוד פעם, יחליט הבג"ץ במקומנו. אני מאד מודה לשר החינוך על כך שהתייצב בפני הכנסת והשיב לשאלתו החשובה של חבר הכנסת מאיר שטרית.

ב-29.12.09 הגישה התאחדות הסטודנטים בישראל בג"צ נגד הפרטת המכינות הקדם אקדמיות

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply